sâmbătă, 22 septembrie 2012

Religia la clasa pregatitoare - 2012 (programa scolara, fise lucru, ghid profesori) )


Religia la clasa pregatitoare 


Fişe de lucru la discplina Religie pentru elevii din clasa pregătitoare

              Un set de 26 de fişe de lucru la disciplina Religie, pentru elevii de la clasa pregătitoare, a fost publicat la Editura Basilica a Patriarhiei Române, cu binecuvîntarea patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, PF Daniel, şi cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

              Fişele de lucru au fost realizate de prof. dr. Monica Opriş, pr. lect. dr. Dorin Opriş şi cercetător ştiinţific dr. Irina Horga, autori de manuale şcolare de religie şi lucrări de specialitate în domeniul educaţiei religioase, iar ilustraţiile sînt semnate de grafician Cristina Ionescu-Berechet. Macheta a fost realizată de diacon Liviu Stanciu şi asist. univ. dr. Corina Grecu.

        Pentru elevi, aceste fişe de lucru reprezintă “mijloace de dezvoltare a interesului pentru domeniul educaţiei religioase şi suport în formarea unor atitudini şi comportamente în acord cu valorile creştine” – după cum anunţă Patriarhia Română. În ceea ce priveşte profesorul de religie, pentru acesta fişele se doresc a fi “un instrument de orientare în proiectarea şi desfăşurarea orei de religie”.
         “Prin intermediul acestor fişe de lucru elevii sînt invitaţi la un parcurs educaţional, alături de cele două personaje principale ale ilustraţiilor, Andrei şi Ioana, şi ei în clasa pregătitoare. Experienţele celor doi copii, ilustrate în desenele fişelor, oferă exemple şi modele de comportament în diferite contexte de viaţă, faţă de colegi, prieteni, membrii familiei sau alţi adulţi. De asemenea, tipul şi cromatica desenelor special elaborate pentru aceste fişe îşi propun să-i ajute pe elevi să descopere valorile propriei credinţe, să le dezvolte dragostea pentru frumos şi simţul estetic” – se spune într-un comunicat al Patriarhiei Române, remis, miercuri, presei.
            Setul de fişe de lucru pentru elevii de la clasa pregătitoare poate fi achiziţionat la preţul de 5,4 lei/exemplar.

Sursa: http://www.ziarulfaclia.ro/fise-de-lucru-la-discplina-religie-pentru-elevii-din-clasa-pregatitoare/

 

 

 _____________________________________________________________________
- 3 fise de lucru - 2012
              Materialul postat contine trei fise de lucru care contin activitati sugerate pentru desfasurarea orelor de religie la clasa pregatitoare.
http://www.patriarhia.ro/_upload/documente/13479708740268373767.pdf

            Temele fiselor sunt: 
  1. Prima ora de religie
  2. Omul este cea mai importanta fiinta de pe pamant
  3. Sunt copilul lui Dumnezeu si al parintilor mei.
Sursa: http://www.patriarhia.ro/ro/documente/documente_principale.html

 ______________________________________________________________________


              Religia la clasa pregatitoare - GHID pentru profesori 2012
             Ghidul pentru profesorii care predau religie la clasa pregatitoare a fost elaborat de Pr.lect.univ.dr. Dorin Opris, prof. lector Monica Opris si prof. Irina Horga.

http://www.patriarhia.ro/_upload/documente/13479715324869147063.pdf

Ghidul cuprinde exemple concrete de predare a temelor aflate in programa in vigoare.

Sursa: http://www.patriarhia.ro/ro/documente/documente_principale.html
_____________________________________________________________________
               Programa religie ortodoxa - clasa pregatitoare
 http://www.patriarhia.ro/_upload/documente/13384619415461410037.pdf

_____________________________________________________________________


       Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 
                                                          nr. 3656/29.03.2012
               MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

                                                        CLASA PREGĂTITOARE

                                  Programa şcolară pentru disciplina RELIGIE
                                                        Cultul ortodox
                       Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3656/29.03.2012, Bucureşti, 2012
                      
Notă de prezentare

              Programa şcolară pentru disciplina Religie – clasa pregătitoare pentru Cultul ortodox reprezintă o ofertă curriculară, care are alocată o oră pe săptămână în trunchiul comun al planului-cadru de învăţământ, în cadrul ariei curriculare Om şi societate. Elaborarea programei şcolare pentru disciplina Religie – clasa pregătitoare a avut la bază următoarele premise:
             - Introducerea disciplinei Religie în planurile de învăţământ încă de la debutul şcolarităţii asigură o abordare continuă a domeniului pe tot parcursul învăţământului preuniversitar – specifică majorităţii sistemelor educaţionale care includ religia în curriculumul şcolilor publice; 
             - Rolul religiei la vârstele mici este recunoscut şi susţinut de teoreticienii şi practicienii din domeniul educaţiei, care evidenţiază importanţa educaţiei religioase în formarea propriei identităţi a elevilor, aspectele legate de credinţe şi convingeri fiind un element important al acesteia
             - La debutul şcolarităţii, disciplina Religie constituie un context de învăţare care valorifică în plan educativ „marile întrebări” ale copiilor, experienţele de viaţă ale acestora, altele decât cele vizate în mod obişnuit de celelalte discipline din planul de învăţământ, dar cu importanţă majoră pentru
dezvoltarea morală şi pentru socializarea acestora;
             - Finalităţile propuse la clasa pregătitoare pentru disciplina Religie nu vizează cu preponderenţă o educaţie de tip confesional, ci urmăresc dezvoltarea morală a copiilor şi formarea comportamentului în acord cu valorile moral-religioase;
            - Prin competenţele şi conţinuturile vizate, disciplina Religie contribuie în mod direct la realizarea competenţelor ariei curriculare Om şi societate, prin contribuţia adusă la dezvoltarea competenţelor sociale şi civice, prin accentul pe promovarea diversităţii, pe integrarea în diferite grupuri, prin susţinerea unor abordări inter- şi transdisciplinare.
            Structura programei şcolare pentru Religie – clasa pregătitoare include următoarele elemente:
 Notă de prezentare
 Competenţe generale
 Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
 Sugestii metodologice
              Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini dezvoltate prin învăţare, care permit identificarea şi rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor
probleme generale, în contexte particulare diverse. 
         Competenţele generale sunt competenţele disciplinei Religie dezvoltate pentru Ciclul achiziţiilor fundamentale. Acestea vizează în special elemente de intuire a unor aspecte de morală religioasă aplicată şi sensibilizarea faţă de valorile spirituale.  
             Competenţele specifice reprezintă nucleul funcţional al programei şcolare şi evidenţiază rezultatele aşteptate ale învăţării la nivelul clasei pregătitoare, fiind derivate din competenţele generale. 
             Competenţele specifice sunt corelate cu activităţi de învăţare. Exemplele de activităţi de învăţare specificate în programa şcolară constituie propuneri de organizare a activităţii didactice în scopul realizării competenţelor specifice. Aceste exemple pun accent pe valorificarea experienţei concrete de viaţă a elevilor şi pe integrarea unor strategii de predare-învăţare diverse. Programa şcolară propune o ofertă flexibilă de exemple, profesorul de religie având libertatea de a modifica, completa sau înlocui activităţile de învăţare, în scopul adecvării şi personalizării demersului didactic.
Conţinuturile reprezintă baza de operare pentru dezvoltarea competenţelor.
             Sugestiile metodologice cuprind recomandări specifice disciplinei, privind metodologia de aplicare a programei şcolare şi proiectarea demersului didactic. Acestea includ: propuneri de organizare a procesului de predare-învăţare-evaluare centrat pe formarea de competenţe; recomandări de strategii didactice specifice disciplinei; modalităţi de evaluare. Sugestiile metodologice au rolul de a orienta utilizarea prezentului curriculum în proiectarea şi realizarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare, în concordanţă cu specificul disciplinei Religie. 
             Pentru a asigura un cadru coerent al predării religiei în şcoală, programa şcolară propune un set de elemente comune pentru toate cultele din România ce au drept de predare a propriei religii în sistemul de învăţământ: lista competenţelor generale şi specifice, o serie de exemple de activităţi de învăţare şi partea generală a sugestiilor metodologice. Lista de conţinuturi este elaborată de către fiecare cult, permiţând orientarea către teme relevante pentru fiecare dintre acestea.

             Competenţe generale
1. Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în contexte de viaţă uzuale;
2. Colaborarea cu copiii şi cu adulţii din mediul familiar, în acord cu valorile religioase;
3. Explorarea activă a unor elemente din viaţa de zi cu zi, din perspectiva propriei credinţe;
             Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
1. Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în contexte de viaţă uzuale
Competenţe specifice    Exemple de activităţi de învăţare   Până la finalul clasei pregătitoare vor fi
formate următoarele competenţe:

Pe parcursul clasei pregătitoare se recomandă derularea următoarelor activităţi:

1.1. Recunoaşterea unor elemente de bază ale credinţei religioase
- participarea la discuţii despre importanţa lui Dumnezeu în viaţa omului
- jocuri didactice ilustrative, care să valorifice experienţe ale copiilor relevante din punct de vedere religios (ajutarea semenilor, participarea la slujbele Bisericii, rugăciunea etc.)
- realizarea unor desene/lucrări practice în care se reflectă informaţiile primite prin intermediul cântecelor, rugăciunilor, textelor biblice prezentate
- exerciţii de realizare a închinării (gestul închinării, cuvintele însoţitoare)
- explicarea semnificaţiei gestului închinării

1.2. Observarea caracteristicilor
comportamentale ale unui creştin, pe baza valorificării unor situaţii din viaţa de zi cu zi
- povestirea unor fapte bune, proprii sau ale altora
- exerciţii de identificare a calităţilor celorlalţi (membri ai familiei, colegi, prieteni etc.), prin desene, dialoguri etc.
- jocuri de rol „Aşa da/Aşa nu”

1.3. Aplicarea unor reguli de comportament moral-creştin în contexte de viaţă familiare
- participarea la conversaţii de grup privind regulile de comportament în diferite situaţii (în familie, şcoală, biserică, comunitate etc.)
- analiza unor studii de caz, pornind de la situaţii reale sau imaginare din viaţa copiilor (persoane din viaţa cotidiană, persoane din povestiri biblice, personaje din desene animate sau din poveşti etc.)
- jocuri de rol: „Cum mă comport în contextul...?”; „Cum procedez dacă sunt în situaţia...?”
- exerciţii de manifestare a dezacordului faţă de comportamente care încalcă valorile morale
- vizite la biserică

2. Colaborarea cu copiii şi cu adulţii din mediul familiar, în acord cu valorile religioase
Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare

Până la finalul clasei pregătitoare vor fi formate următoarele competenţe:
Pe parcursul clasei pregătitoare se recomandă derularea următoarelor activităţi:

2.1. Asumarea unor responsabilităţi în cadrul grupurilor din care face parte, la propunerea adultului
- exerciţii de identificare a rolurilor sociale ale diferitelor persoane (copii, părinţi, profesori etc.) şi a responsabilităţilor corespunzătoare fiecăreia dintre acestea 
- participarea la dialoguri pe teme privind colaborarea în diferite grupuri de apartenenţă
- participarea la activităţi caritabile, împreună cu alţi membri ai şcolii, parohiei etc.
- realizarea de jocuri de rol pe tema asumării diferitelor responsabilităţi (în familie, în şcoală etc.)
- analiza unor studii de caz pe tema ajutorului oferit celorlalţi

2.2. Identificarea unor elemente comune şi de diferenţiere între oameni
- exerciţii de identificare a unor elemente de diversitate (aspect fizic, limba vorbită, calităţi, comportamente, lucruri sau mâncăruri favorite etc.)
- exerciţii de exprimare a acordului/dezacordului faţă de opiniile altora
- participarea la întâlniri cu persoane din comunitate, pe teme relevante din punct de vedere educaţional
- participarea la dialoguri având ca subiect „Persoanele cu nevoi speciale”
- analiza unor studii de caz: „Ce ai face dacă ai fi în situaţia ...?”
- audierea unor texte religioase simple, în proză sau în versuri, în care se reflectă ideea de toleranţă

3. Explorarea activă a unor elemente din viaţa de zi cu zi, din perspectiva propriei credinţe
Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare
Până la finalul clasei pregătitoare vor fi formate următoarele competenţe:
Pe parcursul clasei pregătitoare se recomandă derularea următoarelor activităţi:

3.1. Explicarea semnificaţiei unor evenimente religioase cunoscute
- formularea de enunţuri simple, utilizând cuvinte din domeniul religios-moral
- povestirea după imagini (planşe, icoane, ilustraţii etc.) cu tematică adecvată
- realizarea de dialoguri pe baza audiţiei unor texte biblice şi din vieţile sfinţilor
- descrierea unor icoane care reprezintă evenimente din viaţa Mântuitorului, a Maicii Domnului, a Sfântului Nicolae şi a altor sfinţi 
- audierea şi/sau învăţarea de scurte rugăciuni, cântări, colinde etc. cu explicarea pe înţelesul copiilor a expresiilor şi a termenilor religioşi întâlniţi

3.2. Identificarea unor sărbători şi evenimente cu semnificaţii religioase, cu incidenţă asupra vieţii
familiei:
- participarea la discuţii privind evenimentele religioase din viaţa omului (botezul, nunta, ziua onomastică etc.), valorificând experienţele concrete ale copiilor
- analiza unor imagini relevante din viaţa copiilor şi a familiilor lor (fotografii şi albume de familie, imagini din sfera publică etc.)
- prezentarea aspectelor caracteristice ale diferitelor sărbători
- audierea unor texte din literatură, referitoare la marile sărbători creştine
- exerciţii de învăţare de colinde şi cântări religioase
- participarea la serbări şcolare
- realizarea unor proiecte pe diferite teme religioase („Cum am sărbătorit Crăciunul”, „Cum ne pregătim de Paşti” etc.)
- realizarea de desene şi confecţionarea unor felicitări, ornamente, colaje etc., cu ocazia diferitelor sărbători religioase

Sugestii metodologice
              Programa şcolară pentru disciplina Religie - Cultul ortodox – clasa pregătitoare reprezintă o ofertă curriculară dezvoltată în jurul unei teme majore: Dumnezeu este cu noi prin descoperire şi iubire. Având ca scop familiarizarea copiilor cu domeniul religios, această temă orientează formularea competenţelor specifice, precum şi construirea situaţiilor de învăţare într-un mod flexibil şi creativ, în raport cu particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor. În acest context, sugestiile metodologice prezintă: lista conţinuturilor utilizate pentru dezvoltarea competenţelor, strategii didactice recomandate; contexte şi medii de instruire adecvate; aspecte privind metodele de evaluare.
              Conţinuturi utilizate pentru dezvoltarea competenţelor specifice Lista elementelor de conţinut pentru disciplina Religie - Cultul ortodox nu mai este structurată pe marile domenii teologice, ca la programele şcolare anterioare, ci este organizată pe teme principale. 
              Fiecare dintre aceste teme reprezintă un mesaj cheie relevant pentru domeniul religiei. Astfel, programa şcolară pentru clasa pregătitoare include trei teme principale şi două teme dedicate marilor sărbători creştine – Naşterea Domnului şi Învierea Domnului – care vor fi prezente pe parcursul întregului învăţământ preuniversitar. Acestea vor constitui prilejuri de analiză a sărbătorilor creştine şi a altor evenimente corelate cu acestea, din multiple perspective (religioase, sociale, culturale, istorice etc.). 
             Fiecare dintre temele principale este explicitată mai jos, prin elemente de conţinut corespunzătoare, însoţite de recomandări de abordare a acestora. 
            Dumnezeu ne-a creat din iubire
- Omul este cea mai importantă fiinţă de pe pământ (omul, fiinţă creată de către Dumnezeu; omul şi celelalte fiinţe de pe pământ; rugăciuni de mulţumire către Dumnezeu etc.)
- Sunt copilul lui Dumnezeu şi al părinţilor mei (raportarea copiilor la Dumnezeu; raportarea copiilor la proprii părinţi; ascultarea faţă de Dumnezeu şi faţă de părinţi etc.)
- Ce înseamnă să fiu creştin (Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu venit între oameni; cum devin creştin; semnul Sfintei Cruci etc.)
- Cum vorbesc cu cei din jur (rolul comunicării în viaţa omului; reguli simple de comunicare etc.)
- Ce simt faţă de ceilalţi (iubirea aproapelui; forme de manifestare a sentimentelor; exemple biblice, din vieţile sfinţilor şi din viaţa de zi cu zi, relevante etc.)
- Cum mă comport ca un creştin (reguli de comportament creştin; modele de comportament creştin, în diferite contexte; exemple concrete de fapte bune; efectele faptelor bune etc.)
- O zi din viaţa mea de creştin (principalele aspecte ale vieţii religioase într-o zi obişnuită, duminica şi într-o zi de sărbătoare; exemple concrete etc.)
Dumnezeu ne învaţă să ne ajutăm unii pe alţii
- Familia mea (ce este o familie; relaţiile dintre membrii familiei; activităţi religioase în familie etc.)
- Sunt creştin şi la şcoală (şcoala, locul unde învăţ; relaţia cu adulţii şi cu copiii la şcoală; atitudinea faţă de mediul şcolar etc.)
- Primii mei prieteni (copilăria şi prietenia; colegi şi prieteni; alegerea prietenilor; modele de prietenie etc.)
- Preotul în viaţa mea (cine este preotul; prezenţa preotului în viaţa copilului etc.)
- Creştinii din biserica mea (descrierea bisericii la care merg; rolul şi locul preotului şi al credincioşilor în biserică; activităţi comune cu membrii parohiei etc.)
- Oamenii din lumea întreagă (diversitatea oamenilor în lume; activităţi de ajutorare a semenilor etc.)
Dumnezeu este întotdeauna cu noi
- Dumnezeu ne-a dăruit o lume frumoasă (frumuseţea creaţiei; natura şi oamenii; ocrotirea naturii de către om etc.)
- Iisus Hristos iubeşte copiii (cine este Domnul Iisus Hristos; Mântuitorul binecuvântează copiii etc.)
- Maica Domnului este ocrotitoarea copiilor (cine este Maica Domnului; Maica Domnului L-a ocrotit pe Pruncul Iisus; icoana Maicii Domnului cu Pruncul etc.)
- Îngerii sunt păzitorii copiilor (cine sunt îngerii; prezenţa îngerului păzitor în viaţa creştinului etc.)
- Sfinţii sunt prietenii lui Dumnezeu şi ai copiilor (sfinţii sunt oameni care L-au iubit pe Dumnezeu; exemple de minuni ale sfinţilor etc.)
Naşterea Domnului, darul lui Dumnezeu pentru oameni
- Naşterea Pruncului Iisus, bucuria copiilor (Naşterea Domnului în Betleem; bucuria darurilor primite de la Moş Crăciun etc.)
- Cum sărbătoresc Crăciunul (împodobirea bradului; colindul; participarea la Sfânta Liturghie etc.)
Învierea Domnului, împlinirea darului lui Dumnezeu
- Bucuria copiilor la Florii şi la Paşti (bucuria copiilor la intrarea Domnului în Ierusalim; sfinţirea ramurilor de salcie; bucuria copiilor la slujba Învierii etc.)
- Cum sărbătoresc Paştile (participarea la Sfânta Liturghie; salutul din perioada Pascală; ciocnirea ouălor roşii etc.)
              Lista elementelor de conţinut este completată cu un ansamblu de elemente de tip predominant confesional (rugăciuni, texte biblice, cântări religioase şi colinde), recomandate a fi abordate pe parcursul clasei pregătitoare.
            Acestea nu vor fi analizate ca unităţi de conţinut de sine stătătoare, ci vor constitui mijloace de realizare şi de explicitare a temelor anterior menţionate:
- audierea şi/sau învăţarea unor rugăciuni: „Toţi, cu inima curată”; „Doamne, Doamne, ceresc Tată”;
„Înger, îngeraşul meu”; „Doamne, ţine-i fericiţi”; cuvintele care însoţesc semnul Sfintei Cruci, la
începutul şi la sfârşitul rugăciunii;
- audierea şi/sau învăţarea unor texte biblice scurte, ce pot fi corelate cu proverbe şi zicători cu mesaj
asemănător: „Copii, ascultaţi pe părinţii voştri în Domnul că aceasta este cu dreptate” (Efeseni 6,1);
„Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură, plângeţi cu cei ce plâng” (Romani 12,15); „Nu răsplătiţi nimănui răul cu rău” (Romani 12, 17);
- audierea şi/sau învăţarea de cântări religioase: „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne
pe noi”; „Fie numele Domnului binecuvântat”; „Hristos a înviat!”;
- audierea şi/sau învăţarea de colinde: „Astăzi S-a născut Hristos”; „Steaua sus răsare”; „Trei păstori”;
„Am plecat să colindăm”.
           Ce strategii didactice sunt recomandate?
           Valorificarea valenţelor formative ale disciplinei Religie promovează utilizarea de strategii didactice care accentuează construcţia progresivă a cunoştinţelor specifice, prin abordări flexibile şi diferenţiate ale conţinuturilor învăţării, în paralel cu formarea progresivă la elevi a capacităţii de autoevaluare a comportamentelor verbale şi acţionale, aplicabile în diferite contexte de viaţă din mediul apropiat al copilului.
           Caracterul practic-aplicativ al disciplinei Religie impune utilizarea, pentru segmentul de vârstă
căruia ne adresăm, a unor strategii didactice care să stimuleze dezvoltarea capacităţii de comunicare a
elevilor, să contribuie la crearea unui cadru educaţional bazat pe moralitate şi religiozitate, prin care să fie sprijinită formarea de conduite precum încrederea, respectul pentru diferenţă, toleranţa, care să ajute la interiorizarea valorilor religioase şi a normelor morale.
           Astfel se vor utiliza cu precădere:
- învăţarea prin descoperire, pornind de la seturi de imagini din diferite categorii (icoane, ilustraţii cu
conţinut moral, fotografii care reflectă aspecte din viaţa religioasă proprie şi a familiei, imagini ce fac
referire la acţiuni şi elemente liturgice etc.);
- studiul de caz, pentru analiza unor situaţii reale sau imaginare, pornind de la experienţele de învăţare şi de viaţă ale elevilor;
- învăţarea problematizată, prin implicarea elevilor în rezolvarea de situaţii-problemă, pornind de la
analiza unor aspecte şi evenimente cu valenţe morale (de exemplu, pilde, învăţături religioase, studii
de caz);
- jocul de rol cu diferite teme („Ce ai face dacă ai fi în situaţia...?”; „Ce face un creştin la biserică/la
şcoală/acasă/pe stradă...?”; „Aşa da/Aşa nu” etc.) şi dramatizarea, pentru identificarea unor aspecte
privitoare la domeniul religios şi moral, pentru analiza şi evaluarea critică a unor situaţii din diferite
grupuri de apartenenţă sau pentru exersarea unor practici cu caracter moral-religios;
- conversaţia euristică, pentru identificarea, împreună cu elevii, a unor soluţii şi rezolvări la diferite
situaţii din viaţa de zi cu zi, pentru evidenţierea trăsăturilor morale ale persoanelor biblice sau ale
personajelor din diferite povestiri cu conţinut moral etc.
               Este necesară utilizarea unor mijloace de învăţământ cu caracter intuitiv, ilustrativ, permiţând alternarea diferitelor forme de organizare a activităţii (individuală, în perechi, în grupuri mici), realizarea de activităţi religioase specifice (audierea-învăţarea de rugăciuni, texte biblice, cântări religioase, colinde etc.), implicarea elevilor în diferite activităţi extraşcolare, care completează şi îmbogăţesc demersurile didactice desfăşurate prin ora de religie; găsirea de soluţii la diferite probleme concrete, în relaţie cu grupurile de apartenenţă. Mai precis, vor fi folosite: planşe ilustrative, jetoane adaptate temelor abordate, softuri educaţionale, CD-uri şi DVD-uri cu filmuleţe, power-point-uri educative, jocuri (cuburi, puzzle etc.), adaptate conţinuturilor propuse; culegeri de texte literare în versuri şi proză, cântece necesare ca suport pentru serbări şi lecţii curente; fişe de desenat sau exerciţii grafice; jucării necesare derulării jocurilor didactice.
            Care sunt contextele şi mediile de instruire recomandate pentru activitatea la Religie?
            Ora de Religie nu înseamnă numai activitatea obişnuită a profesorului cu elevii în sala de clasă. Prin specificul ei, educaţia religioasă permite organizarea unor contexte variate de învăţare, care să-i motiveze pe elevi pentru a participa activ la activităţi şi să susţină interesul acestora pentru domeniul religiei.
             Aşadar, cum şi unde anume se pot organiza activităţile de învăţare la disciplina Religie?
- Învăţăm în sala de clasă – În sălile de clasă, profesorul poate organiza diferite activităţi de predare învăţare cu elevii: lecţii obişnuite de prezentare de noi teme, întâlniri cu personalităţi relevante pentru
domeniul religiei, discuţii pe teme religioase cu părinţi sau cu alţi membri ai comunităţii etc.
- Mergem la bibliotecă – Profesorul de religie, împreună cu elevii, poate organiza activitatea la
biblioteca şcolii sau la altă bibliotecă din comunitate. În aceste contexte de învăţare, elevii pot fi
încurajaţi şi susţinuţi: să se familiarizeze cu spaţiul bibliotecii; să observe cum se caută o carte; să
participe la întâlniri cu diferite personalităţi.
- Vizităm biserica – Biserica este un spaţiu cu înalte valenţe educative pentru ora de religie.                 Profesorul poate organiza vizite la biserică cu elevii, cu diferite ocazii şi scopuri: pentru participarea şi observarea anumitor slujbe bisericeşti; pentru discuţii cu preotul pe teme religioase sau pentru a
organiza în comun diferite evenimente importante pentru comunitate ori activităţi de întrajutorare a
membrilor acesteia.
- Ieşim în alte spaţii din afara şcolii – Profesorul de religie şi elevii pot derula activităţi de învăţare şi în alte contexte nonformale de educaţie, precum: mersul la cinematograf pentru vizionarea unui film pe teme religioase/relevante din perspectiva acestei materii de studiu; participarea la diferite discuţii
relevante pentru ora de religie; vizitarea unor muzee. Tot aici se pot organiza şi activităţi de învăţare
în spaţii informale de educaţie: de exemplu, plimbarea pe stradă/prin parc pentru observarea
comportamentelor oamenilor şi analiza acestora din perspectiva moralei religioase.
- Mergem în excursii tematice la mănăstiri sau alte lăcaşuri de cult – Profesorul de religie poate organiza excursii cu elevii, pe un traseu care să cuprindă o serie de mănăstiri sau alte aşezăminte religioase cu o anumită semnificaţie pentru comunitatea sau regiunea respectivă. În acest context, se
pot organiza discuţii cu specialiştii din muzeele mănăstirilor, se pot iniţia dialoguri cu unii duhovnici,
se observă sau se descriu spaţiile sau obiectele cu caracter sacru.
- Căutăm pe Internet informaţii şi imagini cu caracter religios – În afară de faptul că unele lecţii sau
teme pot utiliza platforme educaţionale, profesorul poate să descopere pe Internet, împreună cu elevii, informaţii relevante despre specificul vieţii religioase din spaţiul proxim sau din alte arealuri geografice şi culturale, poate urmări secvenţe muzicale, filmice, liturgice ce sunt corelate cu temele
planificate.
               Cum se realizează evaluarea la disciplina Religie?
               Evaluarea reprezintă o componentă importantă a procesului de învăţământ, prin îmbinarea
organică a acesteia cu predarea şi învăţarea. Alături de evaluarea orală şi evaluarea unor acţiuni
religioase practice, se recomandă utilizarea unui set de metode moderne de evaluare aplicate la
domeniul religiei, adaptate la particularităţile elevilor de clasă pregătitoare: observarea sistematică a
activităţii şi a comportamentului elevilor din perspectiva aplicării valorilor moral-religioase, elaborarea unor micro-proiecte de grup bazate pe desen sau colaje pe teme de religie etc. În evaluare, se va urmări nivelul de realizare a competenţelor specifice vizate de programa şcolară, în contextul corelării experienţelor de învăţare din şcoală cu cele din viaţa de zi cu zi a elevilor. Modalităţile de comunicare a rezultatelor evaluării vor valorifica funcţia formativă şi cea motivaţională a acesteia, prin valorizarea aspectelor pozitive, a progresului înregistrat de elevi în plan cognitiv, afectiv şi atitudinal-comportamental.