sâmbătă, 29 septembrie 2012

GRADE DIDACTICE 2012-2013 - Definitivat, Grad II, Grad I


GRADE DIDACTICE 2012-2013 - Definitivat, Grad II, Grad I


În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ


 În perioada 15-31 octombrie 2012, directorii/secretarii  unităţilor de învăţământ din judeţ vor depune la ISJ Călărași- Serviciul perfecţionare, dosarele de înscriere la grade didactice ( definitivat- sesiunea 2013, gradul II- sesiunea 2014 şi gradul I- sesiunea 2015).

În perioada 1-30 noiembrie 2012, directorii/secretarii  unităţilor de învăţământ din judeţ vor depune la ISJ Călărași- Serviciul perfecţionare, cererile-tip de solicitare preinspecţie în vederea înscrierii la grade didactice (gradul II- sesiunea 2015 şi gradul I- sesiunea 2016).

Depunerea cererilor-tip de solicitare a preinspecţiei în vederea înscrierii la grade didactice şi a dosarelor de înscriere la grade didactice se va face cu respectarea strictă a perioadei de depunere, stabilit la nivelul IŞJ Călărași  şi numai de către directorii/secretarii  unităţilor de învăţământ din judeţ.

 La depunerea cererilor-tip de solicitare a preinspecţiei în vederea înscrierii la grade didactice şi a dosarelor de înscriere la grade didactice, directorii/secretarii unităţilor de învăţământ vor însoţi aceste documente, de adresa de înaintare şi de  două anexe solicitate de către DPPD (tabelele cuprinzând cadrele didactice înscrise la definitivat şi grade didactice, respectiv cele care au solicitat efectuarea unei preinspecţii în vederea înscrierii la grade didactice- Anexa 1 şi Anexa 2), după cum urmează:
·         Tabelul nominal cuprinzând cadrele didactice care au depus dosar de înscriere, în anul şcolar 2012- 2013, pentru susţinerea  la  grade didactice: definitivat- sesiunea 2013; gradul II- sesiunea 2014 şi gradul I- sesiunea 2015 (Anexa 1-Machetă tabel cadre didactice înscrise în octombrie 2012);
·         Tabelul nominal cuprinzând cadrele didactice care au depus cereri-tip pentru efectuarea preinspecţiei în vederea înscrierii la grade didactice (pt. gradul II- sesiunea 2015 şi gradul I- sesiunea 2016) în anul şcolar 2013-2014 (Anexa 2- Machetă tabel solicitare preinspecţie);
·         Până la finalizarea perioadei de înscriere la grade didactice, din acest an şcolar ( 31 octombrie 2012) directorii/secretarii unităţilor de învăţământ vor transmite Anexa 1 și Anexa 2 și pe adresa de  e-mail: lilianaracaru@yahoo.com                     

NOTĂ:
·         cererile-tip de solicitare a preinspecţiei şi dosarele de înscriere la grade didactice, împreună cu adresele de înaintare şi tabelele solicitate vor fi depuse NUMAI de către directorii/secretarii unităţilor de învăţământ
·         nu se primesc cereri de preinspecţie şi dosare de înscriere la grade didactice, aduse personal de către cadrul didactic în cauză sau după încheierea perioadei de înscriere (31 octombrie 2012).
·         nu se primesc dosare de înscriere incomplete;
·         atenţie la cadrele didactice care solicită înscrierea la definitivat- verificaţi să fie respectate prevederile metodologice privind condiţia de vechime ( maximum 7 ani de la încadrarea în învăţământ cu statut de cadru didactic calificat- indiferent dacă a fost/este suplinitor sau titular şi până la data de 31.08.2013), respectiv perioada în care au dreptul să susţină acest examen ( în maximum trei sesiuni în decurs de 5 ani de la realizarea stagiului de 2 ani);
·          pentru cadrele didactice care au mai mult de 2 ani vechime efectivă la catedră şi se înscriu la definitivat, pentru sesiunea- 2013, solicitaţi declaraţie pe proprie răspundere din partea lor în care să specifice faptul că au mai participat ( cu precizarea sesiunii/sesiunilor în care au participat, sesiunile specificate în declaraţii se menţionează şi pe fişa tip de înscriere ) sau să declare, după caz, că nu au mai participat la un astfel de examen, în sesiunile anterioare- declaraţia va fi inclusă în conţinutul dosarului de înscriere;

·         cadrele didactice titulare care au participat la examenul de definitivat în  cele trei sesiuni  precizate prin metodologie,  în perioada maximă pentru susţinerea acestui examen ( 7 ani şi 0 zile de la intrarea în învăţământ, cu statut de titular) şi nu au promovat examenul, îşi pierd titulatura în învăţământ. Directorii care au astfel de situaţii, vor lua legătura cu serviciul juridic al IŞJ Călărași, pentru a clarifica statutul acelor cadre didactice;
·         atenţie la cadrele didactice care solicită înscrierea la definitivat şi grade didactice, absolvente a unor facultăţi şi specializări din cadrul instituţiilor de învăţământ superior privat- în special forma ID, privind autorizarea provizorie sau acreditarea specializării pe care au absolvit-o, în anul în care au început studiile la o anumită facultate şi specializare  ( cadrele didactice care au absolvit   facultăţi şi  specializări  neautorizate provizoriu sau neacreditate nu  pot solicita înscrierea la examenele pentru obţinerea definitivatului sau gradelor  didactice);

·         atenţie la modulul psihopedagogic, pentru absolvenţii de facultăţi, începând cu sesiunea iunie 2004. Dovada acestui modul este Certificatul de absolvire a modulului eliberat de DPPD– ul în care l-au absolvit ( acesta trebue să fie acreditat pentru un astfel de program, însoţit de foaia matricolă a modulului). Nu constituie o dovadă a absolvirii modulului, pentru absolvenţii începând cu sesiunea precizată, acele discipline psihopedagogice menţionate în foaia matricolă a anilor de studii care însoţeşte  diploma de licenţă, în situaţia în care nu sunt menţionate toate disciplinele specifice modulului de pregătire psihopedagogică;

·         atenţie la stabilirea şi consemnarea în fişa de înscriere la definitivat şi grade didactice a vechimii efective la catedră a cadrelor didactice care solicită înscrierea, având în vedere înlocuirea cărţilor de muncă cu noul mod de gestionare a vechimii  cadrelor didactice prin programul REVISAL.


Inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane,

 __________________________________________________________________________________

                                                                                              Se certifică exactitatea datelor
                                                                                                                      Director,
                                                                                                                     

Doamnă Inspector Şcolar General,

   Subsemnatul(a)___________________________________________, cadru
didactic titular/suplinitor/detaşat la * __________________________________________ pe funcţia de **_________________________________________ specialitatea ________________________________ , având gradul didactic*** ______, obţinut în anul _______, la specialitatea ________________________________ cu nota______, vă rog să-mi aprobaţi efectuarea preinspecţiei (inspecţiei curente 1) necesară înscrierii la gradul didactic _______, sesiunea( anul)**** _______ la specialitatea ____________________________________.
Specializarea de pe diplomă este ____________________________________ .
Menţionez că până la 31 august*****____________, vechimea totală în învăţământ va fi de____ani ____ luni ___ zile, iar de la ultimul grad didactic obţinut, vechimea efectivă la catedră****** va fi de _____ ani ____ luni ______ zile.
În acest an şcolar funcţionez pe o catedră formată din:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Calificativul anual în ultimii doi ani şcolari a fost:__________ ; _________, iar la inspecţiile curente( consemnate de inspectorii şcolari în registrul de inspecţii al unităţii de învăţământ, altele decât cele pentru grade didactice) în ultimii doi ani şcolari: ___________ ; __________ .
            Telefonul la care pot fi contactat: ____________________ .
Data  ____________________                                                 Semnătura,                                      
*Se va indica unitatea şcolară unde funcţionează în acest an şcolar
** Conform Legii  educaţiei naţionale nr.1/2011 art.247
*** Se va indica ultimul grad didactic obţinut
**** Sesiunea 2015 pentru gradul II; sesiunea 2016 pentru gradul I
***** Se indică anul finalizării examenului
****** Nu constituie vechime efectivă la catedră concediul fără plată şi concediul pentru îngrijirea copilului

 _____________________________________________________________________________


ANEXA 1   la adresa de înaintare nr……….. din …………………………..Tabel nominal  cadre didactice  care s-au înscris cu dosar de înscriere la examenele pentru obţinerea definitivării/ gradului II/ gradului I în învăţământul preuniversitar
An şcolar 2012- 2013


Nr.
crt.
Numele şi prenumele cadrului didactic*

Specialitatea/ specialităţile pe care este încadrat în anul  şcolar curent
Specialitatea
 la care solicită
susţinerea examenului de definitivat /grad didactic


Specializarea de pe diplomă

Centrul de perfecţionare pentru care optează
( nu va fi menţionat pentru cadrele didactice înscrise la definitivat)
Tipul examenului la care solicită înscrierea(definitivat, gradul II, gradul I) / sesiunea(anul finalizării examenului: definitivat- 2013 ; gradul II- 2014; gradul I- 2015)
Obs.

* conform datelor menţionate în fişa de înscriere
            

  Director,                                                                                                                    Secretar, __________________________________________________________________________________ANEXA 2    la adresa de înaintare nr……….. din …………………………..Tabel nominal  cadre didactice care solicită efectuarea preinspecţiei- inspecţiei curente 1, în vederea înscrierii la examenele pentru obţinerea gradului II/ gradului I, în învăţământul preuniversitar
An şcolar 2012- 2013

Nr.
crt.
Numele şi prenumele cadrului didactic*

Specialitatea/
specialităţile
 pe care este încadrat
în  anul şcolar curent

Specializarea de pe diplomă

Specialitatea la care solicită susţinerea
preinspecţiei- inspecţiei curente 1
Gradul didactic  la care intenţionează să se înscrie/ sesiunea( 2015- pentru gradul II; 2016- pentru gradul I)
Observaţii
*  conform datelor menţionate în fişa de înscriere               Director,                                                                                                                    Secretar,


_________________________________________________________________________________UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT                                                             
___________________________
___________________________
Nr………. din ………………. 2012
               CĂTRE,
    INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CĂLĂRAȘI
Compartimentul - Dezvoltarea resursei umane        Vă înaintăm cererile de solicitare preinspecţie -inspecţia curentă nr.1, depuse de cadrele didactice care intenţionează să se înscrie la grade didactice şi dosarele cadrelor didactice care solicită înscrierea la examenele de definitivat- sesiunea 2013 şi grade didactice ( gradul II- sesiunea 2014, gradul I- sesiunea 2015), împreună cu tabelele nominale cuprinzând: cadrele didactice înscrise cu dosar de înscriere ( ANEXA 1);  cadrele didactice care au solicitat efectuarea preinspecţiei ( ANEXA 2).Director,                                                                             Secretar,


 ____________________________________________________________________________
http://subiectetitularizare.wordpress.com/2012/10/14/definitivat-si-grade-didactice/

Definitivat si grade didactice

          Mai jos sunt link-uri cu informatii despre inscrierea la definitivat, grad didactic II si grad didactic I. Tot acolo gasiti si ce documente aveti nevoie pentru inscriere, cat si cererile de inscriere tip.
http://subiectetitularizare.wordpress.com/2012/01/08/acte-necesare-definitivat-grad-i-si-grad-ii/

Acte necesare definitivat, grad I si grad II

           Mai jos puteti vedea lista de documente pentru dosarul de inscrire, cat si cererea de inscriere si fisa de inscriere pentru definitivat, grad I si grad II.
Acte necesare inscriere definitivat, grad I si grad II
Cerere tip de inscriere la definitivat, grad I sau grad II
Cerere tip pentru inspectie grad I sau grad II
Fisa de inscriere Definitivat 2012
Fisa inscriere Grad I
Fisa inscriere Grad II


http://examentitularizare.blogspot.ro/2012/09/grade-didactice-2012-2013.html

Grade didactice 2012-2013   

Mai jos gasiti mai multe informatii despre inscrierea pentru grade didactice, cat si pentru definitivat.
Desfasurarea inspectiilor - definitivat, grad II si grad I - an scolar 2012-2013
Precizari inscrieri grade didactice - an scolar 2012-2013
Metodologie formare continua a personalului din invatamantul preuniversitar
Macheta inscrieri grade – octombrie 2012