marți, 3 martie 2020

Olimpiada de RELIGIE ORTODOXĂ 2019 - 2020

TOATE OLIMPIADELE / CONCURSURILE SCOLARE S-AU AMANAT!!!


Olimpiada de RELIGIE ORTODOXĂ 

An școlar 2019 - 2020 

Faza județeană         Se va desfășura la COLEGIUL ECONOMIC CĂLĂRAȘI, la data de 14 martie 2020, orele 10.00.

       Datele elevilor participanți vor fi trimise până la data de 9.III.2020 la adresa:
E-mail : ciprian_borcea@yahoo.com

      Prezența elevilor în școală va fi începând cu orele 9.00 (
Colegiul Economic Calarasi, Corp B (Scoala nr. 2, str. Grivita, nr. 188) .

Pentru alte detalii:
prof. Borcea Ciprian 0745065575
prof. Oprea Mirela 
0733957729


Inspector I. Ș. J. Călărași
Pr. Prof. Arcadie Puișor


sâmbătă, 8 februarie 2020

Formularul 230 - 2 % sau 3,5 % pentru Parohia Sf. Nicolae, Bogata 2019

Formularul 230 - 2 % sau 3,5 % pentru Parohia Sf. Nicolae, Bogata pe anul fiscal 2019 

*dacă doriți să completați formularul pentru Parohia Sf. Nicolae, Bogata - LINK: https://parohiabogata.ro/  în formularul 230,  la 


III. Date de identificare a împuternicitului 

 Nume, prenume/Denumire       PAROHIA BOGATA 
Cod de identificare fiscală             23959840
Legătura formular : Formular 230 ANAF 2 % sau 3,5 %

Vă mulțumim anticipat!


FORMULAR UNIVERSAL 2 % sau 3,5 % 
Legătura formular : Formular 230 ANAF 2 % sau 3,5 %


 INSTRUCŢIUNI privind completarea formularului 230

" Cerere privind destinaţia sumei reprezentând de la 2 % până la 3,5% din impozitul anual datorat " 

I. Depunerea formularului 

1. Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează următoarele venituri din România: 
- venituri din salarii și asimilate salariilor; 
- venituri din pensii; 
- venituri din activităţi independente/ activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit; 
- venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă; 
- venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real; 
- venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit. 

Contribuabilii completeză formularul în următoarele situații: 
a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii, şi solicită restituirea acestora; 
b) dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5 % din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult. 

2. Termen de depunere - până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, sub sancțiunea decăderii. 

3. Organul fiscal central competent Formularul se completează în două exemplare: 
 - originalul se depune, după caz, la: 
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; 
b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România. 
 - copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia. 

4. Modul de completare şi depunere 
4.1. Formularul se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, potrivit dispoziţiilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind corect, complet și cu bună-credință informațiile prevăzute de formular. 
4.2. Persoanele fizice care optează pentru direcționarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea mai multor entități nonprofit/unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private, completează în mod corespunzător formularul “Anexă nr.... la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat". În această situație, se completează corespunzător căsuțele prevăzute în formularul 230, cu numărul anexelor completate și depuse împreună cu acesta. 
4.3. Cererea se depune împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire. 
4.4. Formularul “Anexă nr...... la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat" se depune numai cu formularul 230. 
4.5. Formularul se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului, la solicitarea acestuia. 
4.6. Formularul poate fi depus şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii. II. Completarea formularului 

5. În rubrica "Anul" se înscrie anul pentru care se completează formularul, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2019). 

6. Secţiunea I "Date de identificare a contribuabilului" 
 6.1. În caseta "Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală" se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. 
6.2. În rubricile "Nume" şi "Prenume" se înscriu numele şi prenumele contribuabilului. 
6.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului. 

7. Secţiunea II "Destinaţia sumei reprezentând până la 3,5 % din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii 
7.1. Bursa privată - căsuţa se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private conform legii și solicită restituirea acestora. 
        7.1.1. Contract nr./data - se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea bursei private.
     7.1.2. Sumă plătită (lei) - se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată. 
      7.1.3. Documente de plată nr./data - se înscriu numărul şi data documentelor care atestă plata bursei private. 
        7.1.4. Contribuabilii vor prezenta organului fiscal competent, în copie cu menţiunea "conform cu originalul", contractul privind bursa privată, precum şi documentele de plată pentru aceste burse. 
7.2. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult - căsuţa se bifează de către contribuabilii care solicită virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult. 
        7.2.1. Căsuța ”Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani”- se bifează în cazul în care contribuabilul solicită prin cerere distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul datorat pentru același beneficiar pentru o perioadă de 2 ani. Solicitarea poate fi reînnoită după expirarea perioadei de 2 ani. 
    7.2.2. Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult - se înscrie codul de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult pentru care se solicită virarea sumei. 
     7.2.3. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se înscrie denumirea completă a entităţii nonprofit/unităţii de cult. 
    7.2.4. Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entităţii nonprofit/unităţii de cult. 
     7.2.5. Suma - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult. 
     7.2.6. În situaţia în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa rubrica "Suma", caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii. 
      7.2.7. Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma platită pentru bursa privată depăşeşte plafonul de 3,5% din impozitul anual, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată. 

8. Secţiunea III "Date de identificare a împuternicitului" 
8.1. Se completează numai în cazul în care direcţionarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private se realizează prin împuternicit, desemnat potrivit Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 
 8.2. În caseta "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. 
 8.3. În rubrica "Nume, prenume/Denumire" se înscriu, după caz, numele şi prenumele împuternicitului sau denumirea acestuia. 
8.4. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.

joi, 6 februarie 2020

2020 Anul omagial al pastoraţiei părinţilor şi copiilor Anul comemorativ al filantropilor ortodocşi români Iubirea lui Hristos în familia mea


2020
Anul omagial al pastoraţiei părinţilor şi copiilor
Anul comemorativ al filantropilor ortodocşi români
Iubirea lui Hristos în familia mea


Concurs PATRIARHIA ROMANA - AN OMAGIAL 2020 
PATRIARHIA ROMÂNĂ
Sectorul teologic – educațional
Concursul Naţional Catehetic
„Iubirea lui Hristos în familia mea”


Motto: Lăsaţi copiii să vină la Mine!

CUPRINS

I. INTRODUCERE

II. DESCRIEREA CONCURSULUI
1. Argument
2. Titlul
3. Scopul concursului
4. Obiective specifice

III. ASPECTE ORGANIZATORICE
1. Grup ţintă
2. Durata concursului
3. Participanţi
4. Anunţarea concursului şi condiţiile de înscriere
5. Evaluarea proiectelor
6. Premierea echipelor câştigătoare
7. Etapele desfăşurării concursului
8. Echipa de organizare
9. Parteneri
9.1. Eparhiile și protopopiatele din cuprinsul Patriarhiei Române
9.2. Ministerul Educației şi Cercetării
9.3. Centrul de Presă „Basilica”

IV. REZULTATE AŞTEPTATE ŞI IMPACTUL CONCURSULUI

V. EVALUAREA CONCURSULUI

VI. ANEXE
Anexa 1: Fișă de evaluare individuală
Anexa 2: Fișă de evaluare colectivă


I. INTRODUCERE
Concursul Național Catehetic Iubirea lui Hristos în familia mea este organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (Temei nr. 10.832/2019), de către Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române, în parteneriat cu Ministerul Educației şi Cercetării, în perioada 15 noiembrie 2019 – 21 mai 2020.
Prezentul concept reglementează organizarea și desfășurarea Concursului Național Catehetic Iubirea lui Hristos în familia mea, care se adresează copiilor participanți la grupele catehetice din parohiile înscrise în Programul Național Hristos împărtășit copiilor, preoților coordonatori de grup catehetic, profesorilor de religie și altor educatori creștini.

II. DESCRIEREA CONCURSULUI
1. Argument
La inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat ca anul 2020 să fie declarat Anul omagial al pastoraţiei părinţilor şi copiilor şi Anul comemorativ al filantropilor ortodocşi români, în Patriarhia Română.
Între manifestările culturale şi educaţionale, programate cu prilejul anului omagial şi comemorativ, Sectorul teologic-educațional organizează Concursul Național Catehetic Iubirea lui Hristos în familia mea.
Familia este binecuvântare și lumină a Preasfintei Treimi, întrucât în ea omul trăiește taina și bucuria filiației, fraternității și paternității. Din familia creștină credincioasă copilul învață să caute familia spirituală sfințitoare, adică Biserica, ai cărei membri sunt numiți fii și fiice, frați și surori, părinți și maici duhovnicești în Hristos.
Educaţia familiei începe de la educaţia copiilor, viitorii membri ai unor familii tinere. Nici şcoala şi, de multe ori, nici familia nu reuşesc să îndeplinească pe deplin sarcinile educative. Bisericii îi revine, în aceste condiţii, un rol foarte important în formarea tinerilor, educaţia religioasă contribuind la pregătirea tinerilor pentru viaţa de familie, întrucât sănătatea morală şi trăinicia familiilor sunt întreţinute şi cultivate prin învăţătura Bisericii.
Valorile familiei sunt concretizate prin viaţa de comuniune în care sunt asumate şi cultivate darurile specifice persoanelor familiei. Taina persoanei este realitatea ultimă şi fundamentală asumată în viaţa de familie.
Criza familiei este generată de insuficienta deschidere spre dimensiunea ei sacră şi de o inconsecventă cultivare a valorii sfinţeniei la care este chemată familia. În momentul diminuării conştiinţei eclesiale, există riscul de a reduce familia la o realitate în sine care nu mai este orientată spre Împărăţia lui Dumnezeu. În societatea contemporană secularizată, criza familiei este o criză spirituală, cauzată de pierderea sensului real al vieţii umane.
Prin urmare, Concursul Național Catehetic Iubirea lui Hristos în familia mea va evidenția necesitatea de a intensifica legătura sfântă dintre viaţa familiei creştine şi viaţa Bisericii, dintre educaţia copiilor şi demnitatea persoanei umane, creată după chipul lui Dumnezeu.
2. Titlul: Concursul Naţional Catehetic Iubirea lui Hristos în familia mea.

3. Scopul concursului
Concursul îşi propune să contribuie la dezvoltarea creativității prin libertatea oferită participanților în inițierea unor idei de proiect precum și a sentimentelor de atașament față de familie și valorile ei. Prin raportarea la tematica anului omagial copiii vor fi îndemnați să se apropie mai mult de părinții lor, iar preoții și profesorii implicați vor fi încurajați să acorde prioritate familiei în orizontul activității pastorale și didactice.

4. Obiective specifice
încurajarea și susținerea familiilor care duc o viață creștină autentică și prezentarea lor ca modele;
exemplul familiei preotului în pastorația comunității, ca model asumat de viață creștină;
afirmarea și promovarea sfințeniei căsătoriei, a solidarităţii în familie și între familii, demnitatea maternității, a paternității, a filiației și a fraternității, ca daruri ale iubirii lui Dumnezeu, ce trebuie cultivate;
susținerea și apărarea familiei creștine în societatea contemporană în fața provocărilor actuale și a „modelelor” străine de valorile creștine;
educația copiilor: responsabilitate a familiei, a Bisericii și a Școlii.

III. ASPECTE ORGANIZATORICE
1. Grup țintă: grupurile catehetice parohiale.
2. Durata concursului: 15 noiembrie 2019 – 21 mai 2020.
3. Participanți: Concursul se adresează copiilor, preoților, profesorilor de religie/de altă disciplină implicați în Programul Naţional Catehetic Hristos împărtășit copiilor și altor educatori creștini.
4. Anunţarea concursului şi condițiile de participare
În perioada 15 noiembrie – 29 noiembrie 2019, Sectorul teologic-educaţional va transmite conceptul Concursului Naţional Catehetic Iubirea lui Hristos în familia mea eparhiilor din ţară. Fiecare eparhie va transmite conceptul protopopiatelor, iar acestea parohiilor.
La concurs se vor înscrie elevi din învăţământul preuniversitar (7-18 ani, indiferent de număr), care fac parte din grupa de cateheză, sub coordonarea unui preot şi unui profesor de religie/altă disciplină. Grupul de cateheză format la nivelul parohiei va realiza împreună un miniproiect care va avea un caracter filantropic – cultural, va fi realizat şi implementat în întregime de către copii şi se va adresa cu preponderenţă familiei.
Fiecare miniproiect va conţine, în mod obligatoriu, următorele informaţii:
A. Titlu: în funcţie de specificul său, fiecare proiect va avea un titlu propriu, personalizat;

B. Echipa de realizare:
- denumirea parohiei și date de contact (adresă și telefon);
- denumirea unităţii de învăţământ (dacă este cazul) şi date de contact (adresă și telefon);
- numele preotului și date de contact (adresă, telefon, e-mail);
- numele profesorului de religie/altă disciplină și date de contact (adresă, telefon, e-mail) – dacă este implicat;
- numele copiilor din grupa de cateheză, vârsta acestora şi, după caz, rolul pe care fiecare l-a avut în miniproiect;

C. Locul desfăşurării: va fi stabilit de echipa care realizează miniproiectul;

D. Perioada de organizare: se va face în funcţie de calendarul general al concursului şi de specificul miniproiectului;

E. Buget: se vor preciza care sunt resursele umane, materiale și financiare care susțin miniproiectul. Finanțarea va fi asigurată de grupa de copii prin mijloace creative, care să implice comunitatea parohială și autoritățile locale. Se apreciază modul în care echipa de implementare a miniproiectului a sensibilizat opinia publică față de persoanele aflate în suferință;

F. Beneficiari: numărul persoanelor aflate în suferință sau alte categorii de persoane care beneficiază de activitățile miniproiectului, prezentarea cazului/cazurilor.

G. Descrierea miniproiectului
 1. Obiectivele miniproiectului:
i. Se va preciza ce urmărește miniproiectul.
 2. Activitățile miniproiectului:
i. Vor fi descrise activitățile miniproiectului și va fi prezentat calendarul detaliat al acestor activități.
 3. Rezultatele așteptate:
i. Rezultatele reprezintă corelarea obiectivelor miniproiectului cu beneficiarii acestuia, prin prezentarea unor date concrete: număr de acțiuni (de câte ori s-a repetat o anumită activitate a miniproiectului), care este valoarea materială a activităților etc.

H. Descrierea sumară a activităţilor desfăşurate şi a impactului miniproiectului.
 Miniproiectul va include un CD/DVD cu fotografii și – opțional – un scurt film (maximum 10 minute, format „.avi” sau ”MP4”) cu cele mai reprezentative momente din cadrul activităților desfășurate. De asemenea, va include mărturii (scrise sau filmate) ale beneficiarilor, ale copiilor implicați în activități, ale preotului/profesorului de religie, precum și știri din mass-media locală sau de pe internet cu privire la desfășurarea miniproiectului.

5. Evaluarea proiectelor

a. La nivel de protopopiate
În perioada 17 – 31 martie 2020 are loc evaluarea și premierea celor mai bune 3 miniproiecte la nivel de protopopiate. Evaluarea lucrărilor se va face de o comisie numită de către protopop și formată din: 1 responsabil cu cateheza parohială, 1 responsabil cu activitatea social-filantropică și 1 profesor de religie, care nu fac parte din echipele concurente. Pentru fiecare dintre miniproiectele înscrise în concurs, fiecare evaluator poate acorda maximum 100 de puncte, astfel: 30 p. – conceperea miniproiectului (creativitate – 10 p., complexitate – 10 p., prezentare – 10 p.); 20 p. – stângere de fonduri (creativitate – 10 p., diversitatea factorilor implicați – 10 p.); 40 p. – aplicarea miniproiectului (atingerea obiectivelor – 10 p., promovare – 10 p., mărturii ale beneficiarilor – 10 p., eficiență și continuitate – 10 p.); 10 p. – oficiu.
Pe parcursul evaluării, membrii comisiei vor trece punctajul propriu în Fişa de evaluare individuală (Anexa 1) a fiecărui evaluator. Fişa de evaluare colectivă (Anexa 2) va însuma, pentru fiecare concurent, punctele obţinute de la cei trei evaluatori (maximum 300 p.) şi va indica cele 3 echipe câştigătoare la nivelul protopopiateei (premiile I, II și III).

b. La nivel eparhial
În perioada 7 – 27 aprilie 2020 are loc evaluarea și premierea celor mai bune 3 miniproiecte la nivel de eparhie. Evaluarea lucrărilor se va face de o comisie numită de către chiriarh și formată din: inspector cu cateheza parohială, 1 responsabil cu activitatea social-filantropică și 1 inspector/profesor de religie, care nu fac parte din echipele concurente. Pentru fiecare dintre miniproiectele înscrise în concurs, fiecare evaluator poate acorda maximum 100 de puncte, astfel: 30 p. – conceperea miniproiectului (creativitate – 10 p., complexitate – 10 p., prezentare – 10 p.); 20 p. – stângere de fonduri (creativitate – 10 p., diversitatea factorilor implicați – 10 p.); 40 p. – aplicarea miniproiectului (atingerea obiectivelor – 10 p., promovare – 10 p., mărturii ale beneficiarilor – 10 p., eficiență și continuuitate – 10 p.); 10 p. – oficiu.
Pe parcursul evaluării, membrii comisiei vor trece punctajul propriu în Fişa de evaluare individuală (Anexa 1) a fiecărui evaluator. Fişa de evaluare colectivă (Anexa 2) va însuma, pentru fiecare concurent, punctele obţinute de la cei trei evaluatori (maximum 300 p.) şi va indica cele 3 echipe câştigătoare la nivelul eparhiei (premiile I, II și III).

6. Premierea echipelor câștigătoare
La nivel de protopopiat și la nivel eparhial, premierea copiilor (premiile I, II și III) se va face de către protopopiate/eparhii, conform graficului concursului. Diplomele oferite vor fi realizate de către Centrele eparhiale, respectând profilul concursului și identitatea Programului Naţional Catehetic Hristos împărtășit copiilor. Pe diplomele oferite vor fi trecute siglele partenerilor locali ai concursului. Premiile vor fi oferite de către eparhii și protopopiate (se pot acorda mai multe premii și mențiuni pentru a încuraja participarea copiilor și diversitatea lucrărilor).
La nivel național va fi premiată echipa și proiectul care a obținut Premiul I pe judeţ, fiind prezenți la ceremonia de premiere din 21 mai 2020, copilul reprezentant al acestei echipe şi un coordonator (preot/profesor de religie/de altă disciplină), în total: 42 de copii şi 42 de coordonatori). Cele 42 de echipe câștigătoare din țară vor primi diplome și premii în obiecte. La nivel naţional, cheltuielile pentru festivitatea de premiere din 21 mai 2020 vor fi acoperite de Biroul de catehizare a tineretului din cadrul Sectorului teologic-educațional al Patriarhiei Române.
Pentru etapa naţională, eparhiile vor trimite, împreună cu proiectul câştigător, un CD/DVD, de maximum 5 minute, cu cele mai reprezentative momente ale desfăşurării concursului în întreaga eparhie (filmuleţe, fotografii, interviuri etc.).


7. Etapele desfășurării concursului

Perioada Activitatea
15-29 noiembrie 2019

Anunțarea concursului
Sectorul teologic-educațional transmite conceptul concursului eparhiilor din cuprinsul Patriarhiei Române. Conceptul va fi publicat și pe pagina site-ului www.basilica.ro. Centrul de Presă Basilica va promova, prin componentele sale, Concursul Național Catehetic Iubirea lui Hristos în familia mea.
2-10 decembrie 2019

Eparhiile transmit conceptul concursului protopopiatelor și parohiilor din țară.
11 decembrie 2019 – 15 ianuarie 2020

Conceperea miniproiectelor (punctele A-G)
16 ianuarie – 9 martie 2020

Desfășurarea activităților miniproiectului
10-16 martie 2020
Depunerea miniproiectelor la protopopiate
Echipele de implementare vor completa punctul H și vor depune miniproiectele la protopopiate.
17-31 martie 2020

Evaluarea și premierea miniproiectelor la nivel de protopopiat (acordarea premiilor I, II și III)
1 – 6 aprilie 2020

Transmiterea celor trei miniproiecte câștigătoare către eparhii, a fișelor de evaluare individuală și colectivă
7 – 27 aprilie 2020

Evaluarea și premierea miniproiectelor la nivel de eparhie (acordarea premiilor I, II și III)
28 aprilie – 4 mai 2020

Transmiterea miniproiectului câștigător (premiul I la nivel eparhial), a fișelor de evaluare individuală și colectivă, Sectorului teologic-educațional al Patriarhiei Române
5-20 mai 2020

Pregătirea ceremoniei de premiere la nivel național
Din fiecare eparhie vor participa la ceremonia de premiere preotul coordonator și un reprezentant al copiilor.
21 mai 2020

Premierea miniproiectelor la nivel național
Preotul coordonator și un reprezentant al copiilor vor fi premiați, cu ocazia hramului Catedralei Patriarhale, de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

8. Echipa de organizare
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal
Sectorul teologic-educațional
Pr. Conf. dr. Nicușor Beldiman, consilier patriarhal coordonator
Pr. dr. Constantin Naclad, consilier patriarhal pentru cateheza parohială
Pr. dr. Florin Marica, consilier patriarhal - Proiectul Alege Şcoala!
Diac. Constantin Andrei, inspector patriarhal
Mihai Paraschiv, inspector patriarhal
Cătălin Petrea - Proiectul Alege Școala!
Mihai Chira - Proiectul Alege Școala!
Diac. Bogatu Marius Florin - Proiectul Alege Școala!

9. Parteneri
9.1. Eparhiile și protopopiatele din cuprinsul Patriarhiei Române
Eparhiile și protopopiatele din cuprinsul Patriarhiei Române vor transmite conceptul protopopiatelor/parohiilor din componență, vor organiza și vor susține etapa eparhială/la nivel de protopopiate. Protopopiatele şi eparhiile vor premia portofoliile câştigătoare la nivel de protopopiat, respectiv eparhie.
Ori de câte ori va fi menționat concursul, eparhiile și protopopiatele vor fi prezentate ca partenere ale Patriarhiei Române.
9.2. Ministerul Educației şi Cercetării
Participarea școlilor la acest concurs se va face cu aprobarea și susținerea Ministerului Educației şi Cercetării. Inspectoratele Școlare Județene vor fi partenere prin inspectorii de religie, care vor implica școlile și profesorii de religie/de alte discipline în susținerea acestui demers educațional.
9.3. Centrul de Presă Basilica
Prin componentele sale, Centrul de Presă Basilica va asigura promovarea evenimentului şi înregistrarea ceremoniei de premiere din 21 mai 2020. Pe parcursul desfășurării acestui concurs, Centrul de Presă va fi prezentat ca partener media al Sectorului teologic-educațional.

IV. REZULTATE AŞTEPTATE ŞI IMPACTUL CONCURSULUI
Prin acest concurs se stimulează creativitatea elevilor, încrederea în capacitățile
personale, socializarea, integrarea și formarea unei atitudini favorabile față de școală şi de
valorile autentice ale familiei. Concursul încurajează colaborarea preotului cu profesorii
unităţilor de învăţământ aflate pe teritoriul canonic al parohiei.

V. EVALUAREA CONCURSULUI
Pe baza fișelor de evaluare completate de participanții la ceremonia de premiere din
ziua de 21 mai 2020, Sectorul teologic-educațional va întocmi până la data de 1 iulie 2020 un
Raport de evaluare a Concursului Național Catehetic „Iubirea lui Hristos în familia mea”. Acesta
va analiza modalitatea de promovare a evenimentului, instituțiile implicate și gradul de
angajare, numărul de copii implicați în activități, impactul activităților asupra comunității
locale, reflectarea evenimentului în presa locală și națională.

VI. ANEXE

Anexa 1: Fişă de evaluare individuală
CONCURSUL NAŢIONAL CATEHETIC
Iubirea lui Hristos în familia mea

FIŞĂ DE EVALUARE INDIVIDUALĂ – ETAPA …………………………….
Nume şi prenume evaluator:
E1: ……………………………..
Nr.crt.
 • Eparhia Județ
 • Protopopiat
 • /Parohia
 • (nr. de copii)
 • Concept – 30 p.
 • Strângere de fonduri – 20 p.
 • Aplicarea – 40 p.
 • Oficiu – 10 p.
 • Punctaj total
 • Creativitate
 • Complexitate
 • Prezentare
 • Creativitate
 • Diversitate
 • factori implicați
 • Atingerea obiectivelor
 • Promovare
 • Mărturii ale beneficiarilor
 • Eficiență și continuitate


Data și semnătura:Anexa 2: Fişă de evaluare colectivă
CONCURSUL NAŢIONAL CATEHETIC
Iubirea lui Hristos în familia mea

FIŞĂ DE EVALUARE COLECTIVĂ – ETAPA …………………….
 • Nr. crt.
 • Eparhia Județ
 • Protopopiat / Parohia
 • (nr. de copii)
 • Coordonator proiect,
 • date de contact
 • Punctaj total de la diferiţi evaluatori
 • Punctaj final
 • Locul
 • E1 E2 E3


Premiul I:
Premiul al II-lea:
Premiul al III-lea:
SEMNĂTURA MEMBRILOR COMISIEI:
E-1. E-2. E-3.

joi, 17 octombrie 2019

2019 - Anul omagial al satului românesc și Anul comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești.EPISCOPIA SLOBOZIEI ŞI CĂLĂRAŞILOR
ŞI
CENTRUL CULTURAL UNESCO IONEL PERLEA
                              
  
Concurs interjudeţean cu tematică religioasă
de creație plastică
 Ediţia a IX-a
  2019

TEMA CONCURSULUI:
 2019 - Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) și Anul comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești în Patriarhia Română.
              - Anul mărturisirii prin fapte a credinței creștin ortodoxe în Episcopia Sloboziei și Călărașilor.

 Organizat cu binecuvântarea Preasfinţitului VINCENŢIU Episcopul Sloboziei și Călăraşilor

PARTENERI:
-         Episcopia Sloboziei și Călărașilor;
-         Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea – Slobozia;
-         Uniunea Artiştilor Plastici – Slobozia;
-         Protopopiatele din Eparhie;
-         Inspectoratele şcolare judeţene, reprezentate de inspectorii de religie;
-         Asociaţia Socio-Culturală Matei Basarab Slobozia;
-         Furnizori de servicii sociale acreditate din judeţele Ialomiţa şi Călăraşi (furnizori publici şi privaţi).

COORDONATORI:
-         Pc. consilier cultural, Pr. Manuel Rusu;
-         Dl. Gheorghe Petre, președinte al UAP Ialomița;
-         Dna director Clementina Tudor;
-         Dl. insp. pentru catehizare, Ştefan Alexandru Tănase.

 ARGUMENT:
Anul 2019 a fost consacrat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca fiind Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) și Anul comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești.
Concursul va evidenția importanța satului pentru dezvoltarea, păstrarea și promovarea tradițiilor și valorilor creștine românești, precum și contribuția principalelor personalități din mediul rural la înflorirea acestui spațiu. De asemenea, în cadrul acestui concurs se vor fi conturate portretele și faptele Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu, precum și contribuția pe care traducătorii de cărți bisericești au avut-o în privința dezvoltării sentimentului național și al formării limbii române.

SCOPUL CONCURSULUI:
Scopul concursului este acela de a cultiva dragostea față de țară și de Biserică, și de a-i educa pe copii în sensul respectării valorilor tradiționale și a afirmării propriei identități religioase, culturale și naționale.

OBIECTIVE:
-         Exprimarea, prin intermediul creației plastice, a sentimentului religios prezent în sufletele copiilor;
-         Identificarea, stimularea și valorificarea potențialului creativ al elevilor prin realizarea unor lucrări plastice cu temă religioasă;
-         Dezvoltarea imaginației și a încrederii în talentul lor;
-         Înțelegerea libertății și asumarea ei din perspectivă creștină;
-         Consolidarea unității de neam și credință;
-         Asigurarea unei bune colaborări Biserică - Școală – Familie;
-         Cunoaşterea şi mărturisirea credinţei creştine.

GRUP ŢINTĂ:
-         elevi din învățământul primar, gimnazial și liceal din Episcopia Sloboziei și Călărașilor;
-         grupurile catehetice parohiale;
-         copii/elevi, beneficiari ai serviciilor sociale oferite de către furnizori de servicii sociale acreditate din judeţele Ialomiţa şi Călăraşi;
-         cadre didactice de religie şi profesorii de educaţie plastică ai şcolilor respective.

PERIOADA DERULĂRII CONCURSULUI:
1 octombrie – 17 decembrie 2019, ora 12:00.

SECȚIUNI[1]:
I . Învățământ religios – ciclul primar
● compoziție plastică (desen/pictură, tehnică la alegere) cu tematică religioasă;
colaj (hârtie colorată, textile, fire, materiale din natură) cu tematică religioasă;
● icoane pe sticlă, lemn sau alte materiale.

II. Învățământ religios – ciclul gimnazial
compoziție plastică( desen/pictură, tehnică la alegere) cu tematică religioasă;
● colaj (hârtie colorată, textile, fire, materiale din natură) cu tematică religioasă;
● icoane pe sticlă, lemn sau alte materiale.

III. Învățământ religios – ciclul liceal şi învățământul teologic preuniversitar
compoziție plastică (desen/pictură, tehnică la alegere) cu tematică religioasă;
● icoane pe sticlă, lemn sau alte materiale.

REGULAMENT DE ÎNSCRIERE ŞI PARTICIPARE
1.      Formularul de înscriere - (Anexa 1) va fi completat de către fiecare cadru didactic de religie/preot/profesor de educaţie plastică/educator/specialist în asistenţa socială (cu rugămintea de a respecta termenul limită, redat mai jos).

2.      Lucrările elevilor trebuie să prezinte aspecte legate în mod direct sau indirect de tematica Anului omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) și Anului comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești, etc.[2], să fie pe foi A4 sau A3 (cu excepția icoanelor, unde vor fi folosite materiale precum sticlă, lemn etc.), utilizând materiale și tehnici de lucru la alegere. (Este obligatoriu ca toate lucrările să fie înrămate şi/sau cu sistem de prindere! La notarea finală a fiecărei lucrări se va ţine seama şi de felul în care lucrarea este prezentată, inclusiv calitatea ramei, care trebuie să se încadreze în cromatica şi specificul lucrării)

3.      Lucrările se vor eticheta pe verso în colțul din dreapta jos, după modelul anexat:
      Titlul lucrării:
      Numele și prenumele elevului:
      Clasa (Grupul de cateheză):
      Școala/Serviciul social:
      Cadrul didactic/specialistul/preotul îndrumător:
      Localitatea (Parohia):
      Protopopiatul:

4.       Lucrările vor fi trimise odată cu fișele de înscriere, la sediul protopopiatului de care aparține fiecare parohie, şcoală sau serviciu social (parte integrantă a unei parohii) sau direct la Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea din municipiul Slobozia.

5.      Un cadru didactic/specialistul/preot poate participa, prin elevii săi, cu câte lucrări consideră.

6.      Vor fi luate în considerare doar lucrările realizate de elevi. Se va urmări în mod deosebit: respectarea și încadrarea lucrării în tema propusă, originalitatea și imaginația elevilor, gradul de acoperire a foii, acuratețea lucrării.

7.      Cu excepţia lucrărilor premiate, lucrările se restituie elevilor participanți, în termen de 30 de zile de la expunerea lor, din data de 17 decembrie 2019. În cazul în care lucrările nu vor fi ridicate în termenul menţionat mai sus, acestea vor fi donate aşezămintelor sociale din cuprinsul judeţelor Ialomiţa şi Călăraşi.

8.      Se vor acorda diplome pentru premiile I, II, III și mențiuni pentru fiecare secțiune și categorie de vârstă. Se vor acorda diplome de participare (de către protopopiate) tuturor elevilor participanți și profesorilor de arte şi religie/ preoților îndrumători/ specialiştilor îndrumători, care vor fi selectaţi pentru faza pe Episcopie (la cerere).

9.      Se va organiza o expoziție în incinta Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea din Slobozia, jud. Ialomița, cu toate lucrările selectate pentru faza pe Episcopie.

10. Informații suplimentare puteți solicita la adresa de e-mail: manuel.rusu@yahoo.com sau la telefon 0726.135258 – Pr. Consilier cultural, Manuel RUSU.

Nu se admit contestații.
Nu se percepe taxă de participare, costurile fiind suportate de ESC, Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea din judeţul Ialomiţa şi ASCMB - Slobozia, precum şi alţi parteneri.

PROGRAM DE DESFĂȘURARE ȘI MONITORIZARE

♦ Monitorizarea se va realiza continuu de către iniţiatorii şi coordonatorii proiectului.

♦ Proiectul se va desfăşura în perioada 1 octombrie – 17 decembrie 2019, cuprinzând următoarele etape:

I. Etapa de proiectare şi mediatizare (1 octombrie 2019 – 1 noiembrie 2019)

II. Etapa de înscriere şi de desfăşurare a Concursului de creație artistică – în perioada 1 noiembrie până la data de 12 decembrie 2019.
- înscrierea participanţilor pe baza fişei de înscriere;
- realizarea lucrărilor;
- trimiterea lucrărilor către protopopiate;
De la protopopiate, toate lucrările vor fi trimise la sediul Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea (B-dul Matei Basarab, nr. 26, Slobozia, Judeţul Ialomiţa), până la data de 13 decembrie 2019 - numele fiecărui participant fiind trimis Sectorului Cultural, prin intermediul unor liste întocmite de fiecare protopopiat în parte, în ordine alfabetică şi cu diacritice, pe cicluri de învăţământ, pe adresa manuel.rusu@yahoo.com - şi predate prin proces verbal de predare - primire.
- deschiderea expoziției la Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea din Slobozia (în perioada 17 decembrie 2019 -  17 ianuarie 2020.

III. Etapa de evaluare - jurizarea la Protopopiate se va face la data de 12 decembrie, iar la Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea, la data de 16 decembrie, ora 12:00.
• Stabilirea membrilor juriului:
Fiecare comisie va avea trei membri, după cum urmează:
A.      Învățământ religios – ciclul primar: trei profesori de religie, cu experiență de predare în ciclul primar, unul (sau cel mult trei) profesor(i) de educaţie plastică și pc. protopop al respectivului protopopiat.
B.       Învățământ religios – ciclul gimnazial: trei profesori de religie, cu experiență de predare în ciclul gimnazial, un (sau cel mult trei) profesor(i) de educaţie plastică și pc. protopop al respectivului protopopiat.
C.      Învățământ religios din ciclul liceal și învățământul teologic preuniversitar: doi profesori de religie, cu experiență de predare în ciclul liceal, un preot, de preferință un absolvent de master, secția Liturgică, un (sau cel mult trei) profesor(i) de educaţie plastică și pc. protopop al respectivului protopopiat.
D.      În cadrul Seminarului Teologic Ortodox din Slobozia vor fi desemnați și pc. director, un profesor de Liturgică și protopopul Sloboziei.

Criteriile de evaluare pentru fiecare comisie vor fi stabilite de la început de către profesorii/preoții evaluatori, ținându-se cont de grupa de vârstă din care face parte fiecare concurent.
Criterii: - relevanța la cerință (încadrarea în tema propusă), cromatică, canonicitatea lucrării, respectarea erminiilor (pentru ciclul liceal), calitatea execuției.

 Componenţa juriului, la etapa eparhială:
- dl. director Gheorghe Petre, preşedinte al UAP Ialomiţa;
- dna director Clementina Tudor;
- pc preot consilier cultural Rusu Manuel;
- dl. insp. catehizare Ştefan Alexandru Tănase;
- pc preot insp. Dragoş Stanciu;
- pc preot insp. Arcadie Puişor.

IV. Etapa de premiere:
La data de 17 decembrie 2019 , ora 1000, la Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea, când va avea loc şi vernisajul expoziţiei-concurs de icoane, premiile vor fi înmânate de către Preasfinţitul Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor.
Evenimentul premierii va fi mediatizat corespunzător.

Pentru fiecare secțiune se vor acorda premiul I, premiul II, premiul III și o mențiune. Vor fi dăruite ca premii cărţi, având caracter religios, și sume de bani, astfel:
Valoare premiilor în bani va fi stabilită de către membrii Comisiei la jurizare.
De asemenea, începând din anul 2017, în cazul unei activităţi excepţionale, profesorii îndrumători, care se fac remarcați, primesc, alături de elevul premiat, o sumă de bani, ce va fi stabilită de către membrii Comisiei de jurizare.
Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea va contribui cu suma de 2000 lei, Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor cu suma de 1000 lei, cele 6 protopopiate cu suma de 500 lei fiecare, iar Asociaţia Socio - Culturală Matei Basarab 600 lei.

Consilier Cultural                                          Director Centrul Cultural UNESCO
Ionel Perlea

Pr. Rusu Manuel                                                                     Dna Clementina Tudor

[1] La rubrica Secţiuni, tehnica aleasă este la alegere. Nu vor fi excluse lucrările făcute din alte materiale decât cele sugerate de noi. Pentru a putea fi promovate în cadrul expoziţiei avem rugămintea ca lucrările să aibă ramă cu sistem de prindere.
[2] Va fi apreciată şi originalitatea participanţilor. Nu vor participa în concurs lucrările în care intervenţia adulţilor este evidentă.
Anexa 1
 FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Concursul interjudeţean cu tematică religioasă de creație plastică
Ediţia a IX-a
2019

Sub egida:
 2019 - Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) și Anul comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești în Patriarhia Română.
             
Numele îndrumătorului: …………………………………………….
Specialitatea: ………………………………………………………..
Unitatea de învăţământ: ……………………………………………..


Numele elevului participant:………………………………………..
Prenumele:…………………………………………………………..
Strada:..………………………Nr:………….
Localitatea:…………………………………………………………
Judeţul:…………............................
Tel:…………………..…………….
E-mail:…………………………….
Clasa:………………………………
Şcoala/Centrul social/(Parohia):...…………………………………….
Localitatea:…………………………………………………………......
Titlul lucrării:…………………………………………………………..