joi, 17 octombrie 2019

2019 - Anul omagial al satului românesc și Anul comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești.EPISCOPIA SLOBOZIEI ŞI CĂLĂRAŞILOR
ŞI
CENTRUL CULTURAL UNESCO IONEL PERLEA
                              
  
Concurs interjudeţean cu tematică religioasă
de creație plastică
 Ediţia a IX-a
  2019

TEMA CONCURSULUI:
 2019 - Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) și Anul comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești în Patriarhia Română.
              - Anul mărturisirii prin fapte a credinței creștin ortodoxe în Episcopia Sloboziei și Călărașilor.

 Organizat cu binecuvântarea Preasfinţitului VINCENŢIU Episcopul Sloboziei și Călăraşilor

PARTENERI:
-         Episcopia Sloboziei și Călărașilor;
-         Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea – Slobozia;
-         Uniunea Artiştilor Plastici – Slobozia;
-         Protopopiatele din Eparhie;
-         Inspectoratele şcolare judeţene, reprezentate de inspectorii de religie;
-         Asociaţia Socio-Culturală Matei Basarab Slobozia;
-         Furnizori de servicii sociale acreditate din judeţele Ialomiţa şi Călăraşi (furnizori publici şi privaţi).

COORDONATORI:
-         Pc. consilier cultural, Pr. Manuel Rusu;
-         Dl. Gheorghe Petre, președinte al UAP Ialomița;
-         Dna director Clementina Tudor;
-         Dl. insp. pentru catehizare, Ştefan Alexandru Tănase.

 ARGUMENT:
Anul 2019 a fost consacrat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca fiind Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) și Anul comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești.
Concursul va evidenția importanța satului pentru dezvoltarea, păstrarea și promovarea tradițiilor și valorilor creștine românești, precum și contribuția principalelor personalități din mediul rural la înflorirea acestui spațiu. De asemenea, în cadrul acestui concurs se vor fi conturate portretele și faptele Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu, precum și contribuția pe care traducătorii de cărți bisericești au avut-o în privința dezvoltării sentimentului național și al formării limbii române.

SCOPUL CONCURSULUI:
Scopul concursului este acela de a cultiva dragostea față de țară și de Biserică, și de a-i educa pe copii în sensul respectării valorilor tradiționale și a afirmării propriei identități religioase, culturale și naționale.

OBIECTIVE:
-         Exprimarea, prin intermediul creației plastice, a sentimentului religios prezent în sufletele copiilor;
-         Identificarea, stimularea și valorificarea potențialului creativ al elevilor prin realizarea unor lucrări plastice cu temă religioasă;
-         Dezvoltarea imaginației și a încrederii în talentul lor;
-         Înțelegerea libertății și asumarea ei din perspectivă creștină;
-         Consolidarea unității de neam și credință;
-         Asigurarea unei bune colaborări Biserică - Școală – Familie;
-         Cunoaşterea şi mărturisirea credinţei creştine.

GRUP ŢINTĂ:
-         elevi din învățământul primar, gimnazial și liceal din Episcopia Sloboziei și Călărașilor;
-         grupurile catehetice parohiale;
-         copii/elevi, beneficiari ai serviciilor sociale oferite de către furnizori de servicii sociale acreditate din judeţele Ialomiţa şi Călăraşi;
-         cadre didactice de religie şi profesorii de educaţie plastică ai şcolilor respective.

PERIOADA DERULĂRII CONCURSULUI:
1 octombrie – 17 decembrie 2019, ora 12:00.

SECȚIUNI[1]:
I . Învățământ religios – ciclul primar
● compoziție plastică (desen/pictură, tehnică la alegere) cu tematică religioasă;
colaj (hârtie colorată, textile, fire, materiale din natură) cu tematică religioasă;
● icoane pe sticlă, lemn sau alte materiale.

II. Învățământ religios – ciclul gimnazial
compoziție plastică( desen/pictură, tehnică la alegere) cu tematică religioasă;
● colaj (hârtie colorată, textile, fire, materiale din natură) cu tematică religioasă;
● icoane pe sticlă, lemn sau alte materiale.

III. Învățământ religios – ciclul liceal şi învățământul teologic preuniversitar
compoziție plastică (desen/pictură, tehnică la alegere) cu tematică religioasă;
● icoane pe sticlă, lemn sau alte materiale.

REGULAMENT DE ÎNSCRIERE ŞI PARTICIPARE
1.      Formularul de înscriere - (Anexa 1) va fi completat de către fiecare cadru didactic de religie/preot/profesor de educaţie plastică/educator/specialist în asistenţa socială (cu rugămintea de a respecta termenul limită, redat mai jos).

2.      Lucrările elevilor trebuie să prezinte aspecte legate în mod direct sau indirect de tematica Anului omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) și Anului comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești, etc.[2], să fie pe foi A4 sau A3 (cu excepția icoanelor, unde vor fi folosite materiale precum sticlă, lemn etc.), utilizând materiale și tehnici de lucru la alegere. (Este obligatoriu ca toate lucrările să fie înrămate şi/sau cu sistem de prindere! La notarea finală a fiecărei lucrări se va ţine seama şi de felul în care lucrarea este prezentată, inclusiv calitatea ramei, care trebuie să se încadreze în cromatica şi specificul lucrării)

3.      Lucrările se vor eticheta pe verso în colțul din dreapta jos, după modelul anexat:
      Titlul lucrării:
      Numele și prenumele elevului:
      Clasa (Grupul de cateheză):
      Școala/Serviciul social:
      Cadrul didactic/specialistul/preotul îndrumător:
      Localitatea (Parohia):
      Protopopiatul:

4.       Lucrările vor fi trimise odată cu fișele de înscriere, la sediul protopopiatului de care aparține fiecare parohie, şcoală sau serviciu social (parte integrantă a unei parohii) sau direct la Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea din municipiul Slobozia.

5.      Un cadru didactic/specialistul/preot poate participa, prin elevii săi, cu câte lucrări consideră.

6.      Vor fi luate în considerare doar lucrările realizate de elevi. Se va urmări în mod deosebit: respectarea și încadrarea lucrării în tema propusă, originalitatea și imaginația elevilor, gradul de acoperire a foii, acuratețea lucrării.

7.      Cu excepţia lucrărilor premiate, lucrările se restituie elevilor participanți, în termen de 30 de zile de la expunerea lor, din data de 17 decembrie 2019. În cazul în care lucrările nu vor fi ridicate în termenul menţionat mai sus, acestea vor fi donate aşezămintelor sociale din cuprinsul judeţelor Ialomiţa şi Călăraşi.

8.      Se vor acorda diplome pentru premiile I, II, III și mențiuni pentru fiecare secțiune și categorie de vârstă. Se vor acorda diplome de participare (de către protopopiate) tuturor elevilor participanți și profesorilor de arte şi religie/ preoților îndrumători/ specialiştilor îndrumători, care vor fi selectaţi pentru faza pe Episcopie (la cerere).

9.      Se va organiza o expoziție în incinta Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea din Slobozia, jud. Ialomița, cu toate lucrările selectate pentru faza pe Episcopie.

10. Informații suplimentare puteți solicita la adresa de e-mail: manuel.rusu@yahoo.com sau la telefon 0726.135258 – Pr. Consilier cultural, Manuel RUSU.

Nu se admit contestații.
Nu se percepe taxă de participare, costurile fiind suportate de ESC, Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea din judeţul Ialomiţa şi ASCMB - Slobozia, precum şi alţi parteneri.

PROGRAM DE DESFĂȘURARE ȘI MONITORIZARE

♦ Monitorizarea se va realiza continuu de către iniţiatorii şi coordonatorii proiectului.

♦ Proiectul se va desfăşura în perioada 1 octombrie – 17 decembrie 2019, cuprinzând următoarele etape:

I. Etapa de proiectare şi mediatizare (1 octombrie 2019 – 1 noiembrie 2019)

II. Etapa de înscriere şi de desfăşurare a Concursului de creație artistică – în perioada 1 noiembrie până la data de 12 decembrie 2019.
- înscrierea participanţilor pe baza fişei de înscriere;
- realizarea lucrărilor;
- trimiterea lucrărilor către protopopiate;
De la protopopiate, toate lucrările vor fi trimise la sediul Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea (B-dul Matei Basarab, nr. 26, Slobozia, Judeţul Ialomiţa), până la data de 13 decembrie 2019 - numele fiecărui participant fiind trimis Sectorului Cultural, prin intermediul unor liste întocmite de fiecare protopopiat în parte, în ordine alfabetică şi cu diacritice, pe cicluri de învăţământ, pe adresa manuel.rusu@yahoo.com - şi predate prin proces verbal de predare - primire.
- deschiderea expoziției la Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea din Slobozia (în perioada 17 decembrie 2019 -  17 ianuarie 2020.

III. Etapa de evaluare - jurizarea la Protopopiate se va face la data de 12 decembrie, iar la Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea, la data de 16 decembrie, ora 12:00.
• Stabilirea membrilor juriului:
Fiecare comisie va avea trei membri, după cum urmează:
A.      Învățământ religios – ciclul primar: trei profesori de religie, cu experiență de predare în ciclul primar, unul (sau cel mult trei) profesor(i) de educaţie plastică și pc. protopop al respectivului protopopiat.
B.       Învățământ religios – ciclul gimnazial: trei profesori de religie, cu experiență de predare în ciclul gimnazial, un (sau cel mult trei) profesor(i) de educaţie plastică și pc. protopop al respectivului protopopiat.
C.      Învățământ religios din ciclul liceal și învățământul teologic preuniversitar: doi profesori de religie, cu experiență de predare în ciclul liceal, un preot, de preferință un absolvent de master, secția Liturgică, un (sau cel mult trei) profesor(i) de educaţie plastică și pc. protopop al respectivului protopopiat.
D.      În cadrul Seminarului Teologic Ortodox din Slobozia vor fi desemnați și pc. director, un profesor de Liturgică și protopopul Sloboziei.

Criteriile de evaluare pentru fiecare comisie vor fi stabilite de la început de către profesorii/preoții evaluatori, ținându-se cont de grupa de vârstă din care face parte fiecare concurent.
Criterii: - relevanța la cerință (încadrarea în tema propusă), cromatică, canonicitatea lucrării, respectarea erminiilor (pentru ciclul liceal), calitatea execuției.

 Componenţa juriului, la etapa eparhială:
- dl. director Gheorghe Petre, preşedinte al UAP Ialomiţa;
- dna director Clementina Tudor;
- pc preot consilier cultural Rusu Manuel;
- dl. insp. catehizare Ştefan Alexandru Tănase;
- pc preot insp. Dragoş Stanciu;
- pc preot insp. Arcadie Puişor.

IV. Etapa de premiere:
La data de 17 decembrie 2019 , ora 1000, la Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea, când va avea loc şi vernisajul expoziţiei-concurs de icoane, premiile vor fi înmânate de către Preasfinţitul Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor.
Evenimentul premierii va fi mediatizat corespunzător.

Pentru fiecare secțiune se vor acorda premiul I, premiul II, premiul III și o mențiune. Vor fi dăruite ca premii cărţi, având caracter religios, și sume de bani, astfel:
Valoare premiilor în bani va fi stabilită de către membrii Comisiei la jurizare.
De asemenea, începând din anul 2017, în cazul unei activităţi excepţionale, profesorii îndrumători, care se fac remarcați, primesc, alături de elevul premiat, o sumă de bani, ce va fi stabilită de către membrii Comisiei de jurizare.
Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea va contribui cu suma de 2000 lei, Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor cu suma de 1000 lei, cele 6 protopopiate cu suma de 500 lei fiecare, iar Asociaţia Socio - Culturală Matei Basarab 600 lei.

Consilier Cultural                                          Director Centrul Cultural UNESCO
Ionel Perlea

Pr. Rusu Manuel                                                                     Dna Clementina Tudor

[1] La rubrica Secţiuni, tehnica aleasă este la alegere. Nu vor fi excluse lucrările făcute din alte materiale decât cele sugerate de noi. Pentru a putea fi promovate în cadrul expoziţiei avem rugămintea ca lucrările să aibă ramă cu sistem de prindere.
[2] Va fi apreciată şi originalitatea participanţilor. Nu vor participa în concurs lucrările în care intervenţia adulţilor este evidentă.
Anexa 1
 FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Concursul interjudeţean cu tematică religioasă de creație plastică
Ediţia a IX-a
2019

Sub egida:
 2019 - Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) și Anul comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești în Patriarhia Română.
             
Numele îndrumătorului: …………………………………………….
Specialitatea: ………………………………………………………..
Unitatea de învăţământ: ……………………………………………..


Numele elevului participant:………………………………………..
Prenumele:…………………………………………………………..
Strada:..………………………Nr:………….
Localitatea:…………………………………………………………
Judeţul:…………............................
Tel:…………………..…………….
E-mail:…………………………….
Clasa:………………………………
Şcoala/Centrul social/(Parohia):...…………………………………….
Localitatea:…………………………………………………………......
Titlul lucrării:…………………………………………………………..