Olimpiada religie ortodoxa - clasele VII-XII. Subiecte


Olimpiada religie ortodoxa - clasele VII-XII. Subiecte*


PENTRU O MAI CORECTA/COMPLETA/VARIATA BAZA DE DATE, DACA AVETI SUBIECTE/BAREME DATE IN DIFERITE CENTRE/JUDETE/ANI PUTETI TRIMITE PE MAIL: religiecalarasi@yahoo.com


An scolar 2015 - 2016

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI  HUNEDOARA

OLIMPIADA DE RELIGIE
FAZA LOCALĂ - 16 FEBRUARIE 2013
CLASA A VII-A
 Toate subiectele sunt obligatorii
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
 10 puncte se acordă din oficiu

SUBIECTUL I (30 PUNCTE)
Explicaţi simbolurile întâlnite în – Pilda fiului risipitor! : tatăl celor doi fii, fiul cel risipitor, plecarea
nesăbuită de acasă a fiului risipitor, fiul cel mare, hotărârea fiului risipitor de a se întoarce acasă,
primirea fiului risipitor de către tatăl cu braţele deschise.

SUBIECTUL I I (20 PUNCTE)
Pornind de la expresia „ Omul este cununa creaţiei”, exprimaţi-vă un punct de vedere personal asupra
superiorităţii omului faţă de restul creaţiei. Argumentaţi-vă punctul de vedere, scriind un text de 10-12 rânduri. În redactarea textului, trebuie:
- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea
unui vocabular adecvat exprimării unei opinii;
- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de
ideea exprimată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea unei concluzii pertinente.

SUBIECTUL I I I (40 PUNCTE)
Pornind de la textul: „Spre judecată am venit în lumea aceasta, ca cei care nu văd să vadă, iar cei
care văd să fie orbi”, elaboraţi o compunere de 1-2 pagini, având ca titlu „Păcatul nemărturisit, boală
a trupului şi sufletului”

Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a
ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură.

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI  HUNEDOARA
OLIMPIADA DE RELIGIE
FAZA LOCALĂ - 16 FEBRUARIE 2013
CLASA A VII-A
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE CLASA A VII-A

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu ideile
precizate în barem.
10 puncte se acordă din oficiu

SUBIECTUL I (30 PUNCTE)
Pentru fiecare simbol, explicat corect, punctajul este de 5 puncte x 6 =30p
 Pentru simbol, explicat parţial corect sau incomplet se acordă 2,5 puncte
 Pentru simbol, explicat incorect sau lipsa acestuia nu se acordă nici un punct;

SUBIECTUL I I (20 PUNCTE)
Pentru respectarea construcţiei unui text de tip argumentativ se acordă 5 puncte, pentru
respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă nici un
punct;
Pentru argumentarea corectă şi completă, în concordanţă cu tema dată, se acordă 15 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 7 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă
nici un punct.

SUBIECTUL I I I (40 PUNCTE)
a) Pentru cunoaşterea şi precizarea celor două tipuri de orbire (trupească şi sufletească) şi a urmărilor
acestora se acordă 10 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte,
pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
b) Pentru argumentarea nuanţată a modului în care creştinul se întoarce la Hristos, prin Sfânta Taină
a Spovedaniei, se acordă 15 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 7
puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
c) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se
acordă niciun punct;
d) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se acordă 5
puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu
se acordă niciun punct;
e) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru lipsa
creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct.

Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

OLIMPIADA DE RELIGIE
FAZA LOCALĂ - 16 FEBRUARIE 2013
CLASA A VIII-A

 Toate subiectele sunt obligatorii
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
 10 puncte se acordă din oficiu

SUBIECTUL I (30 PUNCTE)
Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:
„Într-una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez, spre iertarea
păcatelor. Aştept învierea morţilor. Şi viaţa veacului ce va să fie.”
1. Menţionaţi şi explicaţi însuşirile Bisericii;
2. Arătaţi importanţa Botezului creştin pentru mântuirea omului;
3. Precizaţi câteva elemente caracteristice trupurilor spiritualizate, după înviere;
 4. Explicaţi înţelesul expresiei: „ viaţa veacului ce va să fie.”

SUBIECTUL I I (20 PUNCTE)
 Pornind de la fragmentul „ Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în
el, acela aduce roadă multă, căci fără de Mine nu puteţi face nimic.” Din „Pilda viţei şi a mlădiţei”
argumentaţi în 10 rânduri importanţa Sfintei Impărtăşanii în viaţa omului
În redactarea textului, trebuie:
- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea
unui vocabular adecvat exprimării unei opinii;
- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de
ideea exprimată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea unei concluzii pertinente.

SUBIECTUL I I I (40 PUNCTE)
Pornind de la textul „Pentru că noi toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea Judecăţii lui Hristos, ca să ia
fiecare după cele ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău” (II Corinteni 5, 10), elaboraţi o compunere de
1-2 pagini, în care să descrieţi modul în care trebuie să se pregătească creştinul pentru viaţa veşnică.

Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a
ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură.


INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

OLIMPIADA DE RELIGIE
FAZA LOCALĂ - 16 FEBRUARIE 2013
CLASA A VIII-A
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE CLASA A VIII-A

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu ideile precizate în barem.
10 puncte se acordă din oficiu

SUBIECTUL I (30 PUNCTE)
1. Pentru menţionarea şi explicarea corectă a însuşirilor Bisericii se acordă 10 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă nici un punct;
2. Pentru precizarea corectă a importanţei Botezului creştin se acordă 10 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă nici un punct;
3. Pentru precizarea corectă a elementelor caracteristice trupurilor spiritualizate se acordă 5 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă nici un punct;
4. Pentru explicarea corectă a expresiei se acordă 5 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă nici un punct.

SUBIECTUL I I (20 PUNCTE)
 Pentru respectarea construcţiei unui text de tip argumentativ se acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă nici un punct;
Pentru argumentarea corectă şi completă, în concordanţă cu tema dată, se acordă 15 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 7 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă nici un punct.

SUBIECTUL I I I (40 PUNCTE)
a) Pentru cunoaşterea şi precizarea importanţei credinţei şi faptelor bune în viaţa creştinului se acordă
10 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect
sau lipsa acestuia nu se acordă nici un punct;
b) Pentru argumentarea nuanţată a modului în care creştinul trăieşte după voia lui Dumnezeu
(rugăciune, post, milostenie, participare la sfintele slujbe, etc.) se acordă 15 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 7 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
c) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
d) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
e) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru lipsa creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct.

Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

OLIMPIADA DE RELIGIE
FAZA LOCALĂ - 16 FEBRUARIE 2013
CLASA A IX-A

 Toate subiectele sunt obligatorii
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
 10 puncte se acordă din oficiu

SUBIECTUL I (30 PUNCTE)
Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:
„Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima, din tot sufletul ș i din tot cugetul tău. Aceasta
este marea și întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. În aceste două porunci se cuprind toată Legea şi proorocii.” ( Matei 22, 37-40).
1. Evidenţiaţi importanța datoriilor față de Dumnezeu;
2. Prezentaț i datoriile faț ă de ființ a întreagă, față de suflet și față de trup;
3. Menţionaţi faptele milei trupești și sufletești;
4. Ilustrați pe scurt rolul și valoarea împlinirii datoriilor creștinului în raport cu Dumnezeu,
cu sine și cu aproapele.

SUBIECTUL I I (20 PUNCTE)
Argumentaţi, în 10 – 12 rânduri, afirmaţia :
„ Cu adevărat Maica Domnului este ocrotitoarea noastră la Dumnezeu şi chiar şi numai numele ei bucură sufletul. Or, tot cerul şi tot pământul se bucură de iubirea ei… Ea viază în ceruri şi vede neîncetat slava lui Dumnezeu, dar nu ne uită nici pe noi, sărmanii, şi acoperă cu milostivirea ei tot pământul şi toate noroadele ” Sf. Siluan Athonitul
În redactarea textului, trebuie:
- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii;
- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea unei concluzii pertinente.

SUBIECTUL I I I (40 PUNCTE)
Pornind de la textul „Precum ploaia făcea să crească sămânţa, astfel slujba bisericească întăreşte sufletele în virtute” (Sf. Efrem Sirul), redactaţi un eseu de minimum 2 (două) pagini, în care să:
- enumerați Laudele bisericești;
- ilustrați pe scurt semnificația fiecăreia din ele;
- să evidențiați importanț a lor în viața creștinilor.

Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a
ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură.

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI  HUNEDOARA
OLIMPIADA DE RELIGIE - FAZA LOCALĂ
16 FEBRUARIE 2013
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE CLASA A IX-A

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu ideile
precizate în barem.
10 puncte se acordă din oficiu

SUBIECTUL I (30 PUNCTE)
1. Pentru evidenţierea corectă a importanț ei datoriilor față de Dumnezeu se acordă 5 puncte,
pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
2. Pentru prezentarea corectă a datoriilor față de ființa întreagă, față de suflet și față de trup se acordă 15 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 7,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
3. Pentru menţionarea corectă a faptelor milei trupești și sufletești se acordă 5 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
4. Pentru ilustrarea pe scurt a rolului ș i valorii împlinirii datoriilor creș tinului în raport cu Dumnezeu, cu sine ș i cu aproapele se acordă 5 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct.

SUBIECTUL I I (20 PUNCTE)
1. Pentru respectarea construcţiei unui text de tip argumentativ se acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
2. Pentru argumentarea corectă şi completă, în concordanţă cu tema dată, se acordă 15 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 7 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct.

SUBIECTUL I I I (40 PUNCTE)
a) Pentru enumerarea Laudelor bisericești se acordă 10 puncte, pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
b) Pentru ilustrarea nuanţată a semnificaț iei Laudelor bisericeș ti se acordă 15 puncte, pentru
răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 7 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia
nu se acordă niciun punct;
c) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă
niciun punct;
d) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se acordă 5
puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu
se acordă niciun punct;
e) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru lipsa
creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct.

Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI
 HUNEDOARA
____________________________________________________________________________INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI
 HUNEDOARA
____________________________________________________________________________

OLIMPIADA DE RELIGIE
FAZA LOCALĂ - 16 FEBRUARIE 2013
CLASA A X-A
 Toate subiectele sunt obligatorii
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
 10 puncte se acordă din oficiu
SUBIECTUL I (30 PUNCTE)
Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:
„În biserică mă simt cu adevărat ca în cer, cerul pe pământ. Acolo văd chipurile Domnului,
Preacuratei Născătoarei de Dumnezeu, ale sfinţilor. Acolo este tronul lui Dumnezeu, crucea dătătoarede
-viaţă, Evanghelia, veşnica veste bună, cuvântul lui Dumnezeu.” Sf. Ioan de Kronstadt
1. Precizaţi învăţătura Bisericii Ortodoxe despre cinstirea Sfintei Cruci;
2. Evidenţiaţi patru exemple de sfinţi cu moaşte la noi în ţară, precizând locaţia şi data lor
de prăznuire;
3. Precizaţi hotărârile Sinodului VII Ecumenic cu privire la cinstirea icoanelor;
4. Menţionaţi semnificaţia spirituală a Sfintei Cruci.
SUBIECTUL I I (20 PUNCTE)
Argumentaţi, în 10 – 12 rânduri, afirmaţia: „Fiecare dintre noi este pictorul propriei sale vieț i:
sufletul este pânza, virtuț ile sunt culorile, iar Hristos este modelul pe care trebuie sa-l pictăm”
 (Sf. Grigorie de Nyssa).
În redactarea textului, trebuie:
- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii;
- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de
ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea unei
concluzii pertinente.
SUBIECTUL I I I (40 PUNCTE)
Pornind de la textul: „Rugăciunea este armă puternică, comoară nesfârşită, bogăţie care nu se
cheltuieşte niciodată, port fără valuri, temelie a liniştii; rugăciunea este rădăcină şi izvor şi mamă a
nenumărate bunuri şi este mai tare decât puterea unui rege…Într-adevăr, multe sunt cele ce
caracterizează creştinismul, dar mai mult decât toate şi mai puternică decăt toate este dragostea
reciprocă şi pacea” Sf. Ioan Gură de Aur, redactaţi un eseu de minimum 2 pagini, intitulându-l
adecvat, în care :
a. să menţionaţi învăţătura despre rugăciune cuprinsă în Predica de pe munte;
b. să argumentaţi necesitatea iubirii în dobândirea mântuirii, aşa cum rezultă din Noul
Testament.
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a
ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI
 HUNEDOARA
____________________________________________________________________________

OLIMPIADA DE RELIGIE - FAZA LOCALĂ
16 FEBRUARIE 2013
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE CLASA A X-A
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu ideile
precizate în barem.
10 puncte se acordă din oficiu
SUBIECTUL I (30 PUNCTE)
1. Pentru precizarea corectă a învăţăturii Bisericii Ortodoxe despre cinstirea Sfintei Cruci se acordă 6
puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect
sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
2. Pentru evidenţierea corectă a patru exemple de sfinţi cu moaşte la noi în ţară, precizând locaţia şi
data lor de prăznuire, se acordă 8 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 4
puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
3. Pentru precizarea corectă a hotărârilor Sinodului VII Ecumenic cu privire la cinstirea icoanelor se
acordă 8 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 4 puncte, pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
4. Pentru menţionarea corectă a semnificaţiei spirituale a Sfintei Cruci se acordă 8 puncte, pentru
răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 4 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia
nu se acordă niciun punct.
SUBIECTUL I I (20 PUNCTE)
1 Pentru respectarea construcţiei unui text de tip argumentativ se acordă 5 puncte, pentru respectarea
parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
2. Pentru argumentarea corectă şi completă, în concordanţă cu tema dată, se acordă 15 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 7 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se
acordă niciun punct.
SUBIECTUL I I I (40 PUNCTE)
a) Pentru menţionarea corectă a învăţăturii despre rugăciune cuprinsă în Predica de pe munte se acordă
10 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
b) Pentru argumentarea nuanţată a necesităţii iubirii în dobândirea mântuirii, aşa cum rezultă din Noul
Testament, se acordă 15 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 7 puncte, pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
 c) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă
niciun punct;
d) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se acordă 5
puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se
acordă niciun punct;
e) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru lipsa
creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct.
Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.


INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI
 HUNEDOARA
____________________________________________________________________________

OLIMPIADA DE RELIGIE
FAZA LOCALĂ - 16 FEBRUARIE 2013
CLASA A XI-A
 Toate subiectele sunt obligatorii
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
 10 puncte se acordă din oficiu
SUBIECTUL I (30 PUNCTE)
Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:
„Şi a zis Domnul Dumnezeu: „Nu este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor potrivit pentru el”.
(Facere 2, 18)
1. Precizaţi ce este familia creştină;
2. Prezentaţi scopul familiei creştine;
3. Enumeraţi plăgile care afectează grav familia;
4. Ilustraţi necesitatea familiei creştine.
SUBIECTUL I I (20 PUNCTE)
Argumentaţi, în 10 – 12 rânduri, afirmaţia :
„Adevărata viaţă interioară naşte şi se întreţine prin faptă . Credinţa fără faptă e ca o floare
fără rod:se arată într-o frumuseţe trecătoare…Omului nu-i este îndeajuns să cunoască cuvântul lui
Dumnezeu, nu-i este îndeajuns să aibă credinţă şi să dea ascultare înnoirii, ci trebuie să lucreze
neobosit, să fie un împlinitor cu fapta. ”Ernest Bernea
În redactarea textului, trebuie:
- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii;
- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de
ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea unei
concluzii pertinente.
SUBIECTUL I I I (40 PUNCTE)
Pornind de la textul :„Cum putem să ne aflăm calea? După Evanghelie, Hristos este calea
noastră…Dacă Îl considerăm ca Dumnezeu, este un Dumnezeu desăvârşit. Dacă ÎL vedem ca om , este
un Om desăvârşit. Înţelepciunea, smerenia, viaţa, lumina cea veşnică, totul există în El…Misterul vieţii
noastre îl costituie trecerea de la relativ la Absolut. Dacă fiinţa umană a fost creată de Dumnezeu, ea
nu trebuie să moară. Dumnezeu a creat viaţa , n-a creat moartea. Scopul nostru este viaţa cu HristosDumnezeu,
nemurirea, veşnicia…Cum să ne mântuim? Cum să ne curăţim trupul? Cum să ne eliberăm
de robia păcatului şi de puterea morţii? Aceasta trebuie să fie preocuparea noastră de fiecare clipă,
mereu mai accentuată, mai vie.”Pr. Sofronie Saharov, redactaţi un eseu de minimum 2 pagini,
intitulându-l adecvat, în care :
a) să precizaţi importanţa lucrării mântuitoare a lui Hristos;
b) să argumentaţi rolul implicării personale în dobândirea mântuirii, menţionând condiţiile
mântuirii subiective.
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a
ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI
 HUNEDOARA
____________________________________________________________________________

OLIMPIADA DE RELIGIE - FAZA LOCALĂ
16 FEBRUARIE 2013
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE CLASA A XI-A
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu ideile
precizate în barem.
10 puncte se acordă din oficiu
SUBIECTUL I (30 PUNCTE)
1. Pentru precizarea corectă a definiţiei familiei creştine se acordă 6 puncte, pentru răspuns parţial
corect sau incomplet se acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă
niciun punct;
2. Pentru prezentarea corectă a scopului familiei creştine se acordă 9 puncte, pentru răspuns parţial
corect sau incomplet se acordă 4 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă
niciun punct;
3. Pentru enumerarea corectă a plăgilor care afectează grav familia se acordă 10 puncte, pentru
răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia
nu se acordă niciun punct;
4. Pentru ilustrarea corectă a necesităţii familiei creştine se acordă 5 puncte, pentru răspuns parţial
corect sau incomplet se acordă 2 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă
niciun punct.
SUBIECTUL I I (20 PUNCTE)
1. Pentru respectarea construcţiei unui text de tip argumentativ se acordă 5 puncte, pentru respectarea
parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
2. Pentru argumentarea corectă şi completă, în concordanţă cu tema dată, se acordă 15 puncte, pentru
respectarea parţială a cerinţei se acordă 7 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun
punct.
SUBIECTUL I I I (40 PUNCTE)
a) Pentru cunoaşterea şi precizarea importanţei lucrării mântuitoare a lui Hristos se acordă 10
puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
b) Pentru argumentarea nuanţată a rolului implicării personale în dobândirea mântuirii şi
menţionarea corectă a condiţiilor mântuirii subiective se acordă 15 puncte, pentru răspuns parţial
corect sau incomplet se acordă 7 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă
niciun punct;
c) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă
niciun punct;
d) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se
acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea
cerinţei nu se acordă niciun punct;
e) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru lipsa
creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct.
Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.


INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI
 HUNEDOARA
____________________________________________________________________________

OLIMPIADA DE RELIGIE
FAZA LOCALĂ - 16 FEBRUARIE 2013
CLASA A XII-A
 Toate subiectele sunt obligatorii
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
 10 puncte se acordă din oficiu
SUBIECTUL I (30 PUNCTE)
Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:„Prin moartea Sa, Iisus Mântuitorul
a biruit moartea noastră, prin Învierea Sa a pus temelia învierii noastre. În fiecare săptămână,
duminica, prăznuim, întru Hristos Cel înviat, viitoarea noastră obştească înviere, punând început vieţii
veşnice, faţă de care acestă viaţă vremelnică nu-i decât un drum scurt şi strâmt, presărat cu suferinţe.
Prăznuim în fiecare duminică Învierea lui Hristos, dar şi propria noastră înviere din morţi; să învăţăm
necontenit să murim păcatului, să înviem cu sufletul din faptele morţii, îmbogăţindu-ne cu fapte bune.”
Sf. Ioan de Kronstadt
1. Prezentaţi concepţia creştină despre viaţa dincolo de moarte;
2. Menţionaţi deosebirile dintre Judecata Particulară şi Judecata Universală;
3. Precizaţi patru dintre semnele sfârşitului lumii;
4. Citaţi din Crez articolul referitor la credinţa în viaţa veşnică.
SUBIECTUL I I (20 PUNCTE)
Argumentaţi, în 10 – 12 rânduri, afirmaţia: “Iadul este durerea de a nu mai putea iubi.” Dostoievski .
În redactarea textului, trebuie:
- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii;
- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de
ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea unei concluzii
pertinente.
SUBIECTUL I I I (40 PUNCTE)
Pornind de la textul „Nu e lucru uşor să ne rugăm în fiecare dimineaţă. Dar, dacă ne rugăm din inimă,
cu toată atenţia, ziua va fi imprimată de rugăciunea noastră şi tot ceea ce se întâmplă va îmbrăca un
caracer diferit. Binecuvântarea pe care am cerut-o de la Preînaltul Dumnezeu va face să se nască o
pace în sufletul nostru ce va avea un efact minunat asupra felului în care vedem şi înţelegem lumea.
Omul de rugăciune priveşte mediul înconjurător într-o altă lumină. Calitatea intrinsecă a vieţii
sporeşte. Cu timpul, rugăciunea va pătrunde firea noastră până ce treptat un om nou se naşte în
Dumnezeu…Rezultatul final al rugăciunii e acela de a ne face fii ai lui Dumnezeu. Prin rugăciune
intrăm în viaţa dumnezeiască; şi Dumnezeu rugându-se în noi e viaţa cea necreată care ne inundă.”
Pr. Sofronie Saharov, redactaţi un eseu de minimum 2 pagini, , intitulându-l adecvat, în care:
a) Să precizaţi importanţa rugăciunii în viaţa duhovnicească;
b) Să argumentaţi necesitatea ascezei creştine în dobândirea mântuirii.
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a
ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta ScripturăINSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI
 HUNEDOARA
____________________________________________________________________________

OLIMPIADA DE RELIGIE - FAZA LOCALĂ
16 FEBRUARIE 2013
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE CLASA A XII-A
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu ideile
precizate în barem.
10 puncte se acordă din oficiu
SUBIECTUL I (30 PUNCTE)
1. Pentru prezentarea corectă a concepţiei creştine despre viaţa dincolo de moarte se acordă 6 puncte,
pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia nu se acordă niciun punct;
2. Pentru menţionarea corectă a deosebirilor dintre Judecata Particulară şi Judecata Universală se
acordă 8 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 4 puncte, pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
3. Pentru precizarea corectă a patru dintre semnele sfârşitului lumii se acordă 8 puncte, pentru răspuns
parţial corect sau incomplet se acordă 4 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se
acordă niciun punct;
4. Pentru citarea corectă a articolului din Crez referitor la credinţa în viaţa veşnică se acordă 8 puncte,
pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 4 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia nu se acordă niciun punct.
SUBIECTUL I I (20 PUNCTE)
1 Pentru respectarea construcţiei unui text de tip argumentativ se acordă 5 puncte, pentru
respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun
punct;
2 Pentru argumentarea corectă şi completă, în concordanţă cu tema dată, se acordă 15 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 7 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă
niciun punct.
SUBIECTUL I I I (40 PUNCTE)
a) Pentru cunoaşterea şi precizarea importanţei rugăciunii în viaţa duhovnicească se acordă 10
puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect
sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
b) Pentru argumentarea nuanţată a necesităţii ascezei creştine în dobândirea mântuirii se acordă
15 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 7 puncte, pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
c) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5
puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu
se acordă niciun punct;
d) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se
acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea
cerinţei nu se acordă niciun punct;
e) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru lipsa
creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct.
Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.
Ministerul Educatiei Nationale
Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu
Olimpiada de Religie - etapa judeţeană

CLASA A VII-A

v  Toate subiectele sunt obligatorii.
v  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
v  10 puncte se acordă din oficiu.

Subiectul I                                                                                                     20 puncte

1. Enumerați cărțile Pentateuhului, menționând numele personalităţii din Vechiul Testament căreia i se datorează păstrarea lor sub formă scrisă.
2. Precizați lucrările dumnezeieşti din ziua a șasea a Creației
3. Explicați ce înseamnă pronia dumnezeiască şi scrieţi 2 exemple de manifestare a acesteia în timpul Vechiului Testament
4. Prezentați cuvintele de întemeiere a Tainei Sfintei Împărtăşanii, rostite de Mântuitorul Hristos.

Subiectul II                                                                                                   30 puncte

   „Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică”. (In. 3,16)

Redactați un text de 10-12  rânduri, în care să exprimaţi manifestarea dragostei Tatălui, prin Fiul, față de om prin purtarea de grijă permanentă.  
      În redactarea textului, trebuie să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea unui vocabular adecvat exprimării unei opinii generale si/sau personale;

Subiectul III                                                                                                  40 puncte
           
Se dă textul:
„Vino, Lumina mea, și luminează-mi întunericul!
Vino, Viața mea, și înviază-mă din morți!
Vino, Vindecătorul meu, și vindecă-mi rănile!
Vino, Flacără a iubirii cerești, și arde spinii păcatelor mele,înflăcărându-mi inima cu flacăra iubirii Tale!
Vino, Stăpânul meu, șezi pe tronul inimii mele și stăpânește acolo, fiindcă doar Tu ești Stăpânul și Domnul meu!”  (Sfântul Dimitrie de Rostov)

               Alcătuiți o compunere de o pagina, în care să descrieți importanța rugăciunii așa cum a fost prezentată în conţinuturile studiate. Daţi un titlu potrivit.

Notă! Se punctează: structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi folosirea citatelor scripturistice sau din alte lecturi duhovniceşti.Ministerul Educaţiei Naţionale
Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu
Olimpiada de Religie
Etapa judeţeană - 2 martie 2013

CLASA A VIII-A

v  Toate subiectele sunt obligatorii.
v  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
v  10 puncte se acordă din oficiu.


Subiectul I                                                                                                     20 puncte

1. Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:

„Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine [...] Eu Mă duc la Tatăl. Şi orice veţi cere  întru numele Meu, aceea voi  face, ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul [...] Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac, Duhul Adevărului [...].” (Ioan 14,6,12-13,16-17)

a)  Care sunt Persoanele divine la care se face referire în textul de mai sus?
b) Precizaţi care este textul în care se păstrează învăţătura de credinţă despre Persoanele Treimice, localităţile şi anii corespunzători când aceasta a fost formulată.
2. Denumiţi obiectul de cult aflat pe Sfânta Masă fără de care nu este posibilă săvârşirea Sfintei Liturghii.
3. Ce este cântarea bisericească? Daţi un exemplu din Sfânta Scriptură în care s-a folosit cântarea religioasă.
4. Scrieţi textul articolelor din Simbolul de credinţă care se referă la Patimile, Jertfa, Învierea, Înălţarea la cer şi A doua venire în lume a Domnului Iisus Hristos.
5. La Cine se referă analogia făcută de Sfântul Simeon Noul Teolog: Tatăl-casa, Fiul-uşa, Sfântul Duh-cheia?
6. Precizaţi in cateva enunturi valoarea şi funcţiile icoanelor în viaţa creştinului.


Subiectul II                                                                                                   30 puncte

               Argumentaţi intr-un text de 10-12 rânduri, diferenţa dintre pelerin şi turist ca persoane care vizitează un loc cu valoare spirituală pentru creştini.
             În redactarea textului, trebuie:
-          să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea unui vocabular adecvat exprimării unei opinii;
-          să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de ideea exprimată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea unei concluzii pertinente.


Subiectul III                                                                                                  40 puncte
           
Pornind de la textul: „Rămâneţi întru Mine şi eu în voi. Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic. Dacă cineva nu rămâne în Mine, se aruncă afară ca mlădiţa şi se usucă; şi le adună şi le aruncă în foc şi ard.” ( Ioan 15,3-6) elaboraţi o compunere de 1-2 pagini, în care să aveţi în vedere învăţăturile despre mântuire, înviere şi viaţa veşnică.

Notă! Se punctează: structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi folosirea citatelor scripturistice sau din alte lecturi duhovniceşti.Ministerul Educatiei Nationale
Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu
Olimpiada de Religie - etapa judeţeană

CLASA A IX-A

v  Toate subiectele sunt obligatorii.
v  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
v  10 puncte se acordă din oficiu.

SUBIECTUL I                                                                                                              30 puncte

Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:

„A-i privi pe oameni aşa cum îi priveşte Hristos, e ceea ce fac sfinţii. Sfinţii, precum Sfântul Vasile, Sfântul Nicolae, Sfântul Calinic de la Cernica, care plângea când nu avea bani să le dea oamenilor, au lucrat la propovăduirea, la afirmarea credinţei celorlalţi, pregătindu-i să fie oameni adevăraţi. Ei şi-au iubit aproapele şi i-au îndemnat şi pe ceilalţi să-i iubească. Sfinţii sunt remarcabili nu ca nişte specialişti pe care este greu să-i înlocuieşti, ci prin aceasta forţă spirituală, prin forţa iubirii, a rugăciunii pentru oameni...
                                                                                            (Pr. Dumitru Stăniloae)

1.    Precizează cărei categorii apartin sfinţii menţionaţi în text;
2.    Menţionaţi alte două categorii de sfinţi. Daţi câte două exemple din fiecare categorie;
3.    Explicați  de ce sfinții sunt “mijlocitori către Dumnezeu”;
4.    Definiţi noţiunea de ,,sfânt”;
5.    Explicaţi de ce nu poate exista sfinţenie şi în afara Bisericii.

SUBIECTUL II                                                                                                             20 puncte

Argumentaţi, în 10 – 12 rânduri, afirmaţia: Monahul este cel care, despărţindu-se de toţi, este în unire cu toţi” (Evagrie Ponticul), scoţând in evidenţă scopul monahismului şi relaţia monahului cu lumea.
În redactarea textului, trebuie:
-          să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii;
-          să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea unei concluzii pertinente.

SUBIECTUL III                                                                                                           40 puncte

Pornind de la textul „Ai căzut, ridică-te. Ai căzut iarăşi, ridică-te iarăşi. Numai pe Doctorul tău să nu-L părăseşti, căci atunci vei fi osândit de deznădejde mai rău decât un sinucigaş. Stăruie lângă El şi El îşi va face milă cu tine, fie prin întorcerea ta, fie prin încercare, fie prin altă faptă a purtării Sale de grijă, fără să ştii tu. (Cuv.Petru Damaschin, Învăţături duhovniceşti), alcătuiţi un eseu, de aproximativ 2 pagini, în care să evidenţiaţi importanţa spovedaniei în viaţa creştinului. Daţi eseului un titlu potrivit.

Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi argumentarea scripturistica sau patristica.Ministerul Educatiei Nationale
Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu
Olimpiada de Religie - etapa judeţeană

CLASA A X-A

v  Toate subiectele sunt obligatorii.
v  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
v  10 puncte se acordă din oficiu.


SUBIECTUL I                                                                                                              20 puncte

Luând în considerare porunca a VI-a din Decalog: “Să nu ucizi!”, răspundeţi la următoarele cerinţe:

1. Motivaţi faptul că uciderea, sinuciderea, avortul, eutanasia şi uciderea sufleteasca se încadrează la această poruncă, explicând ce reprezintă fiecare în parte şi din ce cauză, morala creştina le consideră păcate de maximă gravitate.                                                                                          
    Redactaţi răspunsul în aproximativ 10 rânduri.                                                                       10p.
2. Încercaţi să găsiţi şi să formulaţi soluţii pentru a contracara, în societatea contemporană, tendinţa de extindere şi dezincriminare a acestor păcate.                                                                            
   Redactaţi răspunsul în aproximativ 10 rânduri.                                                                        10p.


SUBIECTUL II                                                                                                             30 puncte

1. Completaţi spaţiile punctate:
a. Fericiţi cei……………că a lor este Împărăţia Cerurilor. (I)
b. Fericiţi cei blânzi, că aceia……………………………   (III)
c. Fericiţi cei…………………..că aceia vor vedea pe Dumnezeu. (VI)
d. Fericiţi…………………. că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. (VII)                                           10p.

2. Care este valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii:
a. Libertatea şi libertinajul sunt similare.
b. Conştiinţa îl mustră doar pe omul virtuos, iar pentru cel păcătos, conştiinţa este cu totul adormită.
c. Poruncile lui Dumnezeu îngrădesc libertatea autentică.
d. Păcatele împotriva Duhului Sfânt nu se pot ierta deoarece acolo nu mai există pocăinţă.         10p.

3. Identificaţi, conform afirmaţiei Mântuitorului:”Căutaţi adevărul, şi adevărul vă va face liberi!”, legătura dintre adevăr şi libertate. Redactaţi răspunsul în aproximativ 10 rânduri.    10p.


SUBIECTUL III                                                                                                           40 puncte

   Realizaţi un eseu, de aproximativ 2 pagini, care să aibă ca temă principală îndemnul evanghelic: ”Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde molia şi rugina le strică şi unde furii le sapă şi le fură. Ci adunaţi-vă comori în Cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă şi nu le fură. Caci unde este comoara ta, acolo va fi şi inima ta”. (Mt.6,19-21)
Puneţi în evidenţă , în eseu, şi alte îndemnuri din ”Predica de pe munte”. Acordaţi un titlu sugestiv.Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi argumentarea scripturistica sau patristica.Ministerul Educatiei Nationale
Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu
Olimpiada de Religie - etapa judeţeană

CLASA A XI-A

v  Toate subiectele sunt obligatorii.
v  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
v  10 puncte se acordă din oficiu.


SUBIECTUL I                                                                                                              20 puncte

Pornind de la următoarele citate evanghelice şi patristice, răspundeţi întrebărilor de mai jos :
„toate Mi-au fost date de către Tatăl Meu şi nimeni nu cunoaşte pe Fiul, decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaşte nimeni, decât numai Fiul, şi cel căruia va voi Fiul să-I descopere.”
(Mt., 11,27)
„Cunoaşterea lucrurilor dumnezeieşti este a celor a căror minte e luminată în fiecare zi de Duhul Sfânt pentru curăţia sufletului lor, ai căror ochi au fost larg deschişi de razele soarelui dreptăţii, al căror cuvânt al cunoştinţei şi cuvânt al înţelepciunii e numai prin Duhul, a căror înţelegere şi frică de Dumnezeu se păzeşte prin iubire şi pace în bunătatea purtărilor, în chip înfrânt, cu credinţă.”
( Sf. Simeon Noul Teolog)
a. Care este punctul cel mai înalt al Revelaţiei divine supranaturale?
b. Ce cuprinde Sfânta Tradiţie?
c. Cum facem diferenţa între Sfânta  Tradiţie şi falsele tradiţii?
d. Care sunt efectele prezenţei Duhului Sfânt în viaţa creştinilor?


SUBIECTUL II                                                                                                             30 puncte

1.  Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii:
a. Harul divin este energie divină creată care izvorăşte din Fiinţa divină, spre mântuirea oamenilor.
b. Harul divin ni se dăruieşte ca urmare a unor merite personale deosebite.
c. Cele trei Persoane ale Sfintei Treimi sunt într-o relaţie de întrepătrundere reciprocă, numita în termeni teologici chenoză.
d. Daca motivul căsătoriei este dragostea dintre soţi, scopul căsătoriei este naşterea de copii.
e. Între plăgile care afectează grav familia, se număra: adulterul, avortul, concubinajul.

2. Pornind de la Imnul Iubirii (1 Cor. 13), puneţi în evidenţă caracteristicile şi roadele iubirii creştine, în comparaţie cu “iubirea pătimaşă de sine, care este început al tuturor răutăţilor“ (părintele Cleopa). Prezentaţi răspunsul sub forma unui minieseu de 10 – 15 rânduri.

“De-aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi de aş avea darul proorociei şi tainele toate de le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte. Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată.”  ( I Corinteni, 13.)


SUBIECTUL III                                                                                                           40 puncte

Întocmiţi un eseu, in maxim 3 pagini, avand ca tema “Actualitatea mântuirii în HRISTOS” - în care să puneţi în evidenţă semnificaţia mântuirii obiective şi a mântuirii subiective, felul în care întruparea, jertfa şi învierea lui Hristos ar trebui sa influenţeze conştiinţa şi viaţa tinerilor; realizaţi, de asemenea, o comparaţie între falsele idealuri ale societăţii de consum şi autentica împlinire printr-o viaţă de comuniune cu Dumnezeu, care cuprinde valorile şi virtuţile creştine.

Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi argumentarea scripturistica sau patristica.Ministerul Educatiei Nationale
Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu
Olimpiada de Religie - etapa judeţeană

CLASA A XII-A

v  Toate subiectele sunt obligatorii.
v  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
v  10 puncte se acordă din oficiu.

SUBIECTUL I                                                                                                              20 puncte

Pornind de la următoarea observaţie patristică: “Rugăciunea adevărată este însăşi viaţa ta, şi viaţa ta este adevărata ta rugăciune.” (părintele Paisie Aghioritul), răspundeţi la următoarele cerinţe:
1. Puneţi în evidenţă felul în care rugăciunea influenţează viaţa de zi cu zi a celui ce se roagă, existând o oglindire reciprocă viaţă-rugăciune.
    Redactaţi răspunsul în aproximativ 10 rânduri.                                                                  10p.
2. Având în vedere faptul că rugăciunea nu este un monolog ci un dialog cu Dumnezeu, descrieţi valoarea stăruinţei în rugăciune, a smereniei, a faptului că totdeauna trebuie să primeze în viaţa noastră voia lui Dumnezeu.                                                                                                                  
     Redactaţi răspunsul în aproximativ 10 rânduri.                                                                    10p.

SUBIECTUL II                                                                                                             30 puncte

1. Completaţi spatiile punctate:
a. Mănăstirea Antim din Bucureşti, ilustrează stilul arhitectural …….
b. Catedrala Notre Dame din Paris, aparţine stilului……
c. Cea mai veche biserică datată şi păstrată pe teritoriul ţării noastre, este…………
d. Cel mai reprezentativ monument de arhitectură gotică din România, este……………             10p.

2. Eutanasia a dobândit legitimitate în anumite ţări, precum Elveţia, Olanda, Belgia. Prezentaţi argumente creştine împotriva legalizării acestei practici, precum şi soluţii creştine vizând bolile incurabile sau în stadiu terminal.                                                                                           
    Redactaţi răspunsul în aproximativ 10 rânduri.                                                                       10p.

3. Care este valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii:
a. HRISTOS nu a venit să alunge suferinţa, ci păcatul.
b. Suferinţa are întotdeauna valoare purificatoare.
c. Asceza este rânduită numai pentru monahi.
d. Morala creștină, aprobă în anumite împrejurări sinuciderea.                                                     10p.
 
SUBIECTUL III                                                                                                           40 puncte

“Dacă aş şti că mâine e sfârşitul lumii, eu astăzi aş sădi un pom.”
                                                                                                    ( Martin Luther)
   Pornind de la această afirmaţie metaforică, în care “mâine” poate fi viaţa de apoi, iar “astăzi” poate fi întreaga noastră viaţă, realizaţi un eseu, de maxim 3 pagini, în care să exemplificaţi “pomii” pe care omul îi poate sădi de-a lungul vieţii sale, astfel încât ei să dăinuiască şi să rodească în această viaţă şi în viaţa de veci.
   În eseu puneţi în evidenţă aspecte al judecăţii particulare şi universale, precum şi elemente de morală creştină. Acordaţi un titlu corespunzător.

Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi argumentarea scripturistica sau patristica.
           

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
____________________________________________________________________
OLIMPIADA DE RELIGIE
FAZA NAŢIONALĂ
2 aprilie 2013, Cluj-Napoca
CLASA A VII-A
Varianta 1
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
 10 puncte se acordă din oficiu.
Subiectul I 30 puncte
Citiţi cu atenţie textul următor: „Şi au venit la El, aducând un slăbănog, pe care-l
purtau patru inşi. Şi neputând ei, din pricina mulţimii, să se apropie de El, au desfăcut
acoperişul casei unde era Iisus şi, prin spărtură, au lăsat în jos patul în care zăcea
slăbănogul. Şi văzând Iisus credinţa lor, i-a zis slăbănogului: Fiule, iertate îţi sunt păcatele
tale!” (Marcu 2, 3-5) şi rezolvaţi cerinţele formulate:
1. Identificaţi minunea la care se referă textul dat;
2. Definiţi noţiunea de minune dumnezeiască;
3. Precizaţi două învăţături morale care se desprind din textul dat;
4. Explicaţi în 5-10 rânduri următorul enunţ: „Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale!” (Marcu 2,
5).
Subiectul II 20 puncte
Alcătuiţi o compunere cu titlul „Credinţa lucrătoare prin virtuţi”, de 10-15 rânduri,
în care să folosiţi:
- sintagma care ilustrează tăria şi statornicia pe calea binelui;
- termenul care indică încălcarea cu deplină ştiinţă a voii lui Dumnezeu;
- un sinonim al sintagmei „săraci cu duhul”;
- virtutea teologică necesară mântuirii însoţită de fapte bune;
- un termen care defineşte Legea cea nouă.
Notă! Ordinea integrării cuvintelor/expresiilor în cuprinsul textului este la alegere.
Evidenţierea folosirii acestora se va realiza prin sublinierea lor în interiorul textului redactat.
Subiectul III 40 puncte
Pornind de la textul „Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune leai
făcut! Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta” (Psalmul 103, 25), elaborează o compunere de
1-2 pagini, în care să-i răspunzi prietenului tău la întrebarea: „Cum a creat Dumnezeu
lumea din nimic?”.
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea
logică a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din
Sfânta Scriptură.MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
____________________________________________________________________
OLIMPIADA DE RELIGIE
FAZA NAŢIONALĂ
2 aprilie 2013, Cluj-Napoca
CLASA A VII-A
Varianta 1
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin
barem.
Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor,
în acord cu ideile precizate în barem.
Subiectul I 30 puncte
1. Pentru identificarea minunii la care se referă textul dat se acordă 5 puncte, pentru
răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2 puncte, pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
2. Pentru definirea minunii dumnezeieşti se acordă 5 puncte, pentru răspuns parţial corect
sau incomplet se acordă 2 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se
acordă niciun punct;
3. Pentru formularea corectă a învăţăturilor morale se acordă 10 puncte (2x5p), pentru
răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
4. Pentru explicarea corectă a enunţului se acordă 10 puncte, pentru răspuns parţial corect
sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se
acordă niciun punct.
Subiectul II 20 puncte
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte (5x2p), pentru fiecare răspuns
eronat sau omiterea acestuia nu se acordă niciun punct.
Pentru construirea logică, coerenţa textului şi încadrarea în limita maximă de spaţiu
indicată, cu respectarea părţilor unei compuneri, se acordă 10 puncte, pentru respectarea
parţială a cerinţei se acordă 5 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun
punct.
Subiectul III 40 puncte
a) Pentru expunerea etapelor creaţiei se acordă 15 puncte,pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 7 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă
nici un punct;
b) Pentru argumentarea nuanţată a superiorităţii omului faţă de restul creaţiei se acordă 10
puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
c) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5
puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea
cerinţei nu se acordă niciun punct;
d) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri şi
încadrarea în limita maximă de spaţiu indicată se acordă 5 puncte, pentru respectarea
parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun
punct;
e) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru
lipsa creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct.
Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.


MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
____________________________________________________________________
OLIMPIADA DE RELIGIE
FAZA NAŢIONALĂ
2 aprilie 2013, Cluj-Napoca
CLASA A VIII-A

Varianta 1
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
 10 puncte se acordă din oficiu.
Subiectul I 30 puncte
Pornind de la citatul scripturistic: „Şi alta a căzut pe pământul cel bun şi, crescând, a
făcut rod însutit. Acestea zicând, striga: Cine are urechi de auzit, să audă” (Luca 8, 8),
rezolvaţi cerinţele formulate.
a. Identificaţi pilda după versetul dat;
b. Explicaţi simbolurile pildei;
c. Prezentaţi două învăţături morale care se desprind din pilda identificată;
d. Formulaţi un enunţ în care să arătaţi cum aplicaţi învăţătura acestei pilde în viaţa
cotidiană.
Subiectul II 20 puncte
Alcătuiţi o compunere cu titlul „Corabia mântuirii – Biserica”, de 10-15 rânduri, în care
să cuprindeţi:
- numele Persoanei indicate de sintagma „Cap al Bisericii”;
- termenul care defineşte „altarul de jertfă” al Mântuitorului;
- momentul întemeierii Bisericii în chip văzut;
- însuşirile Bisericii ilustrate în Simbolul de credinţă;
- rolul Bisericii în mântuirea noastră.
Notă! Ordinea integrării cuvintelor/expresiilor în cuprinsul textului este la alegere.
Evidenţierea folosirii acestora se va realiza prin sublinierea lor în interiorul textului redactat.
Subiectul III 40 puncte
Pornind de la textul „Poruncă nouă vă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum şi
Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul” (Ioan 13, 34), elaborează o
compunere de 1 - 2 pagini, în care să-i răspunzi prietenului tău la întrebarea: „Cât de
importantă este virtutea dragostei în desăvârşirea creştinului?”.
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea
logică a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din
Sfânta Scriptură.
 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
____________________________________________________________________
OLIMPIADA DE RELIGIE
FAZA NAŢIONALĂ
2 aprilie 2013, Cluj-Napoca
CLASA A VIII-A
Varianta 1
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin
barem.
Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor,
în acord cu ideile precizate în barem.
Subiectul I 30 puncte
1. Pentru identificarea corectă a pildei se acordă 2 puncte, pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 1 punct, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă
niciun punct;
2. Pentru explicarea corectă a simbolurilor pildei se acordă 14 puncte (7x2p), pentru
răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 7 puncte (7x1p), pentru răspuns incorect
sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
3. Pentru prezentarea corectă a celor două învăţături morale se acordă 10 puncte (2x5p),
pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 6 puncte (2x3p), pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
4. Pentru formularea corectă a enunţului se acordă 4 puncte, pentru răspuns parţial corect
sau incomplet se acordă 2 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se
acordă niciun punct.
Subiectul II 20 puncte
Pentru fiecare răspuns corect (Mântuitorul Iisus Hristos, cruce, Pogorârea Duhului
Sfânt/Cincizecime, însuşiri – una, sfântă, sobornicească şi apostolească, rolul Bisericii –
sfinţirea prin sfintele slujbe) se acordă câte 4 puncte (5x4p), pentru fiecare răspuns eronat
sau omiterea acestuia nu se acordă niciun punct.
Subiectul III 40 puncte
a) Pentru cunoaşterea şi precizarea importanț ei virtuţii dragostei în viaţa creştinului, se
acordă 10 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte,
pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
b) Pentru argumentarea nuanţată a învăţăturii creştine ortodoxe privitor la dragostea
creştină se acordă 15 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 7
puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
c) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5
puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea
cerinţei nu se acordă niciun punct;
d) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se
acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru
nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
e) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru
lipsa creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct.
Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.


INISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
____________________________________________________________________
OLIMPIADA DE RELIGIE
FAZA NAŢIONALĂ
2 aprilie 2013, Cluj-Napoca
CLASA A IX-A

Varianta 1
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
 10 puncte se acordă din oficiu.
SUBIECTUL I 30 puncte
Citiţi cu atenţie textul: „Cât de mult trebuie să te osteneşti ca să găseşti un sprijinitor, care
să te prezinte împăratului celui muritor şi să pună pe lângă el cuvântul pentru tine! Dar nu trebuie,
oare, cinstiţi apărătorii întregului neam omenesc, apărătorii care se roagă lui Dumnezeu pentru
noi? Da. Trebuie sa-i cinstim, ridicând biserici lui Dumnezeu în numele lor, aducând roade,
prăznuind pomenirile lor...” (Sfântul Ioan Damaschin) şi rezolvaţi cerinţele formulate.
1. Precizaţi trei motive pentru cinstirea sfinţilor;
2. Menţionaţi trei criterii de canonizare a sfinţilor;
3. Identificaţi cinci modalităţi de cinstire a sfinţilor;
4. Enumeraţi cinci grupe din cetele sfinţilor.
SUBIECTUL II 20 puncte
Argumentaţi, în 15 – 20 rânduri, afirmaţia ,, Astfel, oricine va mânca pâinea aceasta sau va
bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat faţă de trupul şi sângele Domnului. Să se
cerceteze însă omul pe sine şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din pahar.” (1 Corinteni 11, 27-28).
În redactarea textului, trebuie:
- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii;
- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii
faţă de ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate şi
formularea unei concluzii pertinente.
SUBIECTUL III 40 puncte
Pornind de la textul „Numai iubind pe Dumnezeu şi numai în conştiinţa că e iubit de
Dumnezeu, omul înaintează într-o viaţă de care nu se satură niciodată.” (Dumitru Stăniloae),
redactaţi un eseu de maximum 4 pagini, în care să prezentaţi condiţiile necesare omului pentru a
ajunge la asemănarea cu Dumnezeu. Daţi eseului un titlu potrivit.
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a
ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta
Scriptură.MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
____________________________________________________________________
OLIMPIADA DE RELIGIE
FAZA NAŢIONALĂ
2 aprilie 2013, Cluj-Napoca
CLASA A IX-A
Varianta 1
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu
ideile precizate în barem.
Subiectul I 30 puncte
1. Pentru precizarea corectă a trei motive de cinstire a sfinţilor se acordă 7 puncte, pentru răspuns parţial
corect sau incomplet se acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun
punct;
2. Pentru menţionarea corectă a trei criterii de canonizare a sfinţilor se acordă 7 puncte, pentru răspuns
parţial corect sau incomplet se acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă
niciun punct;
3. Pentru identificarea corectă a cinci modalităţi de cinstire a sfinţilor se acordă 8 puncte, pentru răspuns
parţial corect sau incomplet se acordă 4 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă
niciun punct;
4. Pentru enumerarea corectă a cinci grupe din cetele sfinţilor se acordă 8 puncte, pentru răspuns parţial
corect sau incomplet se acordă 4 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun
punct.
Subiectul II 20 puncte
1. Pentru respectarea construcţiei unui text de tip argumentativ se acordă 5 puncte, pentru respectarea
parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
2. Pentru argumentarea corectă şi completă, în concordanţă cu tema dată, se acordă 15 puncte, pentru
respectarea parţială a cerinţei se acordă 7 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun
punct.
Subiectul III 40 puncte
a) Pentru precizarea condiţiilor necesare omului pentru a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu se acordă 10
puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
b) Pentru argumentarea nuanţată a condiţiilor necesare omului pentru a ajunge la asemănarea cu
Dumnezeu se acordă 15 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 7 puncte, pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
c) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5 puncte, pentru
respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun
punct;
d) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se acordă 5
puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se
acordă niciun punct;
e) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru lipsa creativităţii
şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct.
Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
____________________________________________________________________
OLIMPIADA DE RELIGIE
FAZA NAŢIONALĂ
2 aprilie 2013, Cluj-Napoca
CLASA A X-A
 Varianta 1
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
 10 puncte se acordă din oficiu.
SUBIECTUL I 30 puncte
Citiţi cu atenţie următorul text: „Nimic nu e mai înrudit cu lucrarea sfântă a Tainelor lui Hristos
decât mucenicii, căci numai ei seamănă cu Hristos şi la trup şi la suflet şi la felul morţii şi întru
toate… Aşa că, dacă Hristos într-adevăr Se poate vedea şi pipăi undeva în lumea aceasta, în carne şi
oase, apoi aceasta se poate în sfintele moaşte. (…) Aceste moaşte sunt Biserica cea adevărată.“
(Nicolae Cabasila) şi rezolvaţi cerinţele formulate.
1. Definiţi sfintele moaşte;
2. Precizaţi trei argumente scripturistice/patristice pentru cinstirea sfintelor moaşte;
3. Enumeraţi cinci modalităţi de cinstire a sfintelor moaşte;
4. Explicaţi versetul: „…am văzut, sub jertfelnic, sufletele celor înjunghiaţi pentru cuvântul lui
Dumnezeu şi pentru mărturia pe care au dat-o“. (Apocalipsa 6, 9)
SUBIECTUL II 20 puncte
Argumentaţi, în 15 – 20 rânduri, afirmaţia: „Când a făcut Dumnezeu pe om, a sădit în el ceva
dumnezeiesc, ca un gând mai fierbinte şi luminos, având calitatea unei scântei care luminează mintea şi
arată acesteia deosebirea binelui de rău.” (Avva Dorotei).
În redactarea textului, trebuie:
- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii;
- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de
ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea unei
concluzii pertinente.
SUBIECTUL III 40 puncte
Pornind de la textul: „Cu adevărat milostiv este acela care îi îmbrăţişează pe toţi şi nu lasă pe
nimeni în afara inimii sale“ (Sfântul Ioan din Kronstadt) redactaţi un eseu de maximum 4 pagini, în care
să evidenţiaţi importanţa legăturii dintre iubire şi milostenie. Alegeţi un titlu potrivit.
Notă: Se punctează şi structura compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a ideilor,
originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios adecvat şi citarea din Sfânta
Scriptură.MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
____________________________________________________________________
OLIMPIADA DE RELIGIE
FAZA NAŢIONALĂ
2 aprilie 2013, Cluj-Napoca
CLASA A X-A
 Varianta 1
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord
cu ideile precizate în barem.
Subiectul I __________________________________________30 puncte
1. Pentru definirea corectă şi completă a sfintelor moaşte se acordă 8 puncte, pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 4 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
2. Pentru precizarea corectă şi completă a trei argumente scripturistice/patristice se acordă 9 puncte, pentru
răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 4 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se
acordă niciun punct;
3. Pentru enumerarea corectă şi completă a cinci modalităţi de cinstire a sfintelor moaşte se acordă 5 puncte
(5x1p), pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct.;
4. Pentru explicarea corectă şi completă a versetului (legătura dintre sfintele moaşte ale martirilor şi sfântul
antimis/sfânta masă) se acordă 8 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 4 puncte,
pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct.;
Subiectul II___ 20 puncte
1. Pentru respectarea construcţiei unui text de tip argumentativ (ipoteza, argumentaţia, concluzia) se acordă 5
puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă
niciun punct;
2. Pentru argumentarea corectă şi completă, în concordanţă cu tema dată (conştiinţa morală), se acordă 15
puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 7 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă
niciun punct.
Subiectul III ________________________________________________________________40 puncte
a) Pentru alegerea titlului în concordanţă cu tema dată se acordă 5 puncte, pentru lipsa titlului nu se acordă
niciun punct.
b) Pentru cunoaşterea şi precizarea importanţei legăturii dintre iubire şi milostenie se acordă 8 puncte, pentru
răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 4 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se
acordă niciun punct;
c) Pentru argumentarea nuanţată a importanţei legăturii dintre iubire şi milostenie se acordă 12 puncte, pentru
răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 6 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se
acordă niciun punct;
d) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5 puncte, pentru
respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
e) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea structurii eseului (introducere, cuprins,
concluzie) se acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea
cerinţei nu se acordă niciun punct;
f) Pentru creativitatea şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei
se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
Total test: 90 puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Nota finalǎ se stabileşte prin împarţirea la 10 a punctajului obţinut.MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
____________________________________________________________________
OLIMPIADA DE RELIGIE
FAZA NAŢIONALĂ
2 aprilie 2013, Cluj-Napoca
CLASA A XI-A
 Varianta 1
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
 10 puncte se acordă din oficiu.
SUBIECTUL I 30 puncte
Citiţi cu atenţie textul următor: „Aceasta ştiind mai dinainte că nicio proorocie a Scripturii nu se
tâlcuieşte după socotinţa fiecăruia, pentru că niciodată proorocia nu s-a făcut din voia omului, ci
oamenii cei sfinţi ai lui Dumnezeu au grăit, purtaţi fiind de Duhul Sfânt” (II Petru 1, 20-21) şi rezolvaţi
cerinţele formulate.
1. Precizaţi rolul proorociilor în iconomia mântuirii;
2. Explicaţi necesitatea Sfintei Scripturi în cunoaşterea lui Dumnezeu;
3. Ilustraţi modalităţile prin care Duhul Sfânt lucrează în viaţa personală;
4. Evidenţiaţi raportul dintre har şi libertate.
SUBIECTUL II 20 puncte
Argumentaţi, în 15 – 20 rânduri, textul: „Dumnezeu nu este ca omul, să mintă, nici ca fiii
oamenilor să se schimbe. Au zice-va El şi nu va face? Sau grăi-va şi nu va împlini?” (Numerii 23, 19),
referindu-vă la minciună ca formă de denaturare a persoanei.
În redactarea textului, trebuie:
- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii;
- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de
ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea unei
concluzii pertinente.
SUBIECTUL III 40 puncte
Pornind de la textul „Nu piroanele L-au ţinut pe Hristos răstignit, ci iubirea.” (Nicolae
Steinhardt), redactaţi un eseu de maximum 4 pagini, în care să răspundeţi la următoarea întrebare:
„Ce aşteaptă Hristos de la noi?”, prin evidenţierea raportului iubire jertfelnică - jertfă euharistică.
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a
ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură.MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
____________________________________________________________________
OLIMPIADA DE RELIGIE
FAZA NAŢIONALĂ
2 aprilie 2013, Cluj-Napoca
CLASA A XI-A
 Varianta 1
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord
cu ideile precizate în barem.
Subiectul I 30 puncte
1. Pentru precizarea corectă a rolului proorociilor în iconomia mântuirii (de a-i feri de idolatrie, de a-i pregăti
pentru venirea lui Hristos) se acordă 5 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2
puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
2. Pentru explicarea necesităţii Sfintei Scripturi în cunoaşterea lui Dumnezeu se acordă 5 puncte, pentru
răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se
acordă niciun punct;
3. Pentru ilustrarea completă a modalităţilor prin care Duhul Sfânt lucrează în viaţa personală se acordă 10
puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia nu se acordă niciun punct;
4. Pentru evidenţierea nuanţată a raportului dintre har şi libertate (universal, necesar, gratuit, nu sileşte pe
nimeni, teoria predestinaţiei) se acordă 10 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5
puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
Subiectul II 20 puncte
1. Pentru respectarea construcţiei unui text de tip argumentativ se acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a
cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
2. Pentru argumentarea corectă şi completă, în concordanţă cu tema dată, se acordă 15 puncte, pentru
respectarea parţială a cerinţei se acordă 7 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct.
Subiectul III 40 puncte
a) Pentru prezentarea detaliată a vieţii creştinului având ca model pe Hristos (iubire, jertfă, comuniune
euharistică) se acordă 10 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
b) Pentru argumentarea nuanţată a raportului dintre iubire jertfelnică – jertfă euharistică (explicarea termenilor,
asumarea iubirii jertfelnice pe care Hristos a arătat-o faţă de noi, ca o continuare a jertfei euharistice) se
acordă 15 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 7 puncte, pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
c) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5 puncte, pentru
respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
d) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se acordă 5 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun
punct;
e) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru lipsa creativităţii şi a
originalităţii textului nu se acordă niciun punct.
Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.


MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
____________________________________________________________________
OLIMPIADA DE RELIGIE
FAZA NAŢIONALĂ
2 aprilie 2013, Cluj-Napoca
CLASA A XII-A
 Varianta 1
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
 10 puncte se acordă din oficiu.
SUBIECTUL I 30 puncte
Citiţi cu atenţie textul următor: „Viaţa noastră are trei faze în dezvoltarea ei: faza vegetativă – până
la naştere, faza bio-psihică, fără limite precise şi faza spirituală. Mulţi nu trăiesc decât primele două faze ale
vieţii, iar mai sus nici nu au de gând să ajungă” (Părintele Arsenie Boca) şi rezolvaţi cerinţele formulate.
1. Ilustraţi valoarea vieţii umane ca dar al lui Dumnezeu, în învăţătura creştină;
2. Explicaţi formele de degradare a demnităţii umane;
3. Evidenţiaţi modalităţi prin care tinerii promovează valorile creştine în apărarea vieţii.
SUBIECTUL II 20 puncte
Argumentaţi, în 15 – 20 rânduri, afirmaţia ”L-am căutat pe Dumnezeu în oamenii din satul meu, apoi
în cărţi, în idei şi simboluri. Dar acest lucru nu mi-a dat nici pacea, nici iubirea. Într-o zi, am descoperit în
scrierile Sfinţilor Părinţi că e cu putinţă să-L întâlneşti pe Dumnezeu în mod real prin rugăciune”.
(Părintele Dumitru Stăniloae)
În redactarea textului, trebuie:
- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor
lingvistice adecvate exprimării unei opinii;
- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de ideea pe care o
exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea unei concluzii pertinente.
SUBIECTUL III 40 puncte
Pornind de la textul „Pentru a ieşi dintr-un univers concentraţionar – şi nu e neapărat nevoie să fie
un lagăr, o temniţă, ori o altă formă de încarcerare; teoria se aplică oricărui tip de produs al
totalitarismului – există soluţia (mistică) a credinţei” (Nicolae Steinhardt), redactaţi un eseu de maximum 4
pagini, în care să prezentaţi situaţia Bisericii Ortodoxe Române în timpul dictaturii comuniste. Daţi eseului
un titlu potrivit.
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a ideilor,
originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios.MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
____________________________________________________________________
OLIMPIADA DE RELIGIE
FAZA NAŢIONALĂ
2 aprilie 2013, Cluj-Napoca
CLASA A XII-A
 Varianta 1
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu
ideile precizate
Subiectul I 30 puncte
1. Pentru ilustrarea corectă şi completă a învăţăturii creştin ortodoxe despre importanţa vieţii umane, ca dar
al lui Dumnezeu, se acordă 10 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte,
pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
2. Pentru explicarea corectă a formelor de degradare a demnităţii umane se acordă 10 puncte, pentru
răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se
acordă niciun punct;
3. Pentru evidenţierea corectă şi completă a modalităţilor de promovare a valorilor creştine în apărarea
vieţii se acordă 10 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
Subiectul II 20 puncte
1. Pentru respectarea construcţiei unui text de tip argumentativ se acordă 5 puncte, pentru respectarea
parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
2. Pentru argumentarea corectă şi completă, în concordanţă cu tema dată, se acordă 15 puncte, pentru
respectarea parţială a cerinţei se acordă 7 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun
punct.
Subiectul III 40 puncte
a) Pentru precizarea a cel puţin cinci forme de represiune asupra Bisericii Ortodoxe Române în timpul
regimului comunist se acordă 15 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 7 puncte,
pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
b) Pentru evidenţierea jertfelniciei membrilor Bisericii Ortodoxe Române – vocaţia martirică, se acordă 10
puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia nu se acordă niciun punct;
c) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios se acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei
se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
d) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unui eseu se acordă 5 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă
niciun punct;
e) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru lipsa creativităţii şi
a originalităţii textului nu se acordă niciun punct.
Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI
 HUNEDOARA
____________________________________________________________________________

OLIMPIADA DE RELIGIE
FAZA LOCALĂ - 15 FEBRUARIE 2014
CLASA A VII-A
 Toate subiectele sunt obligatorii
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
 10 puncte se acordă din oficiu
SUBIECTUL I (30 PUNCTE)
Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:
„Mai bună este citirea dumnezeieştilor Scripturi. Aceasta face sufletul înţelept, înalţă cugetul la cer, îl
face pe om plăcut, îl determină să nu-şi lege sufletul de cele prezente, ci face cugetul nostru să trăiască
mereu acolo sus şi să săvârşim toate privind la răsplata Stăpânului şi cu mare înflăcărare să ne
îndreptăm spre faptele virtuoase.”(Sfântul Ioan Gură de Aur)
1. Explicaţi termenii: „ cărţi canonice” , „ cărţi bune de citit”;
2. Precizaţi ce dobândeşte omul prin citirea Sfintelor Scripturi;
3. Daţi exemple de fapte virtuoase;
4. Arătaţi importanţa lecturii biblice pentru mântuirea noastră.
SUBIECTUL I I (20 PUNCTE)
 Alcătuieşte o compunere de 10-12 rânduri despre importanta revelatiei divine pentru mântuire.
În redactarea textului, trebuie:
- să respectaţi construcţia unei compuneri: structurarea ideilor în scris, utilizarea unui vocabular
adecvat;
- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de ideea
exprimată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea unei concluzii pertinente.
SUBIECTUL I I I (40 PUNCTE)
Plecând de la citatul: „Eu sunt Lumina lumii ... umblaţi cât aveţi lumină, ca să nu vă prindă
întunericul ... credeţi în Lumină ca să fiţi fii ai Luminii”. (Ioan 12, 35-36), alcătuiţi o compunere de 1-2
pagini despre orbirea trupească şi sufletească.
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a
ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI
 HUNEDOARA
____________________________________________________________________________

OLIMPIADA DE RELIGIE - FAZA LOCALĂ
15 FEBRUARIE 2014
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE CLASA A VII-A
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu ideile
precizate în barem.
10 puncte se acordă din oficiu
SUBIECTUL I (30 PUNCTE)
1. Pentru explicarea corectă a termenilor se acordă 10 puncte (2x5p), pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă nici un punct;
2. Pentru o precizare corectă se acordă 5 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă
2,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă nici un punct;
3. Pentru o menţionare corectă se acordă 5 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se
acordă 2,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă nici un punct;
4. Pentru o prezentarea corectă se acordă 10 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se
acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă nici un punct.
SUBIECTUL I I (20 PUNCTE)
Pentru construirea logică, coerenţa textului şi încadrarea în limita maximă de spaţiu indicată, cu
respectarea părţilor unei compuneri, se acordă 10 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se
acordă 5 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă nici un punct.
Pentru argumentarea corectă ș i completă, în concordanț ă cu tema dată, se acordă 10 puncte,
pentru respectarea parț ială a cerinț ei se acordă 5 puncte, pentru nerespectarea cerinț ei nu se acordă
nici un punct
SUBIECTUL I I I (40 PUNCTE)
a) Pentru cunoaşterea şi precizarea celor două tipuri de orbire (trupească şi sufletească) şi a urmărilor
acestora se acordă 10 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte,
pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
b) Pentru argumentarea nuanţată a modului în care creştinul se întoarce la Hristos, prin Sfânta Taină
a Spovedaniei, se acordă 15 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 7
puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
c) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se
acordă niciun punct;
d) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se acordă 5
puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu
se acordă niciun punct;
e) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru lipsa
creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct.
Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.


INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI
 HUNEDOARA
____________________________________________________________________________

OLIMPIADA DE RELIGIE
FAZA LOCALĂ - 15 FEBRUARIE 2014
CLASA A VIII-A
 Toate subiectele sunt obligatorii
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
 10 puncte se acordă din oficiu
SUBIECTUL I (30 PUNCTE)
Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:
”El însă a zis: Nu, ca nu cumva, plivind neghina, să smulgeţi odată cu ea şi grâul.
Lăsaţi să crească împreună şi grâul şi neghina, până la seceriş, şi la vremea secerişului voi zice
secerătorilor: Pliviţi întâi neghina şi legaţi-o în snopi ca s-o ardem, iar grâul adunaţi-l în jitniţa
mea.” (Matei 13, 29-30)
1. Identificaţi patru simboluri din textul citat;
2. Explicaţi simbolurile identificate;
3. Precizaţi două învăţături morale desprinse din textul citat;
4. Explicaţi în maximum 5 rânduri enunţul: ”Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de
folos...” (Corinteni 6,12)
SUBIECTUL I I (20 PUNCTE)
Alcătuiţi o compunere cu titlul „ Biserica– corabia mântuirii”, de 10-15 rânduri, în care să
cuprindeţi:
- numele Persoanei indicate de sintagma „Cap al Bisericii”;
- termenul care defineşte „altarul de jertfă” al Mântuitorului;
- momentul întemeierii Bisericii în chip văzut;
- Taina prin care devenim creştini;
- termenul care defineşte cea mai importantă slujbă a Bisericii.
Notă! Ordinea integrării cuvintelor/expresiilor în cuprinsul textului este la alegere. Evidenţierea
folosirii acestora se va realiza prin sublinierea lor în interiorul textului redactat.
SUBIECTUL I I I (40 PUNCTE)
Pornind de la cuvintele Mântuitorului „Iar sămânţa semănată în pământ bun este cel care aude
cuvântul şi-l înţelege, deci care aduce rod şi face: unul o sută, altul şaizeci, altul treizeci.”(Mt.13,23)
elaboraţi o compunere de 1-2 pagini, în care să arătaţi importanţa primirii şi împlinirii Cuvântului lui
Dumnezeu în viaţa creştinului.
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a
ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI
 HUNEDOARA
____________________________________________________________________________

OLIMPIADA DE RELIGIE - FAZA LOCALĂ
15 FEBRUARIE 2014
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE CLASA A VIII-A
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord
cu ideile precizate în barem.
10 puncte se acordă din oficiu
SUBIECTUL I (30 PUNCTE)
1 Pentru identificarea corectă a celor patru simboluri se acordă 4 puncte, pentru răspuns parţial corect
sau incomplet se acordă 2 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
2. Pentru explicarea corectă a simbolurilor 8 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se
acordă 4 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
3. Pentru precizarea corectă a învăț ăturilor morale 8 puncte, pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 4 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct.
4. Pentru explicarea corectă a enunț ului se acordă 10 puncte, pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
SUBIECTUL I I (20 PUNCTE)
 Pentru fiecare răspuns corect (Mântuitorul Iisus Hristos, cruce, Pogorârea Duhului
Sfânt/Cincizecime, Taina Botezului, Liturghie) se acordă câte 2 puncte (5x2p), pentru fiecare
răspuns eronat sau omiterea acestuia nu se acordă niciun punct.
Pentru construirea logică, coerenţa textului şi încadrarea în limita maximă de spaţiu indicată, cu
respectarea părţilor unei compuneri, se acordă 10 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se
acordă 5 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct.
SUBIECTUL I I I (40 PUNCTE)
a) Pentru precizarea importanţei strădaniei de a avea o inimă curată şi bună în care Cuvântul lui
Dumnezeu să lucreze se acordă 10 puncte,
pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia nu se acordă nici un punct;
b) Pentru argumentarea nuanţată a faptului că există diferenţe între cei ce înaintează în viaţa
duhovnicească se acordă 15 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 7
puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă nici un punct;
c) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se
acordă nici un punct;
d) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se acordă 5
puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu
se acordă nici un punct;
 e)Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru lipsa
creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă nici un punct
Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut. 


INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI
 HUNEDOARA
____________________________________________________________________________

OLIMPIADA DE RELIGIE
FAZA LOCALĂ - 15 FEBRUARIE 2014
CLASA A IX-A
 Toate subiectele sunt obligatorii
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
 10 puncte se acordă din oficiu
SUBIECTUL I (30 PUNCTE)
1. Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:
„Cel ce iubeşte puţin, dă puţin; cel ce iubeşte mai mult, dă mai mult. Iar cel ce iubeşte foarte
mult, ce are de dat? Se dă pe sine însuşi! ” ( Ne vorbeşte Părintele Porfirie).
a. Precizaţi datoriile faţă de sine însuşi şi faţă de aproapele.
b. Explicaţi înţelesul expresiei subliniate (vizând relaţia cu Dumnezeu şi cu semenii)
c.Ilustraţi cu citate din Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi virtutea teologică a dragostei.
SUBIECTUL I I (20 PUNCTE)
Argumentaţi, în 10 – 12 rânduri, afirmaţia:
„În mijlocul cetelor de credincioşi, ca în mijlocul raiului, Dumnezeu a sădit pomul mântuitor al
pocăinţei pentru întoarcerea în viaţa veşnică a celor ce caută mântuirea. Cei ce nu văd în sine
Împărăţia lui Dumnezeu se cuvine să caute pe toate căile naşterea de sus prin pocăinţă”. (Sfântul
Simeon Noul Teolog)
În redactarea textului, trebuie:
- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii;
- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de
ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea unei
concluzii pertinente.
SUBIECTUL I I I (40 PUNCTE)
Pornind de la textul:„Stăpâna noastă, Născătoarea de Dumnezeu, este, după Dumnezeu, comoara
tuturor bunătăţilor şi a curăţiei, sfinţeniei, înţelepciunii celei adevărate, izvor de putere şi de tărie
sufletească. Caută spre ea, cu ochii inimii, caută ca şi când ţi s-ar afla în inimă şi îndată te va izbăvi,
pentru credinţa inimii tale, pentru nădejdea pe care ţi-ai pus-o în ea şi ţi se vor lua strâmtorarea,
focul şi întristarea. Minunată mântuire ne vine de la Stăpâna noastră!” SF.Ioan de Kronstadt, redactaţi
un eseu de minimum 2 pagini, în care: să-l convingi pe prietenul tău că Maica Domnului se cuvine să
fie preacinstită şi că ea este mare şi grabnică mijlocitoarea a noastră înaintea lui Dumnezeu.
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a
ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI
 HUNEDOARA
____________________________________________________________________________

OLIMPIADA DE RELIGIE - FAZA LOCALĂ
15 FEBRUARIE 2014
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE CLASA A IX-A
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord
cu ideile precizate în barem.
10 puncte se acordă din oficiu
SUBIECTUL I (30 PUNCTE)
1. a. Pentru precizarea corectă a datoriei creştinului faţă de sine şi faţă de aproapele se acordă 6
puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect
sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
b. Pentru explicarea corectă a expresiei subliniate se acordă 12 puncte (2 x 6 p), pentru răspuns
parţial corect sau incomplet se acordă 6 puncte (2 x 3 p), pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia nu se acordă niciun punct;
c. Pentru explicarea corectă a virtuţii teologice a dragostei se acordă 12 puncte , pentru răspuns
parţial corect sau incomplet se acordă 6 puncte , pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se
acordă niciun punct.
SUBIECTUL I I (20 PUNCTE)
1. Pentru respectarea construcţiei unui text de tip argumentativ se acordă 5 puncte, pentru
respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun
punct;
2. Pentru argumentarea corectă şi completă, în concordanţă cu tema dată, se acordă 15 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 7 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se
acordă niciun punct.
SUBIECTUL I I I (40 PUNCTE)
a) Pentru cunoaşterea şi precizarea rolului Fecioarei Maria de mijlocitoare a noastră înaintea lui
Dumnezeu se acordă 10 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
b) Pentru argumentarea nuanţată a cinstirii deosebite de care se bucură Maica Domnului în Biserica
noasră se acordă 15 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 7 puncte, pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
c) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă
niciun punct;
d) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se acordă 5
puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se
acordă niciun punct;
e) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru lipsa
creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct.
Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.


INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI
 HUNEDOARA
____________________________________________________________________________

OLIMPIADA DE RELIGIE
FAZA LOCALĂ - 15 FEBRUARIE 2014
CLASA A X-A
 Toate subiectele sunt obligatorii
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
 10 puncte se acordă din oficiu
SUBIECTUL I (30 PUNCTE)
Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:
„După cum Moise a înălț at ș arpele în pustie, aș a trebuie să se înalț e Fiul Omului, ca tot cel ce
crede în El să nu piară, ci să aibă viaț ă veș nică. Căci Dumnezeu aș a a iubit lumea, încât pe Fiul
Său Cel Unul - Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaț ă veș nică” (Ioan
3,14-16).
1. Precizaț i semnificaț ia semnului Sfintei Cruci;
2. Prezentaț i sensurile Sfintei Cruci pentru creș tini;
3. Menț ionaț i rolul ș i valoarea Sfintei Cruci în viaț a creș tinului.
4. Ilustraț i în ce măsură un creș tin ar trebui să-ș i însuș ească Crucea lui Hristos în viaț a de
zi cu zi.
SUBIECTUL I I (20 PUNCTE)
Argumentaţi, în 10 – 12 rânduri, afirmaţia:
„Oricine rămâne întru El (în Hristos) nu păcătuieşte; oricine păcătuieşte nu L-a văzut, nici nu L-a
cunoscut... Oricine este născut din Dumnezeu nu săvârşeşte păcat, pentru că sămânţa lui Dumnezeu
rămâne în acesta; şi nu poate să păcătuiască, fiindcă este născut din Dumnezeu.”I Ioan3,6;9.
În redactarea textului, trebuie:
- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii;
- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de
ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea unei
concluzii pertinente.
SUBIECTUL I I I (40 PUNCTE)
Pornind de la textul: „Adevărata fericire se află în comuniunea cu Dumnezeu. Şi fiindcă aceasta
începe de aici, de pe pământ, fericirea veşnică începe şi ea tot de pe pământ, viaţa veşnică fiind de
fapt, după învăţătura ortodoxă, o prelungire a vieţii prezente ”, (Pr. Dumitru Radu) , redactaţi un eseu
de minimum 2 pagini, intitulându-l adecvat, în care :
a) să precizaţi mesajul transmis de Mântuitorul Iisus Hristos în Predica de pe MunteFericirile;
b) să argumentaţi rolul implicării fiecărui creştin în dobândirea fericirii.
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a
ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI
 HUNEDOARA
____________________________________________________________________________

OLIMPIADA DE RELIGIE - FAZA LOCALĂ
16 FEBRUARIE 2013
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE CLASA A X-A
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu ideile
precizate în barem.
10 puncte se acordă din oficiu
SUBIECTUL I (30 PUNCTE)
1. Pentru precizarea corectă a semnului Sfintei Cruci se acordă 10 puncte, pentru răspuns parţial
corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă
niciun punct;
2. Pentru prezentarea corectă a sensurilor Sfintei Cruci se acordă 10 puncte, pentru răspuns parţial
corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă
niciun punct;
3. Pentru menţionarea corectă a rolului ș i valorii Sfintei Cruci în viaț a creș tinului se acordă 5 puncte,
pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia nu se acordă niciun punct;
4. Pentru ilustrarea asumării Crucii lui Hristos în viaț a de zi cu zi a creș tinului se acordă 5 puncte,
pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia nu se acordă niciun punct.
SUBIECTUL I I (20 PUNCTE)
1. Pentru respectarea construcţiei unui text de tip argumentativ se acordă 5 puncte, pentru respectarea
parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
2. Pentru argumentarea corectă şi completă, în concordanţă cu tema dată, se acordă 15 puncte, pentru
respectarea parţială a cerinţei se acordă 7 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun
punct.
SUBIECTUL I I I (40 PUNCTE)
a) Pentru cunoaşterea şi prezentarea Fericirilor se acordă 15 puncte, pentru răspuns parţial
corect sau incomplet se acordă 10 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă
niciun punct;
b) Pentru argumentarea nuanţată a rolului implicării personale în dobândirea fericirii se acordă 10
puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
c) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă
niciun punct;
d) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se
acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea
cerinţei nu se acordă niciun punct;
e) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru lipsa
creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct.
Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI
 HUNEDOARA
____________________________________________________________________________


Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut


INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI
 HUNEDOARA
____________________________________________________________________________

OLIMPIADA DE RELIGIE
FAZA LOCALĂ - 15 FEBRUARIE 2014
CLASA A XI-A
 Toate subiectele sunt obligatorii
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
 10 puncte se acordă din oficiu
SUBIECTUL I (30 PUNCTE)
Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:„Familia nu se întemeiază numai pe
biologia trupurilor trecătoare şi pe afectivitatea celor care se iubesc, nici numai pe nevoia naturală a
omului de socializare şi de alungare a existenţei de unul singur, nici numai pe afectivitatea, uneori
foarte aprinsă, pasională şi posesivă, ci mai ales pe simţământul profund că cei doi sunt cuprinşi în
Trupul lui Hristos în care şi prin care, fiind binecuvântaţi, devin şi ei una, dând mărturie prin viaţa lor
de această unitate. Vorbind despre acest tip de unitate specifică familiei, Sfântul Ioan Hrisostom
spune: "Când soţul şi soţia se unesc în căsătorie, ei nu formează imaginea a ceva pământesc, ci a lui
Dumnezeu Însuşi".”Pr.Vasile Răducă
1. Definiţi famila ;
2. Precizaţi însuşirile familiei creştine;
3. Menţionaţi scopul familiei creştine;
4. Evidenţiaţi efectele negative asupra vieţii conjugale ale plăgilor cu care se confruntă
astăzi familia.
SUBIECTUL I I (20 PUNCTE)
Argumentaţi, în 10 – 12 rânduri, afirmaţia:
“Am cunoscut pe Hristos ca Lumină sau ca sensul pozitiv suprem al lumii şi al oamenilor.”
(Părintele Dumitru Stăniloae)
În redactarea textului, trebuie:
- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii;
- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de
ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea unei
concluzii pertinente.
SUBIECTUL I I I (40 PUNCTE)
Pornind de la textul: „Ce este harul? Un dar al lui Dumnezeu dăruit omului pentru credinţa în
Hristos spre mântuirea omului creştin. Harul este puterea iertătoare, miluitoare, luminătoare,
mântuitoare care îndeamnă spre fapta bună.” (Sfântul Ioan din Kronstadt), redactaţi un eseu de
minimum 2 pagini, în care să prezentaţi lucrarea harului divin în viaţa creştinului. Daţi eseului un titlu
potrivit.
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a
ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI
 HUNEDOARA
____________________________________________________________________________

OLIMPIADA DE RELIGIE - FAZA LOCALĂ
15 FEBRUARIE 2014
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE CLASA A XI-A
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord
cu ideile precizate în barem.
10 puncte se acordă din oficiu
SUBIECTUL I (30 PUNCTE)
1. Pentru definirea corectă a familiei se acordă 6 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se
acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
2. Pentru precizarea corectă a însuşirilor familiei creştine se acordă 8 puncte, pentru răspuns parţial
corect sau incomplet se acordă 4 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun
punct;
3. Pentru menţionarea corectă a scopului familiei creştine se acordă 8 puncte, pentru răspuns parţial
corect sau incomplet se acordă 4 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun
punct;
4. Pentru evidenţierea corectă a efectelor negative asupra vieţii conjugale ale plăgilor cu care se se
confruntă astăzi familia se acordă 8 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 4
puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct.
SUBIECTUL I I (20 PUNCTE)
1. Pentru respectarea construcţiei unui text de tip argumentativ se acordă 5 puncte, pentru
respectarea parţială a cerinţei se acordă 3 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun
punct;
2. Pentru argumentarea corectă şi completă, în concordanţă cu tema dată, se acordă 15 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 7 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se
acordă niciun punct.
SUBIECTUL I I I (40 PUNCTE)
a) Pentru cunoaşterea şi prezentarea învăţăturii despre Harul divin atât de necesar mântuirii neamului
omenesc se acordă 10 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte,
pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
b) Pentru argumentarea nuanţată a caracteristicilor harului divin ( este necesar, se da tuturor
oamenilor spre mantuire, este gratuit) se acordă 15 puncte, pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 7 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
c) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă
niciun punct;
d) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se acordă 5
puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu
se acordă niciun punct;
e) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru lipsa
creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct.
Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI
 HUNEDOARA
____________________________________________________________________________INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI
 HUNEDOARA
____________________________________________________________________________

OLIMPIADA DE RELIGIE
FAZA LOCALĂ - 15 FEBRUARIE 2014
CLASA A XII-A
 Toate subiectele sunt obligatorii
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
 10 puncte se acordă din oficiu
SUBIECTUL I (30 PUNCTE)
Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:
„Asceza e omorârea morţii din noi, ca să se elibereze firea de robia ei.” (Pr. Dumitru Stăniloae)
«Este autoeducarea omului pentru refacerea sănătăţii lui spirituale si psihice. Asceza este
mersul către libertate. … Credinciosul îşi răstigneşte „trupul împreună cu patimile şi cu
poftele”, nu spre a-şi mortifica lucrările trupeşti şi puterile sufletului, ci pentru a dobândi
cuget desăvârşit, simţind o repulsie statornică faţă de poftele şi faptele cele rele. Înnoirea cea
in Hristos nu este parţială sau fragmentară, ci deplină şi universală.» (Pr. Georgios
Mantzaridis)
1. Precizaţi scopul ascezei creştine;
2. Menţionaţi şi definiţi principalele căi ascetice creştine;
3. Argumentaţi necesitatea exersării uneia din căile ascetice creştine, la alegere;
4. Identificaţi trei principii deosebitoare ale ascezei creştine faţă de practicile necreştine.
5. Daţi două exemple de personalităţi biblice, care au practicat asceza şi două exemple de mari
monahi, trăitori ai ascezei, din ţara noastră.
SUBIECTUL I I (20 PUNCTE)
Argumentaţi, în 10 – 12 rânduri, afirmaţia:
„Generozitatea este semnul eliberării şi omeniei înălţate. Numai în acest fel fiinţa omului e
stăpână şi înfloreşte până la iradiere.Omul generos este o binefacere nu numai pentru sine, ci şi pentru
tot cuprinsul său. Omul generos este ca un pom minunat cu fiecare rod folosit creşte altul, îndoit de
bogat şi frumos”.(Ernest Bernea)
În redactarea textului, trebuie:
- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii;
- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de
ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea unei
concluzii pertinente.
SUBIECTUL I I I (40 PUNCTE)
Pornind de la textul „Tot ce ne învaţă religia şi Scriptura, tot ce a făcut Iisus Hristos pentru noi,
oamenii, şi pentru mântuirea noastră, tot ce lucrează Biserica pentru luminarea şi sfinţirea noastră, tot
ce facem noi mai bun în viaţa duhovnicească pentru curăţirea şi desăvârşirea noastră, toate
rugăciunile, virtuţile şi faptele bune, toate au în vedere viaţa veşnică a sufletului nemuritor. Scopul
ultim, ţinta a toate este viaţa veşnică fericită a sufletului nostru în comuniune de iubire sfântă cu
Dumnezeu.”Pr. Ilarion Felea, redactează un eseu de minimum 2 pagini, în care să-l convingi pe
prietenul tău de existenţa vieţii veşnice, menţionând şi concepţia creştină despre moarte.
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a ideilor,
originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI
 HUNEDOARA
____________________________________________________________________________

OLIMPIADA DE RELIGIE - FAZA LOCALĂ
15FEBRUARIE 2014
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE CLASA A XII-A
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord
cu ideile precizate în barem.
10 puncte se acordă din oficiu
SUBIECTUL I (30 PUNCTE)
1. Pentru precizarea scopului ascezei creştine se acordă 2 puncte, pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 1 punct, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
2. Pentru menţionarea şi definirea principalelor căi ascetice creştine (rugăciunea, postul şi milostenia)
se acordă 6 puncte (3 căi x 2 p = 6 p), pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 3
puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
3. Pentru argumentarea necesităţii exersării uneia din căile ascetice creştine, la alegere, se acordă 5
puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
4. Pentru identificarea a trei principii deosebitoare ale ascezei creştine faţă de practicile necreştine se
acordă 9 puncte (3 principii x 3 p = 9 p), pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 6
puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
5. Pentru menţionarea a două exemple de personalităţi biblice, care au practicat asceza şi două
exemple de mari monahi, trăitori ai ascezei, din ţara noastră se acordă 8 puncte (4 personalităţi x 2
p = 8 p), pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 4 puncte, pentru răspuns incorect
sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct.
SUBIECTUL I I (20 PUNCTE)
1. Pentru respectarea construcţiei unui text de tip argumentativ se acordă 5 puncte, pentru respectarea
parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
2. Pentru argumentarea corectă şi completă, în concordanţă cu tema dată, se acordă 15 puncte, pentru
respectarea parţială a cerinţei se acordă 7 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun
punct.
SUBIECTUL I I I (40 PUNCTE)
a) Pentru cunoaşterea şi precizarea corectă a concepţiei creştine despre moarte se acordă 10 puncte,
pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia nu se acordă niciun punct;
b) Pentru argumentarea nuanţată a existenţei vieţii veşnice se acordă 15 puncte, pentru răspuns parţial
corect sau incomplet se acordă 7 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun
punct;
c) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă
niciun punct;
d) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se acordă 5
puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se
acordă niciun punct;
e) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru lipsa
creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct.
Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.
______________________________________________________________________________________
Subiecte pentru Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox, , clasa a VII-a, etapa locala, februarie 2014,Varianta1
I N S P E C T O R A T U L Ş C O L A R J U D E Ţ E A N I L F O V
OLIMPIADA DE RELIGIE
Cultul Ortodox
ETAPA LOCALĂ, FEBRUARIE 2014
CLASA A VII-A
 Toate subiectele sunt obligatorii
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
 10 puncte se acordă din oficiu
 Varianta 1
SUBIECTUL I 30 puncte
Citiţi cu atenţie următorul fragment, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:
”… peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău”.
1. Identificaţi pilda;
2. Menţionaţi mesajul principal al pildei;
3. Explicaţi simbolurile intalnite in pilda;
4. Extrageţi două învăţături morale din pildă;
5. Formulaţi un enunţ în care să arătaţi cum se poate aplica învăţătura acestei pilde în viaţa de zi cu zi.
Subiectul II 20 puncte
Argumentaţi-vă punctul de vedere referitor la diferenţa dintre crearea omului şi crearea lumii, scriind
un text de 10-12 rânduri.
În redactarea textului, trebuie:
1. să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea unui
vocabular adecvat exprimării unei opinii;
2. să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de ideea
exprimată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea unei concluzii pertinente.
SUBIECTUL III 40 puncte
Pornind de la textul: ”Prieten adevărat este acela care indură necazurile aproapelui, atunci când
acela e incercat, ca de ale sale, fără zgomot si fără tulburare “. ( din Troparul Sfântului Mare Mucenic
Dimitrie), elaboraţi o compunere argumentativă de 1-2 pagini în care să-i răspundeţi prietenului vostru la
întrebarea: Cum ar trebui să mă port cu cei aflaţi într-o situaţie dificilă?
In elaborarea compunerii se vor respecta urmatoarele cerinţe: a.respectarea structurii unei compuneri;

b.înlănţuirea logică a ideilor; originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios.


______________________________________________________________________________________
Subiecte pentru Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox, , clasa a VIII-a, etapa locala, februarie 2014,Varianta1
I N S P E C T O R A T U L Ş C O L A R J U D E Ţ E A N I L F O V

OLIMPIADA DE RELIGIE
Cultul Ortodox
ETAPA LOCALĂ, FEBRUARIE 2014
CLASA A VIII-A
 Toate subiectele sunt obligatorii
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
 10 puncte se acordă din oficiu
 Varianta 1
Subiectul I 30 puncte
Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:
„În afara Bisericii nu există mântuire…cine nu are Biserica de mamă, nu poate avea pe Dumnezeu
de Tată”(Sf. Ciprian )
1. Definiţi Biserica creştină.
2. Precizaţi momentele întemeierii Bisericii.
3. Menţionaţi însuşirile Bisericii conform Crezului.
4. Prezentaţi două modalităţi prin care laicii se pot implica în viaţa Bisericii.
Subiectul II 20 puncte
Pornind de la „Pilda viţei şi a mlădiţei”, alcatuieste o compunere, de 20 randuri, în
care să enumeri factorii care te ajuta sa cresti si sa-ti imbogatesti sufletul prin cultivarea mintii si
innobilarea inimii, precum si conditiile care favorizeaza dezvoltarea, in urma actiunii acestor fapte,
precizand si roadele care pot aparea de-a lungul vietii.
În realizarea acestuia vei ţine cont de următoarele repere:
a.importanţa credinţei şi roadele acesteia; b. păstrarea legăturii cu biserica; c. faptele bune
Subiectul III 40 puncte
,,Iar cînd va veni Mângâietorul , pe care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul
Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine” (Ioan 15 : 26)
Pornin de la citatul de mai sus, ”, alcatuiti un eseu, de 25 randuri, tinand cont de
urmatoarele:
a.prezentarea Persoanei şi lucrării Duhului Sf. în cadrul Sf.Treimi
b. explicarea numirilor date Sf. Duh în textul dat
c. prezentarea pe scurt a două evenimente în legătură cu arătarea Duhului Sf.
în lume
d.descrierea modului în care darurile Sf. Duh îşi fac simită prezenţa în
viaţa creştinului
e. respectarea părţilor compunerii, acordarea unui titlu potrivit, utilizarea corectă a
termenilor teologici şi citarea din Sf. Scriptură

 Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea
logică a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta
Scriptură.______________________________________________________________________________________
Subiecte pentru Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox, , clasa a IX-a, etapa locala, februarie 2014,Varianta1
I N S P E C T O R A T U L Ş C O L A R J U D E Ţ E A N I L F O V
OLIMPIADA DE RELIGIE
Cultul Ortodox
ETAPA LOCALĂ, FEBRUARIE 2014
CLASA A IX-A
 Toate subiectele sunt obligatorii
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
 10 puncte se acordă din oficiu
 Varianta 1
SUBIECTUL I 30 puncte
1. Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:
"Fiti, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desavârşit este" ( Matei 5,48)
Pornind de la textul dat răspundeti urmatoarelor cerinţe:
a) definiţi noţiunea de sfânt
b) precizaţi modalităţile de cinstire ale sfinţilor( 4 modalitati)
c) menţionaţi argumente pentru cinstirea sfinţilor(3 argumente)
d) enumeraţi şi definiţi tipurile de sfinţi cunoscuţi (cel putin 8 tipuri)

SUBIECTUL II 20 puncte
Argumentaţi în 12-15 rânduri afirmaţia: „Dumnezeu celor mîndri le stă împotrivă, iar celor
smeriţi le dă har”(I Petru 5,5)
În redactarea textului, trebuie:
- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor
lingvistice adecvate exprimării unei opinii;
- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de ideea pe
care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea unei concluzii pertinente.
SUBIECTUL III 40 puncte
Se spune despre Sf. Serafim de Sarov că de fiecare dată cînd îl vizita un om îl întîmpina cu expresia „
Bine-ai venit la mine ,bucuria mea”. (Viata Sf. Serafim).Pornind de la acest text alcătuieste un eseu de minimum
două pagini subliniind datoriile fată de aproapele.
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a ideilor,

originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură.


______________________________________________________________________________________
Subiecte pentru Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox, , clasa a X-a, etapa locala, februarie 2014,Varianta1
I N S P E C T O R A T U L Ş C O L A R J U D E Ţ E A N I L F O V
OLIMPIADA DE RELIGIE
Cultul Ortodox
ETAPA LOCALĂ, FEBRUARIE 2014
CLASA A X-A
 Toate subiectele sunt obligatorii
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
 10 puncte se acordă din oficiu
 Varianta 1
SUBIECTUL I 30 puncte
Citiţi cu atenţie citatul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:
 „ Numai conştiinţa lui Dumnezeu poate întemeia iubirea faţă de om şi numai conştiinţa omului poate
întemeia voinţa de veşnicie a omului şi de înaintare în lumina infinită şi eternă a lui Dumnezeu. Numai un
Dumnezeu conştient poate preţui pe om şi numai un om conştient poate preţui pe Dumnezeu ".(Dumitru
Staniloae)
 1. Enumeraţi formele conştiinţei morale.
2. Prezentaţi rolul conştiinţei morale în relaţia om-Dumnezeu .
3. Menţionaţi două exemple prin care ne putem educa conştiinţa morală.
4. Comentaţi afirmaţia : „ Din moment ce Dumnezeu ne iartă păcatele ,nu mai contează glasul
conştiinţei . "
SUBIECTUL II 20 puncte
Argumentaţi, în 10 – 12 rânduri, afirmaţia:
„Cinstim moaştele mucenicilor ca să adorăm dumnezeieşte pe Cel ai cărui ucenici sunt şi cinstim pe
slujitori în aşa fel încât cinstirea lor să treacă asupra Stăpânului, care a zis: << Cel ce vă primeşte pe voi, pe
Mine mă primeşte >>.” ( Fericitul Ieronim )
În redactarea textului, trebuie:
- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor
lingvistice adecvate exprimării unei opinii;
- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de ideea pe care o
exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea unei concluzii pertinente.
SUBIECTUL III 40 puncte
 Pornind de la versetul biblic „Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau proorocii ; n-am venit să
stric,ci să împlinesc”(Mt.5,17), redactaţi un eseu de minimum 2 pagini, în care să ţineţi seama de următoarele
cerinţe :
 1.Prezentaţi superioritatea Legii Noului Testament faţă de Legea Vechiului Testament.
 2.Precizaţi modalităţile prin care Domnul nostru Iisus Hristos "a împlinit Legea sau proorocii".
 3.Menţionaţi mijloacele de care dispune creştinul pentru a împlini Legea iubirii în scopul asemănării cu
Dumnezeu.
 4.Argumentaţi scripturistic şi patristic importanţa împlinirii Legii Noului Testament.
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a ideilor,

originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură şi din Sfinţii Părinţi.


______________________________________________________________________________________
Subiecte pentru Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox, , clasa a XI-a, etapa locala, februarie 2014,Varianta1
I N S P E C T O R A T U L Ş C O L A R J U D E Ţ E A N I L F O V
OLIMPIADA DE RELIGIE
Cultul Ortodox
ETAPA LOCALĂ, FEBRUARIE 2014
CLASA A XI-A
 Toate subiectele sunt obligatorii
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
 10 puncte se acordă din oficiu
 Varianta 1
SUBIECTUL I 30 puncte
 Se dă următorul text biblic:
„După Sfântul Care v-a chemat pe voi, fiţi şi voi înşivă sfinţi în toată petrecerea vieţii”(I Petru, 1,15)
Pornind de la textul de mai sus, răspundeţi la următoarele cerinţe:
a) explicaţi cum poate deveni tânărul pildă de comportament moral-religios;
b) identificaţi valorile religioase care pot fi promovate de tineri;
c) Precizaţi idealul sfinţeniei pentru tineri;
SUBIECTUL II 20 puncte
Pornind de la textul:”Iubit-am pe Domnul, ca a auzit glasul rugaciunii mele, ca a plecat urechea lui spre
mine si in zilele mele Il voi chema. Cuprinsu- m-au durerile mortii, primejdiile iadului m-au gasit; necaz si
durere am aflat si numele Domnului am chemat. O, Doamne, izbaveste sufletul meu! Milostiv este Domnul si
drept si Domnul nostru miluieste.( Psalmul 114;1-5) argumentaţi necesitatea Întrupării Mântuitorului Iisus
Hristos, precizând totodată Aspectele Răscumpărării.
În redactarea textului, trebuie:
- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor
lingvistice adecvate exprimării unei opinii;
- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de ideea pe
care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea unei concluzii pertinente.
SUBIECTUL III 40 puncte
“După cum ochiul cel mai sănătos nu poate să vadă dacă nu este luminat de nici o rază de lumină,
tot aşa şi omul oricât ar fi de cinstit în aparenţă nu este în stare, fără darul lui Dumnezeu să petreacă o
viaţă virtuoasă.” (Fericitul Augustin)
Pornind de la acest text realizaţi un eseu cu titlul “Lucrarea Sfantului Duh în lume”, dezvoltând
următoarele aspecte:
a. lucrarea şi efectele prezentei Duhului Sfânt îin viaţa creştinilor
b. definirea harului divin
c. caracteristicile harului
d) raportul dintre har şi libertate
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a ideilor,

originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură şi din Sfinţii Părinţi.


______________________________________________________________________________________
Subiecte pentru Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox, , clasa a XII-a, etapa locala, februarie 2014,Varianta1
I N S P E C T O R A T U L Ş C O L A R J U D E Ţ E A N I L F O V
OLIMPIADA DE RELIGIE
Cultul Ortodox
ETAPA LOCALĂ, FEBRUARIE 2014
CLASA A XII-A
 Toate subiectele sunt obligatorii
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
 10 puncte se acordă din oficiu
 Varianta 1
SUBIECTUL I _____ 30 puncte
Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:
„Atunci va zice şi celor de-a stânga: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit
diavolului şi îngerilor lui. Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat
să beau; Străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi
cercetat. Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau
gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit ? El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă:
Întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut. Şi vor merge aceştia la osândă
veşnică, iar drepţii la viaţă veşnică.” (Matei 25, 41-46)
1. Precizaţi momentul descris în versetele de mai sus.
2. Evidenţiaţi ce poruncă au încălcat creştinii care nu au oferit hrană, apă sau găzduire semenilor?
3. Menţionaţi cine sunt „cei de-a stânga”?
4. Menţionaţi cel puţin trei fapte ale milosteniei sufleteşti.
5. Explicaţi sintagma: „Întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut.”
6. Prezentaţi (fără a menţiona numele) una din faptele de milostenie făcute în ultima perioadă de timp.
SUBIECTUL II _____ 20 puncte
Argumentaţi, în 10-12 rânduri, afirmaţia:
„Vieţii omului i s-a mai adăugat un scurt răgaz de viaţă prezentă, plină de durere şi nenorociri, cu scopul de a-l
înţelepţi, îndrepta şi curăţi, ca să devină vrednic a se desfăta într-un alt rai, veşnic. Adevărata viaţă a omului este
dincolo de mormânt sau, mai bine zis, după înviere, iar viaţa prezentă este doar pridvorul ei sau o pregătire pentru
ea.” (Sfântul Teofan Zăvorâtul)
În redactarea textului, trebuie:
- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor
lingvistice adecvate exprimării unei opinii;
- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de ideea pe
care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea unei concluzii pertinente.
SUBIECTUL III 40 puncte
Pornind de la versetele din Sfânta Scriptură „Toate câte cereţi, rugându-vă, să credeţi că le-aţi primit şi le veţi avea”
(Marcu 11, 24); „Acest neam de demoni, nu iese decât cu post şi rugăciune” (Marcu 9, 29); „Fericiţi cei milostivi,
că aceia se vor milui” (Matei 5, 7), redactaţi un eseu de minimum 2 pagini în care să arătaţi importanţa rugăciunii, a
postului şi a milosteniei în viaţa creştinului.
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a ideilor,

originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură.
INSPECTORATUL
ȘCOLAR JUDEȚEAN
H U N E D O A R A
MINISTERUL
E D U C AȚ I E I
NAȚIONALE

OLIMPIADA DE RELIGIE
ETAPA JUDEŢEANĂ – 01 MARTIE 2014
CLASA A VII-A
 Toate subiectele sunt obligatorii
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
 10 puncte se acordă din oficiu
SUBIECTUL I (30 PUNCTE)
Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:
„…Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: Tată, am greşit la cer şi înaintea ta. Nu
mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi.
Şi, sculându-se, a venit la tatăl său. Şi încă departe fiind el, l-a văzut tatăl său şi i s-a făcut milă şi,
alergând, a căzut pe grumazul lui şi l-a sărutat. Şi i-a zis fiul: Tată, am greşit la cer şi înaintea ta şi
nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Şi a zis tatăl către slugile sale: Aduceţi degrabă haina lui
cea dintâi şi-l îmbrăcaţi şi daţi inel în mâna lui şi încălţăminte în picioarele lui. Şi aduceţi viţelul cel
îngrăşat şi-l înjunghiaţi şi, mâncând, să ne veselim.
Căci acest fiu al meu mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat. Şi au început să se veselească…”(
Luca 15, 18-24)
1. Transcrieţi din text două „cuvinte simbol”, apoi precizaţi semnificaţia acestora.
2. Menţionaţi comportamentul fiului, ilustrat în fragmentul de mai sus.
3. Explicaţi în maximum 5 rânduri următorul enunţ: „….acest fiu al meu mort era şi a înviat, pierdut
era şi s-a aflat…”
4. Formulaţi două învăţături morale desprinse din fragmentul citat.
SUBIECTUL I I (20 PUNCTE)
 Alcătuiţi o compunere cu titlul „Cuvântul lui Dumnezeu descoperit oamenilor”, de 10-15
rânduri, în care să cuprindeţi :
- Termenul care defineşte modalitatea prin care Dumnezeu se descoperă oamenilor;
- Definiţia Sfintei Scripturi şi a Sfintei Tradiţii;
- Părţile care compun Sfânta Scriptură şi perioada de timp în care s-a scris;
- Importanţa Sfintei Scripturi în viaţa oamenilor;
- Legătura dintre Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie;
SUBIECTUL I I I (40 PUNCTE)
Plecând de la citatul: „Vă îndemn, deci, înainte de toate, să faceţi cereri, rugăciuni, mijlociri,
mulţumiri pentru toţi oamenii”. (I Timotei 2,1), alcătuiţi o compunere de 1-2 pagini despre importanţa
Sfintei Liturghii în viaţa credinciosului. Alegeţi un titlu potrivit.
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a
ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură.INSPECTORATUL
ȘCOLAR JUDEȚEAN
H U N E D O A R A
MINISTERUL
E D U C AȚ I E I
NAȚIONALE

OLIMPIADA DE RELIGIE
ETAPA JUDEŢEANĂ – 01 MARTIE 2014
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE CLASA A VII-A
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
 Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu ideile
precizate în barem.
 10 puncte se acordă din oficiu
SUBIECTUL I (30 PUNCTE)
1. Pentru transcrierea corectă a cuvintelor simbol şi a semnificaţiilor acestora se acordă 6 puncte, pentru
răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se
acordă niciun punct;
2. Pentru menţionarea corectă a comportamentului fiului se acordă 6 puncte, pentru răspuns parţial corect
sau incomplet se acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
3. Pentru explicarea corectă a enunţului se acordă 10 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se
acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
4. Pentru formularea corectă a învăţăturilor morale se acordă 8 puncte, pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 4 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct.
SUBIECTUL I I (20 PUNCTE)
- Pentru notarea corectă a termenului (revelaţa divină) se acordă 2,5 puncte, pentru răspuns parţial 1
punct, pentru răspuns greşit niciun punct;
- Pentru definirea corectă a Sfintei Scripturi şi a Sfintei Tradiţii 5 puncte, pentru răspuns incomplet 2
puncte, pentru răspuns greşit niciun punct;
- Pentru precizarea corectă a părţilor Sfintei Scripturi şi a timpului de scriere 5 puncte, pentru
răspuns parţial corect 2 puncte, pentru răspuns greşit niciun punct;
- Pentru notarea importanţei Sfintei Scripturi 2,5 puncte , pentru răspuns parţial corect 1 punct,
pentru răspuns greşit niciun punct;
- Pentru stabilirea corectă a legăturii dintre Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie se acordă 5 puncte,
pentru răspuns parţial corect se acordă 3 puncte, pentru răspuns greşit nu se acordă niciun punct ;
SUBIECTUL I I I (40 PUNCTE)
a) Pentru cunoaşterea şi precizarea importanţei Sf. Liturghii în viaţa creştinului se acordă 10 puncte,
pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia nu se acordă niciun punct;
b) Pentru precizarea importanţei rugăciunilor a cântărilor şi a citirilor pericopelor scripturistice, din
cadrul Sf. Liturghii, pentru pregătirea credincioşilor în vederea împărtăşirii se acordă 10 puncte,
pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia nu se acordă nici un punct;
c) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios se acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a
cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
d) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se acordă 5
puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se
acordă niciun punct;
e) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 10 puncte, , pentru respectarea
parţială a cerinţei se acordă 5 puncte pentru lipsa creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă
niciun punct.
Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se stabileşte prin împărţirea
la 10 a punctajului obţinut.


INSPECTORATUL
ȘCOLAR JUDEȚEAN
H U N E D O A R A
MINISTERUL
E D U C AȚ I E I
NAȚIONALE
OLIMPIADA DE RELIGIE
ETAPA JUDEŢEANĂ – 01 MARTIE 2014
CLASA A VIII-A
 Toate subiectele sunt obligatorii
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
 10 puncte se acordă din oficiu
SUBIECTUL I (30 PUNCTE)
Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele:
„Acum voi sunteţi curaţi pentru cuvântul pe care vi l-am spus . Rămâneţi întru Mine şi Eu în
voi… ”(Ioan 15,3-4)
a) Denumiţi pilda la care se referă textul;
b) Precizaţi trei cuvinte-simbol din pildă şi le explicaţi.
c) Menţionaţi două învăţături morale desprinse din pilda
d) Alcătuiţi un enunţ în care să arătaţi cum se poate aplica învăţătura acestei pilde în viaţa
cotidiană
SUBIECTUL I I (20 PUNCTE)
Alcătuiţi o compunere cu titlul „ Biserica-lăcaş al lui Hristos”, de 10-15 rânduri, în care să
cuprindeţi:
- cele două sensuri ale cuvântului biserică;
-cuvântul care denumeşte obiectul în care se păstrează Sfânta Împărtăşanie pentru cei bolnavi;
-obiectul care se păstrează de obicei în pronaos;
-sinonim pentru sintagma vestea cea bună;
- rolul Bisericii în lume .
Notă! Ordinea integrării cuvintelor/expresiilor în cuprinsul textului este la alegere. Evidenţierea
folosirii acestora se va realiza prin sublinierea lor în interiorul textului redactat.
SUBIECTUL I I I (40 PUNCTE)
Pornind de la textul „Ceea ce cuvântul împărtăşeşte prin auz, pictura arată în tăcere prin imagine”
(Sfântul Vasile cel Mare), elaboraţi o compunere de 1-2 pagini, în care să precizaţi ce reprezintă icoana
pentru creştin. Alegeţi un titlu adecvat.
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a
ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură.INSPECTORATUL
ȘCOLAR JUDEȚEAN
H U N E D O A R A
MINISTERUL
E D U C AȚ I E I
NAȚIONALE
OLIMPIADA DE RELIGIE
ETAPA JUDEŢEANĂ – 01 MARTIE 2014
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE CLASA A VIII-A
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
 Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord
cu ideile precizate în barem.
 10 puncte se acordă din oficiu
SUBIECTUL I (30 PUNCTE)
1. Pentru menţionarea corectă a pildei se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia
nu se acordă niciun punct;
2. Pentru explicarea corectă a simbolurilor se acordă 9 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia nu se acordă niciun punct;
3. Pentru explicarea corectă se acordă 10 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se
acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
4. Pentru formularea corectă a enunţului se acordă 6 puncte, pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct.
SUBIECTUL I I (20 PUNCTE)
Pentru fiecare răspuns corect (Biserica-Trupul tainic al lui Hristos, biserică- lăcaş de cult;
Chivot; cristelniţă; Evanghelie; de pregătire a credincioşilor pentru viaţa veşnică) se acordă câte
3 puncte (5x3p), pentru fiecare răspuns eronat sau omiterea acestuia nu se acordă niciun punct.
Pentru construirea logică, coerenţa textului şi încadrarea în limita maximă de spaţiu indicată, cu
respectarea părţilor unei compuneri, se acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă
2,5 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct.
SUBIECTUL I I I (40 PUNCTE)
a) Pentru cunoaşterea şi precizarea importanţei icoanei în viaţa creştinului (rolul icoanei în cultul
ortodox, funcţiile icoanei etc ) se acordă 15 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se
acordă 7 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
b) Pentru argumentarea nuanţată a modului în care creştinul cinsteşte sfintele icoane se acordă 10
puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
c) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă
niciun punct;
d) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se acordă 5
puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu
se acordă niciun punct;
e) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru lipsa
creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct.
Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.


INSPECTORATUL
ȘCOLAR JUDEȚEAN
H U N E D O A R A
MINISTERUL
E D U C AȚ I E I
NAȚIONALE
____________________________________________________________________________

OLIMPIADA DE RELIGIE
ETAPA JUDEŢEANĂ – 01 MARTIE 2014
CLASA A IX-A
 Toate subiectele sunt obligatorii
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
 10 puncte se acordă din oficiu
SUBIECTUL I (30 PUNCTE)
Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:
„Chipul lui Dumnezeu îl avem noi deodată cu creația noastră; asemănarea cu Dumnezeu o
dobândim prin alegerea noastră liberă.” (Sf. Grigorie de Nyssa, Viața lui Moise)

1. Explicați prezența chipului lui Dumnezeu în om;
2. Prezentați diferența dintre calitatea de purtător al chipului lui Dumnezeu și asemănarea
omului cu Dumnezeu;
3. Evidențiați condițiile de dobândire a asemănării omului cu Dumnezeu (a mântuirii);
4. Menţionaţi treptele desăvârșirii morale.
SUBIECTUL I I (20 PUNCTE)
Argumentaţi, în 10 – 12 rânduri, necesitatea existenţei unui echilibru între îngrijirea trupului şi cea a
sufletului în vederea mântuirii.
În redactarea textului, trebuie:
- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii;
- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de
ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea unei
concluzii pertinente.
SUBIECTUL I I I (40 PUNCTE)
Pornind de la textul „Deci eu nu ştiu ce să fac; părintele meu nu ştie ce să fac, dar eu lui Dumnezeu îi
cer şi părintele îi cere, de asemenea lui Dumnezeu. Şi atunci se întamplă aceasta - şi aceasta este
ascultarea - că, îndreptându-ne către Dumnezeu, prin părintele duhovnic, cum spunea părintele
Sofronie, facem din duhovnicul nostru un prooroc. Poate că este deja prooroc, poate că nu, dar
ascultarea mea îl face pe părintele meu un prooroc; într-un fel, dacă starea mea de ascultare este
adevarată, aceasta îl naşte pe părintele duhovnicesc.” (Celalalt Noica, parintele Rafail Noica),
redactaţi un eseu de minimum 2 pagini, în care să evidenţiaţi următoarele aspecte:
-roadele ascultării de duhovnic
-Taina Spovedaniei (pregătirea, etapele şi folosul desei spovedanii)
-înţelesul cuvântului prooroc
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a
ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură.INSPECTORATUL
ȘCOLAR JUDEȚEAN
H U N E D O A R A
MINISTERUL
E D U C AȚ I E I
NAȚIONALE
____________________________________________________________________________

OLIMPIADA DE RELIGIE
ETAPA JUDEŢEANĂ – 01 MARTIE 2014
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE CLASA A IX-A
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
 Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu
ideile precizate în barem.
 10 puncte se acordă din oficiu
SUBIECTUL I (30 PUNCTE)
1. Pentru explicarea corectă a a chipului lui Dumnezeu din om se acordă 5 puncte, pentru răspuns parţial
corect sau incomplet se acordă 2,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă
niciun punct;
2. Pentru prezentarea corectă a calității de purtător al chipului lui Dumnezeu și asemănarea omului cu
Dumnezeu se acordă 15 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 7,5 puncte,
pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
3. Pentru evidențierea condițiilor de dobândire a asemănării omului cu Dumnezeu (a mântuirii) se
acordă 5 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2,5 puncte, pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
4. Pentru menționarea treptelor desăvarsirii morale se acordă 5 puncte, pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 2,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct.
SUBIECTUL I I (20 PUNCTE)
1. Pentru respectarea construcţiei unui text de tip argumentativ se acordă 5 puncte, pentru respectarea
parţială a cerinţei se acordă 3 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
2. Pentru argumentarea corectă şi completă, în concordanţă cu tema dată, se acordă 15 puncte, pentru
respectarea parţială a cerinţei se acordă 7 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun
punct.
SUBIECTUL I I I (40 PUNCTE)
a) Pentru alegerea unui titlu potrivit se acordă 2 puncte, pentru titlu incomplet sau lipsa acestuia nu se
acordă niciun punct;
b) Pentru cunoaşterea şi precizarea pregătirii, etapelor şi folosului desei spovedanii se acordă 15 puncte,
pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 7,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia nu se acordă niciun punct;
c) Pentru cunoaşterea şi precizarea sensului cuvântului prooroc se acordă 4 puncte, pentru răspuns parţial
corect sau incomplet se acordă 2 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun
punct;
d) Pentru precizarea roadelor ascultării se acordă 4 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se
acordă 2 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
e) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă
niciun punct;
f) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unui eseu se acordă 5 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă
niciun punct;
g) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru lipsa creativităţii
şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct.
Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se stabileşte prin împărţirea
la 10 a punctajului obţinut.


INSPECTORATUL
ȘCOLAR JUDEȚEAN
H U N E D O A R A
MINISTERUL
E D U C AȚ I E I
NAȚIONALE
____________________________________________________________________________

OLIMPIADA DE RELIGIE
ETAPA JUDEŢEANĂ – 01 MARTIE 2014
CLASA A X-A
 Toate subiectele sunt obligatorii
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
 10 puncte se acordă din oficiu
SUBIECTUL I (30 PUNCTE)
Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:
„ Şi întorcându-se , Domnul a privit spre Petru ; şi Petru şi-a adus aminte de cuvântul Domnului , cum
îi zisese că, mai înainte de a cânta cocoşul astăzi tu te vei lepăda de Mine de trei ori. Şi, ieşind afară,
Petru a plâns cu amar . ”(Luca 22,61-62)
1. Definiţi conştiinţa morală .
2. Prezentaţi trei exemple în favoarea existenţei conştiinţei morale.
3. Evidenţiaţi modalităţi de manifestare a conştiinţei morale .
4. Precizaţi care sunt formele prin care se poate manifesta conştiinţa morală
SUBIECTUL I I (20 PUNCTE)
Argumentaţi, în 10 – 12 rânduri, afirmaţia:
„Rugaţi-vă neîncetat, mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate, căci aceasta este voia lui
Dumnezeu” (I Tesaloniceni: 5,18)
În redactarea textului, trebuie:
- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii;
- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de
ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea unei
concluzii pertinente.
SUBIECTUL I I I (40 PUNCTE)
Pornind de la textul „Cultul icoanelor ar trebui să fie un început al vederii lui Dumnezeu, începutul
unei vederi faţă către faţă...Icoana nu ne învaţă numai anumite lucruri despre Dumnezeu: ea ne face
să-L cunoaştem pe Dumnezeu Însuşi. În icoana lui Hristos contemplăm Persoana Sa divină întru slava
cu care se va întoarce, adică chipul Său transfigurat şi preaslăvit.” Leonid Uspensky, redactează un
eseu de minimum 2 pagini, în care să-i răspunzi prietenului tău la întrebarea: „Se cuvine cinstire
icoanelor?”, menţionând şi funcţiile icoanei în viaţa liturgică.
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a
ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură.INSPECTORATUL
ȘCOLAR JUDEȚEAN
H U N E D O A R A
MINISTERUL
E D U C AȚ I E I
NAȚIONALE
____________________________________________________________________________

OLIMPIADA DE RELIGIE
ETAPA JUDEŢEANĂ – 01 MARTIE 2014
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE CLASA A X-A
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
 Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord
cu ideile precizate în barem.
 10 puncte se acordă din oficiu
SUBIECTUL I (30 PUNCTE)
1. Pentru definirea corectă a conştiinţei morale se acordă 7 puncte, pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun
punct;
2. Pentru prezentarea a trei exemple în favoarea existenţei conştiinţei morale (Adam , Cain , Petru
etc. ) se acordă 7 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 3 puncte, pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
3. Pentru evidenţierea corectă a modului în care se manifestă conştiinţa morală (mustrarea atât
înainte de săvârşirea unei fapte , în timpul săvârşirii ei etc. ) se acordă 8 puncte, pentru răspuns
parţial corect sau incomplet se acordă 4 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se
acordă niciun punct;
4. Pentru precizarea completă a formelor în care se manifestă conştiinţa morală (conştiinţă dreaptă ,
rătăcită etc. ) se acordă 8 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 4 puncte,
pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct.
SUBIECTUL I I (20 PUNCTE)
1. Pentru respectarea construcţiei unui text de tip argumentativ se acordă 5 puncte, pentru
respectarea parţială a cerinţei se acordă 3 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun
punct;
2. Pentru argumentarea corectă şi completă, în concordanţă cu tema dată, se acordă 15 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 7 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se
acordă niciun punct.
SUBIECTUL I I I (40 PUNCTE)
a) Pentru precizarea corectă a funcţiilor icoanei în viaţa liturgică se acordă 10 puncte, pentru răspuns
parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă
niciun punct;
b) Pentru argumentarea nuanţată a necesităţii cinstirii icoanelor se acordă 15 puncte, pentru răspuns
parţial corect sau incomplet se acordă 7 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă
niciun punct;
c) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă
niciun punct;
d) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se acordă 5
puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se
acordă niciun punct;
e) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru lipsa
creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct.
Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.


INSPECTORATUL
ȘCOLAR JUDEȚEAN
H U N E D O A R A
MINISTERUL
E D U C AȚ I E I
NAȚIONALE
____________________________________________________________________________

OLIMPIADA DE RELIGIE
ETAPA JUDEŢEANĂ – 01 MARTIE 2014
CLASA A XI-A
 Toate subiectele sunt obligatorii
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
 10 puncte se acordă din oficiu
SUBIECTUL I (30 PUNCTE)
Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:
„O! Mintea omului nu poate cuprinde toată lărgimea şi înălţarea iubirii lui Dumnezeu , vărsată asupra
noastră întru Domnul Iisus Hristos. Dar e cu atât mai grav să fii nerecunoscător în faţa unei asemenea
iubiri ! ” ( Filaret de Cernigov )
1. Explicaţi necesitatea Întrupării Fiului lui Dumnezeu .
2. Definiţi unirea ipostatică şi consecinţele acesteia .
3. Menţionaţi cum a fost pregătită lumea pentru venirea Mântuitorului .
4. Precizaţi modul în care s-a făcut împăcarea omului cu Dumnezeu Tatăl .
SUBIECTUL I I (20 PUNCTE)
Argumentaţi, în 10 – 12 rânduri, afirmaţia:
„Experienţa milenară a vieţii în Hristos ne arată că Dumnezeu Se comportă cu noi ca şi cu
egalii Săi, neîngăduindu-Şi vreodată să Se impună cu forţa. Hristos spune: Acolo unde sunt Eu, va fi şi
slujitorul Meu, dar acest lucru nu este adevărat decât dacă slujitorul Îl urmează până la capăt luând
crucea Sa”. (Arhimandritul Sofronie )
În redactarea textului, trebuie:
- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii;
- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de
ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea unei
concluzii pertinente.
SUBIECTUL I I I (40 PUNCTE)
Pornind de la textul: „Noi sărbătorim Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos la Paşti, o
sărbătorim în toate duminicile de peste ani, o sărbătorim la fiecare Sfântă Liturghie, de câte ori ne
gândim la Mântuitorul nostru ne gândim la Mântuitorul Cel ce a biruit moartea, Cel ce a prădat iadul,
Cel ce a înviat din morţi, Cel ce S-a înălţat la ceruri, Cel ce şade la dreapta Tatălui...Suntem
încredinţaţi de Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos în aşa fel încât nimenea nu ne poate clinti
din credinţa noastră în Înviere.” (Pr. Teofil Părăian), redactează un eseu de minimum 2 pagini, în care
să-l încredinţezi pe prietenul tău de realitatea Învierii Mântuitorului, răspunzând astfel teoriilor care
contestă acest adevăr biblic şi istoric.
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a
ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta ScripturăINSPECTORATUL
ȘCOLAR JUDEȚEAN
H U N E D O A R A
MINISTERUL
E D U C AȚ I E I
NAȚIONALE
____________________________________________________________________________

OLIMPIADA DE RELIGIE
ETAPA JUDEŢEANĂ – 01 MARTIE 2014
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE CLASA A XI-A
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
 Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord
cu ideile precizate în barem.
 10 puncte se acordă din oficiu
SUBIECTUL I (30 PUNCTE)
1. Pentru explicarea corectă a necesităţii Întrupării Fiului lui Dumnezeu, se acordă 7 puncte, pentru
răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia
nu se acordă niciun punct;
2. Pentru definirea corectă a termenului de unire ipostatică şi consecinţele acesteia se acordă 8
puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 4 puncte, pentru răspuns incorect
sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
3. Pentru menţionarea corectă a modului în care a fost pregătită lumea pentru venirea Mântuitorului
se acordă 7 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 4 puncte, pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
4. Pentru precizarea corectă a modului în care s-a făcut împăcarea omului cu Dumnezeu Tatăl se
acordă 8 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 4 puncte, pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct.
SUBIECTUL I I (20 PUNCTE)
1. Pentru respectarea construcţiei unui text de tip argumentativ se acordă 5 puncte, pentru
respectarea parţială a cerinţei se acordă 3 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun
punct;
2. Pentru argumentarea corectă şi completă, în concordanţă cu tema dată, se acordă 15 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 7 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se
acordă niciun punct.
SUBIECTUL I I I (40 PUNCTE)
a) Pentru cunoaşterea şi precizarea corectă a mărturiilor biblice care atestă realitatea Învierii Domnului
se acordă 10 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
b) Pentru contrargumentarea nuanţată a ipotezelor ce contestă realitatea Învierii Domnului se acordă 15
puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 7 puncte, pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
c) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă
niciun punct;
d) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se acordă 5
puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se
acordă niciun punct;
e) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru lipsa
creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct.
Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.

INSPECTORATUL
ȘCOLAR JUDEȚEAN
H U N E D O A R A
MINISTERUL
E D U C AȚ I E I
NAȚIONALE
____________________________________________________________________________

OLIMPIADA DE RELIGIE
ETAPA JUDEŢEANĂ – 01 MARTIE 2014
CLASA A XII-A
 Toate subiectele sunt obligatorii
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
 10 puncte se acordă din oficiu
SUBIECTUL I (30 PUNCTE)
Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:
,Noi ne rugăm pentru toţi cei mutaţi mai înainte de noi, crezând că le este de folos sufletelor pentru
care se face rugăciunea…” ( Sf. Chiril al Ierusalimului ).
1. Arătaţi cum se exprimă grija pentru cei adormiţi în tradiţia ortodoxă.
2. Prezentaţi perioadele de pomenire a celor adormiţi și semnificaţia lor.
3. Arătaţi cum se numesc slujbele de pomenire a celor adormiţi.
4. Enumeraţi perioadele generale de pomenire a celor adormiţi.
5. Explicaţi care este folosul rugăciunii pentru cei adormiţi.
SUBIECTUL I I (20 PUNCTE)
Argumentaţi, în 10 – 12 rânduri, afirmaţia :„Judecata lui Dumnezeu nu înseamnă că Dumnezeu ne va
măsura virtuţile, că ne va evalua priceperea în materie de credinţă. Toate întrebările care se pun acolo
se reduc la una singură: cât ai fost pe pământ, inima ta a fost vie sau de piatră? L-ai hrănit pe cel
flămând? Pe cel gol l-ai îmbrăcat? Pe cel întemniţat, pe cel oropsit l-ai cercetat? A fost oare milă în
tine sau ai trăit doar în indiferenţă, în îngâmfare, în suficienţă de sine? Aceasta este unica întrebare ce
va fi pusă. Ai avut oare inimă de om în tine sau ai avut în loc o piatră? Dacă ai avut dragoste
omenească, atunci ea poate înflori pe măsura dragostei dumnezeieşti, iar dacă dragoste omenească nu
e, atunci cu ce se poate uni dragostea lui Dumnezeu?” Antonie Bloom, Mitropolitul Surojului,
În redactarea textului, trebuie:
- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii;
- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de
ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea unei
concluzii pertinente.
SUBIECTUL I I I (40 PUNCTE)
Pornind de la textul „Doamne, sădeşte în mine rădăcina bunătăţilor şi frica Ta în inima mea. Doamne
învredniceşte-mă să Te iubesc cu tot sufletul şi gândul meu şi să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-
mă de oameni gâlcevitori ,..., de patimile trupeşti şi de toate celelalte lucruri necuvioase ...., că
binecuvântat eşti în veci. Amin”(Rugăciunea Sf. Ioan Gură de Aur) realizaţi un eseu de 1-2 pagini în
care să arătaţi felul în care este apreciată viaţa şi demnitatea umană în creştinism, şi rolul tinerilor în
apărarea vieţii .
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a
ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură.INSPECTORATUL
ȘCOLAR JUDEȚEAN
H U N E D O A R A
MINISTERUL
E D U C AȚ I E I
NAȚIONALE
____________________________________________________________________________

OLIMPIADA DE RELIGIE
ETAPA JUDEŢEANĂ – 01 MARTIE 2014
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE CLASA A XII-A
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
 Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu
ideile precizate în barem.
 10 puncte se acordă din oficiu
SUBIECTUL I (30 PUNCTE)
1. Pentru exprimarea corectă a griji pentru cei adormiţi se acordă 5 puncte, pentru răspuns parţial corect
sau incomplet se acordă 2,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun
punct; ( Răspuns: prin rugăciuni şi slujbe rânduite, prin pomeniri, rugaciuni personale pentru
cei adormiţi)
2. Pentru prezentarea corectă a pomenirilor pentru cei adormiţi se acordă 10 puncte, pentru răspuns
parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă
niciun punct; (Răspuns: parastase la 3, 9, 40 de zile, la 3,6,9 luni, din an în an timp de 7 ani.
Semnificaţia: 3 zile – Sf Treime, 9 zile – părtăşia cetelor îngereşti, 40 zile - Înălţarea Domnului,
3, 6, 9 luni – cinstea şi slava Sf Treimi, 7 ani – cele 7 zile ale creaţiei)
3. Pentru denumirea corectă a slujbei se acordă 5 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se
acordă 2,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct; (Răspuns:
parastas)
4. Pentru enumerarea corectă a pomenirilor generale se acordă 5 puncte, pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 2,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct.
(Răspuns: sâmbetele moşilor de iarnă şi toamnă, sâmbetele din Postul Mare, cu excepţia
Sâmbetei Patimilor)
5. Pentru explicare corectă a folosului rugăciunilor pentru cei adormiţi se acordă 5 puncte, pentru răspuns
parţial corect sau incomplet se acordă 2,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se
acordă nici un punct.
SUBIECTUL I I (20 PUNCTE)
1. Pentru respectarea construcţiei unui text de tip argumentativ se acordă 5 puncte, pentru respectarea
parţială a cerinţei se acordă 3 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
2. Pentru argumentarea corectă şi completă, în concordanţă cu tema dată, se acordă 15 puncte, pentru
respectarea parţială a cerinţei se acordă 7 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun
punct.
SUBIECTUL I I I (40 PUNCTE)
a) Pentru cunoaşterea şi precizarea importanţei acordată vieţii în creştinism se acordă 10 puncte, pentru
răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu
se acordă niciun punct;
b) Pentru prezentarea păcatelor împotriva vieţii şi explicarea modalităţilor de combatere a lor se acordă 15
puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 7 puncte, pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
c) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă
niciun punct;
d) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se acordă 5
puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se
acordă niciun punct;
e) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru lipsa creativităţii
şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct.
Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.Judeţul SIBIU Numele…………………………
Data: 01. 03. 2014 Prenumele………………………
Clasa a V- aŞcoala…………………………
Lucrarea Semnătura
Nota 1
Nota 2
Media
CONCURSUL “FLACĂRA ORTODOXIEI”
OLIMPIADA DE RELIGIE – Etapa judeţeană
 Toate subiectele sunt obligatorii
 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore
 10 puncte se acordă din oficiu
Subiectul I ______________________ 30 puncte
1.Precizaţi răspunsul corect prin încercuirea literei corespunzătoare cuvântului. 10 p.
Sfântul şi Marele Mir este sfinţit de:
a. preot b. Sfântul Sinod c. episcop
Sfânta Împărtăşanie a avut loc pentru prima dată:
a. la Cina cea de Taină b. la Învierea Domnului c. la Înălţarea Domnului
Vasul în care este afundat copilul la Botez se numeşte:
a. cădelniţă b. cristelniţă c. candelă
Rugăciunea trebuie însoţită de:
a. mândrie b. smerenie c. invidie
Sărbătoare cu dată schimbătoare este:
a. Naşterea Domnului b. Botezul Domnului c. Învierea Domnului
2.Menţionaţi în coloana a treia corespondența dintre primele două coloane. 10 p.
1. Înălţarea Sfintei Cruci a. Pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr 1 .......
2. Faptă şi răsplată b. Pilda celor zece fecioare 2 .......
3. Rugăciunea curată c.Sărbătoare împărătească 3 ........
4. Sfântă Taină d.Pilda vameşului şi a fariseului 4 .......
5. Să fim prevăzători e. Spovedania 5.......
3.Completaţi spaţiile libere cu informaţia corectă folosind cuvintele din paranteză: 10 p.
 Sărbătorile religioase, în înţeles ortodox sunt acele zile din cursul anului ……………………. închinate
atât cinstirii Persoanelor …………………………………….., Maicii Domnului şi ……………………… sfinte
care au plăcut lui ……………………………, cât şi amintirii anumitor fapte şi evenimente din istoria
…………………………. .(mântuirii, Dumnezeu, Sfintei Treimi, bisericesc, persoanelor).
Subiectul II _________________ 20 puncte
Alcătuiţi o compunere cu titlul Duminica de 10 – 12 rânduri, în care să folosiţi:
- expresiile: ”ziua Domnului”; Sfânta Treime;
- cuvintele: evlavie, închinată, rugăciune;
- numele slujbeicare se desfășoară în fiecare zi de Dumnică;- răspunsul la întrebarea: Cine a impus cinstirea Duminicii?;
- enumerarea motivelor pentru care cinstim Duminica.
Notă! Ordinea integrării cuvintelor/expresiilor/răspunsurilor în cuprinsul textului este la alegere.
Evidenţierea folosirii acestora se va realiza prin sublinierea lor în interiorul textului redactat.
Subiectul III __________________ 40 puncte
Pornind de la textul „Fiii mei, să nu iubim cu vorba, numai din gură, ci cu fapta și cu adevărul” (I Ioan 3, 18),
elaborează o compunere de 1-2 pagini, în care să-i răspunzi prietenului tău la întrebarea: „Ceea ce doresc să-mi
facă mie oamenii ar trebui să le fac și eu lor?”
Notă!Se punctează (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea
adecvatăa limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură.


Judeţul SIBIU Numele…………………………..........
Data: 01.03.2014 Prenumele………………………..........
Clasa a VI- a Şcoala………........……………….........

Lucrarea Semnătura
Nota 1
Nota 2
Media
CONCURSUL “FLACĂRA ORTODOXIEI” Etapa judeţeană
Toate subiectele sunt obligatorii . Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru 2 ore.
SUBIECTUL I 50 puncte
1. Precizează cele 3 părţi ale Rugăciunii Domneşti: 3 pct
..................................................., .............................................. ........................................
2. Completează următoarele spaţii: 20 pct
Taina Preoţiei are 3 trepte: ............................., ........................., ...........................
Taina Cununiei este precedată de.................................
Taina Maslului se face creştinului pentru...................................................... şi ..........................
Prin participrea la Nunta din Cana Galileii şi prin transformarea apei în vin Mântuitorul a
.....................................................................
Maica Domnului este „mai cinstită decât.............................. şi mai mărită fără de asemănare
decât.............................”
“O femeie, mare este ……………….. ta; fie ţie după cum voieşti!”.
3. Realizează corespondenţa între numele sfinţilor, din prima coloană şi datele prăznuirii lor, din a
doua coloană: 8 pct
1.Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena a.26 octombrie 1→
2.Sfântul Mare Mucenic Gheorghe b.20 iulie 2→
3.Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel c.30 ianuarie 3→
4.Sfântul Arhidiacon Ştefan d.27 decembrie 4→
5.Sfântul Mare Mucenic Dimitrie e.21 mai 5→
6.Sfinţii Trei Ierarhi:Vasile cel Mare, Ioan Gură de
Aur, Grigorie Teologul
f.14 octombrie 6→
7.Sfânta Parascheva g.29 iunie 7→
8.Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul h.23 aprilie 8→
4. Stabileşte valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri, punând A sau F pe spaţiul punctat: 10 pct
------- Maica Domnului este mijlocitoarea noastră înaintea lui Dumnezeu.
------- Oricine poate să devină sfânt.
------- Preotul poate săvârşi Taina Preoţiei.
------- Postul este un mijloc de curăţire trupească şi sufletească.
------- Păcatul este de multe ori numit „lepră sufletească”.
5. Enumeră 2 învăţături ce se desprind din Minunea „Pescuirea minunată”: 4 pct

6. Alcătuieşte enunţuri religioase cu următoarele cuvinte: 10 pct
mir, mreje, Amin, post, preacinstire

SUBIECTUL II 40 puncte
Pornind de la ideea că „Mulţumesc!” este un cuvânt mic, dar recunoştinţa, pe care o exprimă
împacă inima şi face lumea mai bună, redactează o compunere de o pagina, în care să evidenţezi rolul
pe care îl are recunoştinţa în viaţa creştinilor, conform învăţăturii desprinse din “Vindecarea celor
zece leproşi”. Stabileşte-i un titlu adecvat.


 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
____________________________________________________________________
Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu
OLIMPIADA DE RELIGIE
 FAZA JUDEŢEANĂ - 1 martie 2014
 CLASA A VII-A
 Toate subiectele sunt obligatorii
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
 10 puncte se acordă din oficiu
Subiectul I 30 puncte
Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:
„Şi Iisus i-a zis: Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va
trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac. Crezi tu aceasta? Zis-a Lui:
Da, Doamne. Eu am crezut că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Care a venit în
lume.” (Ioan 11, 25-27).
1. Identificaţi minunea la care face referire textul dat;
2. Formulaţi un enunţ pentru însuşirea de atotputernicie a lui Dumnezeu;
3. Precizaţi două învăţături de credinţă care se desprind din textul dat;
4. Prezentaţi în 5-10 rânduri modalităţi de aplicare a învăţăturilor ce se desprind din
minunea identificată în viaţa cotidiană.
Subiectul II 20 puncte
Alcătuiţi o compunere cu titlul „Sfânta Scriptură în viaţa creştinului”, de 10 – 12
rânduri, în care să cuprindeţi:
- sintagma care defineşte descoperirea lui Dumnezeu faţă de oameni;
- numele Persoanei prin care se realizează inspiraţia divină;
- termenul care indică momentul încheierii legământului lui Dumnezeu cu întreaga
omenire;
- sinonimul sintagmei „Legea Nouă”;
- rolul Sfintei Scripturi în mântuirea noastră;
Notă! Ordinea integrării cuvintelor/sintagmelor/expresiilor în cuprinsul textului este
la alegere. Evidenţierea folosirii acestora se va realiza prin sublinierea lor în interiorul
textului redactat.
Subiectul III 40 puncte
Pornind de la textul „Deci, dacă îţi vei aduce darul tău la altar şi acolo îţi vei aduce
aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, Lasă darul tău acolo, înaintea altarului şi
mergi întâi şi împacă-te cu fratele tău şi apoi, venind, adu darul tău.” (Matei 5, 23-24),
elaborează o compunere de 1-2 pagini în care să-i răspunzi prietenului tău la întrebarea:
„Cum se realizează întâlnirea omului cu Dumnezeu în Sfânta Liturghie?”
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere),
înlănţuirea logică a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios
şi citarea din Sfânta Scriptură).MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
____________________________________________________________________
Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu
OLIMPIADA DE RELIGIE
 FAZA JUDEŢEANĂ - 1 martie 2014
 CLASA A VII-A
 BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin
barem.
 Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a
cerinţelor, în acord cu ideile precizate în barem.
Subiectul I 30 puncte
1. Pentru identificarea corectă a minunii (Învierea lui Lazăr) se acordă 4 puncte,
pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2 puncte, pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
2. Pentru formularea enunţului corect a însuşirii se acordă 4 puncte, pentru răspuns
parţial corect sau incomplet se acordă 2 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia nu se acordă niciun punct;
3. Pentru precizarea corectă a celor două învăţături de credinţă (viaţa veşnică şi Iisus
Hristos este Fiul lui Dumnezu) se acordă 8 puncte (4x2p), pentru răspuns parţial
corect sau incomplet se acordă 4 puncte (2x2p) pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia nu se acordă niciun punct;
4. Pentru prezentarea corectă a învăţăturilor (iubirea şi prietenia) se acordă 14
puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 7 puncte, pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct.
Subiectul II 20 puncte
Pentru fiecare răspuns corect (revelaţia divină, Sfântul Duh, răstignirea, Noul Testament
sau Legea iubirii, rolul Sfintei Scripturi – sfinţirea vieţii prin trăirea învăţăturilor
propovăduite de Mântuitorul Iisus Hristos) se acordă 2 puncte (5X2p), pentru fiecare
răspuns eronat sau omiterea acestuia nu se acordă niciun punct.
Pentru construirea logică, coerenţa textului, încadrarea în limita maximă de spaţiu
indicată, cu respectarea părţilor unei compuneri, folosirea textului scripturistic, se acordă
10 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 5 puncte, pentru nerespectarea
cerinţei nu se acordă niciun punct.
Subiectul III 40 puncte
a. Pentru cunoaşterea şi precizarea rolului Sfintei Liturghii în viaţa creştinilor se
acordă 10 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte,
pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
b. Pentru argumentarea nuanţată a modului cum se realizează întâlnirea omului cu
Dumnezeu în Sfânta Liturghie prin ritualul ei, care reactualizează simbolic
întreaga viaţă şi activitate a Mântuitorului, precum şi prin Sfânta Împărtăşanie, se
acordă 15 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 7 puncte,
pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;c. Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se
acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru
nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
d. Pentru construirea logică şi coerentă a textului, respectarea părţilor unei
compuneri se acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2
puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
e. Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte,
pentru lipsa creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct.
Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.


 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
____________________________________________________________________
Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu
OLIMPIADA DE RELIGIE
 FAZA JUDEŢEANĂ - 1 martie 2014
 CLASA A VIII-A
 Toate subiectele sunt obligatorii
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
 10 puncte se acordă din oficiu
Subiectul I 30 puncte
Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:
„Venind slugile stăpânului casei, i-au zis: Doamne, n-ai semănat tu oare sămânţă bună
în ţarina ta?” (Matei 13, 27)
1. Identificaţi pilda la care se referă textul dat;
2. Explicaţi simbolurile pildei;
3. Precizaţi două învăţături morale care se desprind din pilda identificată;
4. Prezentaţi în 5-10 rânduri modalităţi de aplicare a învăţăturii acestei pilde în viaţa
cotidiană.
Subiectul II 20 puncte
Alcătuiţi o compunere cu titlul Sfântul Duh – izvor de sfinţenie, de 10 – 12 rânduri, în
care să cuprindeţi;
- termenul care indică lucrarea Persoanei Sfântului Duh în Biserică;
- cuvântul care exprimă existenţa din veşnicie a Sfântului Duh din Tatăl aşa cum
reiese din simbolul credinţei;
- numele sfintelor slujbe prin care creştinul primeşte harul Sfântului Duh;
- un sinonim pentru expresia „Domnul de viaţă făcătorul”;
- darurile Sfântului Duh în viaţa noastră;
Notă! Ordinea integrării cuvintelor/expresiilor în cuprinsul textului este la alegere.
Evidenţierea folosirii acestora se va realiza prin sublinierea lor în interiorul textului
redactat.
Subiectul III 40 puncte
Pornind de la textul versetului „Veniţi la Mine, toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi
odihni pe voi.” (Matei 11, 28) elaborează o compunere de 1-2 pagini în care să-i răspunzi
prietenului tău la întrebarea: În Biserică găsesc rezolvarea problemelor mele?
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere),
înlănţuirea logică a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios
şi citarea din Sfânta Scriptură.MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
____________________________________________________________________
Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu
OLIMPIADA DE RELIGIE
 FAZA JUDEŢEANĂ - 1 martie 2014
 CLASA A VIII-A
 BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin
barem.
 Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a
cerinţelor, în acord cu ideile precizate în barem.
Subiectul I 30 puncte
1. Pentru identificarea corectă a pildei (Pilda neghinei) se acordă 2 puncte, pentru
răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 1 punct, pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
2. Pentru explicarea corectă a simbolurilor pildei se acordă 10 puncte, pentru răspuns
parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia nu se acordă niciun punct;
3. Pentru precizarea corectă a celor două învăţături se acordă 10 puncte, pentru
răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
4. Pentru prezentarea corectă a modalităţilor de aplicare a învăţăturilor pildei se acordă
8 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 4 puncte, pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct.
Subiectul II 20 puncte
Pentru fiecare răspuns corect (Sfinţitorul, purcederea, Sfintele Taine, Dătătorul de viaţă,
darurile Sfântului Duh – dragostea, facerea de bine, bucuria, credinţa, pacea, blândeţea,
îndelunga răbdare, înfrânarea poftelor, bunătatea, curăţia) se acordă 2 puncte (5X2p),
pentru fiecare răspuns eronat sau omiterea acestuia nu se acordă niciun punct.
Pentru construirea logică, coerenţa textului, încadrarea în limita maximă de spaţiu
indicată, cu respectarea părţilor unei compuneri, se acordă 10 puncte, pentru respectarea
parţială a cerinţei se acordă 5 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun
punct.
Subiectul III 40 puncte
a) Pentru cunoaşterea şi precizarea rolului Bisericii în viaţa creştinilor se acordă 10
puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
b) Pentru argumentarea nuanţată a necesităţii de a menţine legătura cu Biserica şi
implicit cu Dumnezeu prin Sfintele Taine se acordă 15 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 7 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia
nu se acordă niciun punct;
c) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se
acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru
nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
d) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei
compuneri se acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2
puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
e) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru
lipsa creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct.
Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.


MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SIBIU
____________________________________________________________________
OLIMPIADA DE RELIGIE CULTUL ORTODOX
FAZA JUDEŢEANĂ - 1 martie 2014
CLASA A IX-A

 Toate subiectele sunt obligatorii
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
 10 puncte se acordă din oficiu
SUBIECTUL I _ _______ 30 puncte
Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:
 „Duhul Sfânt se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi
Sfântul Care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema”. (Luca 1, 35)
1. Prezentaţi învăţătura de credinţă care se desprinde din text, arătând importanţa acesteia
pentru mântuire;
2. Precizaţi temeiurile cinstirii Maicii Domnului;
3. Evidenţiaţi deosebirile dintre cinstirea lui Dumnezeu, cinstirea sfinţilor şi cinstirea Maicii
Domnului;
4. Enumeraţi modalităţile de cinstire a Maicii Domnului.
SUBIECTUL II 20 puncte
Argumentaţi, în 10 – 12 rânduri, afirmaţia:„Numai iubind pe Dumnezeu şi numai în conştiinţa
că e iubit de Dumnezeu, omul înaintează într-o viaţă de care nu se satură niciodată.” (Dumitru
Stăniloae), scoţând în evidenţă condiţiile necesare omului pentru a ajunge la asemănarea cu
Dumnezeu.
În redactarea textului, trebuie:
- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii;
- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă
de ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea unei
concluzii pertinente.
SUBIECTUL III 40 puncte
„Închipuieşte-ţi că eşti un împărat stăpân peste o cetate. Această cetate este sufletul copilului
tău. Aşa şi este, sufletul este o cetate. Şi cum într-o cetate unii fură şi alţii împart dreptatea, unii
muncesc serios şi alţii fac totul la întâmplare, aşa lucrează şi în sufletul copilului gândurile şi mintea.
Unele gânduri sunt precum soldaţii: se mobilizează împotriva altor gânduri care îndeamnă la greşeli;
altele au grijă de omul întreg, de trup şi de locuinţă, aşa cum fac locuitorii unei cetăţi.
Avem nevoie, aşadar, de legi ca pe cele rele să le alungăm şi să le dezrădăcinăm, iar pe cele
bune să le primim şi să le îmbraţişăm. Trebuie, iaraşi, să nu lăsăm gândurile rele să se răzvrătească
împotriva celor bune. Dacă într-o cetate cineva face o lege care dă multă libertate hoţilor, acesta a
distrus totul”. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Inspirându-vă din textul de mai sus, redactaţi un eseu de aproximativ două pagini, în care să
evidenţiaţi raportul dintre bucurie şi responsabilitate în viaţa tinerilor.Daţi eseului un titlu potrivit.
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a
ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură.


Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu
Olimpiada şcolară – faza judeţeană
Disciplina: Religie
Cultul creştin-ortodox
1 Martie 2014
CLASA A X –A
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
 10 puncte se acordă din oficiu.
 SUBIECTUL I 30 puncte
Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:
„Ca o casă a lui Dumnezeu, biserica închipuie te toată lumea, pentru că Dumnezeu este pretutindeni i ș ș
peste toate” (Sf. Simeon al Tesaloniculuui)
1 Precizaţi ce elemente arhitecturale specifice stilurilor bizantin i gotic indică dorin a omului ș ț
de înăl are spre Dumnezeu ț
2 Explica i termenii: ț frescă, contrafort şi vitraliu
3 Menţionaţi 4 elemente specifice stilului brâncovenesc
 SUBIECTUL II 20 puncte
Pornind de la afirmaţia:
„Unde sunt doi sau trei aduna i în numele Meu, acolo sunt i Eu în mijlocul lor.” ț ș (Mt. 18,20)
Argumentaţi, în 10 – 12 rânduri, importan a spa iului liturgic ca loc al întâlnirii dintre om i Dumnezeu, ț ț ș
precizând i cîteva modalită i de cinstire a Acestuia. ș ț
În redactarea textului, trebuie:
• să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii;
• să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de
ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea unei concluzii
pertinente.
 SUBIECTUL III 40 puncte
Alcătuiţi un eseu liber de maximum două pagini, cu tema ”Legătura dintre Legea morală a Vechiului
Testament i Legea morală a Noului Testament” ș , pornind de la citatul biblic:
Aţi auzit că s-a zis: "Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.“ Iar Eu zic vouă: Iubiţi pe
vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei
ce vă vatămă şi vă prigonesc, Ca să fiţi fiii Tatălui vostru Celui din ceruri, că El face să răsară soarele
şi peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Căci dacă iubiţi pe
cei ce vă iubesc, ce răsplată veţi avea? Au nu fac şi vameşii acelaşi lucru? Şi dacă îmbrăţişaţi numai pe
fraţii voştri, ce faceţi mai mult? Au nu fac şi neamurile acelaşi lucru? Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum
Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este. (Matei 5, 43-48)
În elaborarea eseului se vor respecta următoarele cerinţe:
a alegerea unui titlu adecvat
b respectarea structurii unei compuneri
c abordarea temei din perspectivă creştină şi aplicarea ei în viaţa cotidiană
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a
ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură.Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu
Olimpiada şcolară– faza judeţeană
Disciplina: Religie
Cultul creştin-ortodox
1 Martie 2014
CLASA A X-A
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem
.• Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu ideile
precizate în barem.
 Subiectul I 30 puncte
1. Pentru precizarea corectă a elementelor arhitecturale ce indică dorin a de înăl are spre Dumnezeu ț ț
(cupola, turla înaltă i acoperi ul în formă de săgeată-fle a) i încadrarea în stilul adecvat se acordă ș ș ș ș 10
puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia se acordă 0 puncte.
2. Pentru explica ia corectă a termenilor şi precizarea rolului acestora se acordă ț 10 puncte, pentru
răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se
acordă 0 puncte.
3. Pentru menţionarea corectă a elementelor specifice stilului brâncovenesc se acordă 10 puncte, fiecare
element 2,5puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
SUBIECTUL II 20 puncte
1. Pentru respectarea construcţiei unui text de tip argumentativ se acordă 5 puncte, pentru respectarea
parţială a cerinţei se acordă 3 puncte, pentru nerespectarea cerinţei se acordă 0 puncte.
2. Pentru argumentarea corectă şi completă, în concordanţă cu tema dată, se acordă 15 puncte, pentru
respectarea parţială a cerinţei se acordă 7 puncte, pentru nerespectarea cerinţei se acordă 0 puncte.
Subiectul III 40 puncte
 1. Pentru identificarea corectă a asemănărilor i deosebirilor dintre Legea morală a Vechiului i Noului ș ș
Testament se acordă 10 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
2. Pentru tratarea corectă şi completă a temei pornind de la cunoa terea Legii Vechiului i Noului ș ș
Testament, se acordă 15 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 8 puncte, pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
3. Pentru creativitate şi originalitate se acordă 4 puncte
4. Pentru respectarea structurii eseului se acordă 6 puncte
5. Titlul potrivit 5 puncte
Total - 90 de puncte.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SIBIU
____________________________________________________________________
OLIMPIADA DE RELIGIE CULTUL ORTODOX
FAZA JUDEŢEANĂ - 1 martie 2014
CLASA A XI-A
 Toate subiectele sunt obligatorii
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
 10 puncte se acordă din oficiu
SUBIECTUL I _ _______ 30 puncte
Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:
“După cum ochiul cel mai sănătos nu poate să vadă dacă nu este luminat de nicio
rază de lumină, tot aşa şi omul oricât ar fi de cinstit în aparenţă nu este în stare, fără darul
lui Dumnezeu să petreacă o viaţă virtuoasă.” (Fericitul Augustin)
1. definiţi harul divin;
2. prezentaţi lucrarea şi efectele prezenţei Duhului Sfânt în viaţa creştinilor;
3. explicaţi care este raportul dintre har şi libertate;
4. menţionaţi caracteristicile harului.
SUBIECTUL II 20 puncte
Argumentaţi, în 10-12 rânduri, afirmaţia: “ Acesta a luat asupra Sa durerile noastre şi cu
suferinţele noastre. S-a împovărat şi noi Îl socoteam pedepsit, bătut şi chinuit de
Dumnezeu.(...). El a fost pedepsit pentru mȃntuirea noastră şi prin rănile Lui noi toţi am fost
vindecaţi”( Isaia 53, 4-8 ), prezentând legătura dintre mȃntuirea obiectivă şi subiectivă.
În redactarea textului, trebuie:
- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris,
utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii;
- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei
opinii faţă de ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate
şi formularea unei concluzii pertinente.
SUBIECTUL III 40 puncte
Pornind de la textul: “ Căile Tale, Doamne arată-mi şi cărările Tale mă învaţă.
Îndreptează-mă spre adevărul Tău şi mă învaţă că Tu eşti Dumnezeu, Mȃntuitorul meu, şi pe
Tine te-am aşteptat toată ziua “ (Ps 24.4-5) , alcătuiţi un eseu de aproximativ 2 pagini, în care
să argumentaţi viaţa în comuniune cu Hristos a creştinului, cuprinzȃnd atât valorile şi
virtuţile creştine, cȃt şi formele de denaturare a persoanei în societatea actuală. Daţi eseului un
titlu potrivit.
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea
logică a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din
Sfânta Scriptură.


Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu
Olimpiada şcolară – faza judeţeană
Disciplina: Religie, Cultul creştin-ortodox
01.03. 2014
CLASA a XII-a
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
 10 puncte se acordă din oficiu.
 SUBIECTUL I 30 puncte
Citiţi cu atenţie textul următor:
“Dar acum Hristos a înviat din morţi, fiind începătură (a învierii) celor adormiţi. Că de vreme
ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om şi învierea morţilor. Căci, precum în Adam
toţi mor, aşa şi în Hristos toţi vor învia.” (I Cor 15,20-21)
Rezolvaţi cerinţele:
1. Numiţi originea morţii.
2. Precizaţi temeiul credinţei în învierea celor adormiţi în Domnul.
3. Explicaţi legătura dintre cei trecuţi la cele veşnice şi cei rămaşi pe pământ.
 SUBIECTUL II 20 puncte
Pornind de la textul „Fericirilor”:
Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul. (Mt. 5,5)
Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. (Mt. 5,9)
argumentaţi, în 10–12 rânduri, rolul tinerilor în apărarea vieţii prin combaterea violenţei şi a degradării
demnităţii umane.
În redactarea textului, trebuie:
• să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii;
• să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă
de ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea
unei concluzii pertinente.
 SUBIECTUL III 40 puncte
Alcătuiţi un eseu de maximum două pagini, cu referire la importanţa milosteniei în realizarea ascezei
creştine, pornind de la textul de mai jos:
„Sfântul Vasile cel Mare spune: <<Cel ce face fapta bună din frică, adică de frica muncilor
iadului, a pedepsei, acela este în starea de rob; cel ce face fapta bună pentru răsplată, adică
pentru a i se împlini cererile aici pe pământ şi a dobândi plata în cer, acela este în starea de slugă
care slujeşte pe stăpânul său pentru bani; iar cel ce face fapta bună din dragoste de Dumnezeu,
deci nu din frică sau pentru plată, acela este în starea de fiu al lui Dumnezeu.>> Deci cine ajunge
să facă fapta bună din dragoste fără alt scop, acela a ajuns la măsura desăvârşirii şi se numeşte
fiu al lui Dumnezeu.”
(Arhimandrid Cleopa Ilie, Despre frica de Dumnezeu şi despre iubirea de Dumnezeu)
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a
ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi folosirea citatelor potrivite din
Sfânta Scriptură şi din Sfânta Tradiţie.Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu
Olimpiada şcolară – faza judeţeană
Disciplina: Religie, Cultul creştin-ortodox
01.03. 2014
Barem de corectare
Subiectul I. 30 puncte
Pentru rezolvarea cerinţelor (22p):
1. ( 6p) Neascultarea primilor oameni
2. ( 6p) Învierea Mântuitorului
3. (10p) Explicarea temeiului legăturii şi precizarea scopului şi a valorii rugăciunilor de
pomenire şi a faptelor de milostenie pentru cei adormiţi în Domnul
Pentru redactarea răspunsurilor la cerinţe (8p):
• ( 3p) utilizarea adecvată a limbajului religios
• ( 3p) folosirea citatelor potrivite din Sfânta Scriptură şi din Sfânta Tradiţie
• ( 2p) exprimare corectă şi aspect
 Subiectul II. 20 puncte
Pentru conţinutul de idei: ( 13p)
• ( 2p) precizarea complementarităţii mesajului celor două Fericiri
• ( 3p) referirea la diferite tipuri de violenţă şi la modalităţi prin care poate fi degradată demnitatea
umană
• (8p) argument/e privind rolul tinerilor în apărarea vieţii prin combaterea violenţei şi a degradării
demnităţii umane
Pentru respectarea normelor de redactare a textului de tip argumentativ: (7p)
• ( 2p) respectarea construcţiei textului de tip argumentativ:
• structurarea ideilor în scris
• utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii
• ( 3p) elaborarea propriei argumentări în concordanţă cu tema dată:
• formularea propriei opinii faţă de ideea pe care o exprimă afirmaţia dată
• enunţarea argumentelor adecvate
• formularea unei concluzii pertinente
• ( 2p) exprimare corectă şi aspect
Subiectul III. 40 puncte
Pentru conţinutul de idei: ( 20p)
• ( 3p) precizări despre asceza creştină (ce este; căile de realizare; importanţa în viaţa creştinului)
• ( 5p) precizări despre milostenie (tipuri şi exemple de realizare a milosteniei)
• (12p) importanţa şi calitatea milosteniei ca fapte de iubire în realizarea ascezei creştine
Pentru respectarea normelor de redactare: (20p)
• ( 3p) formularea unui titlu adecvat
• ( 3p) originalitatea lucrării
• ( 3p) utilizarea adecvată a limbajului religios
• ( 3p) folosirea citatelor potrivite din Sfânta Scriptură şi din Sfânta Tradiţie
• ( 2p) înlănţuirea logică a ideilor
• ( 3p) structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere)
• ( 3p) exprimare corectă şi aspectINSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR
Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox - etapa locală 2015
 Olimpiada de Religie
 14 februarie 2015
 CLASA A IX -A
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
 10 puncte se acordă din oficiu.
SUBIECTUL I 30 puncte
Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:
“Poruncă nouă dau vouă: să vă iubiț i unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aș a ș i voi să
vă iubiț i unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaș te toț i că sunteț i ucenicii Mei, dacă veț i avea
dragoste unii faț ă de alț ii. ” (Ioan 13,34-35)
1. Ce înț elegeț i prin cinstirea aproapelui?
2. Identificaț i virtuț ile care trebuie practicate în relaț ia cu aproapele nostru.
3. Prezentaț i datoriile faț ă de viaț a sufletească a aproapelui
4. Menț ionaț i datoriile faț a de viaț a trupească a aproapelui.
SUBIECTUL II 20 puncte
Argumentaţi, în 10 – 12 rânduri, afirmaţia: „După cum focului îi este propriu să încălzească, apei
să roureze , luminii să lumineze; tot astfel credinț ei vii îi este propriu să se exercite în fapte
bune.”. (Sf. Tinon Zadonski)
În redactarea textului, trebuie:
- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii;
- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii
faţă de ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate şi
formularea unei concluzii pertinente.
SUBIECTUL III 40 puncte
Pornind de la textul „Cine vrea să fie auzit de Dumnezeu în rugăciunile sale, acela va trebui să-L
asculte pe Dumnezeu în poruncile Sale! Primeș te-L pe Dătătorul de Lege – Dumnezeu - ș i El te
va primi pe tine, cel ce te rogi Lui.”(Sf. Nil Sinaitul)
redactaţi un eseu de minimum 2 pagini, în care să-i răspunzi prietenului tău la întrebarea: „Cum ar
trebui să mă pregătesc pentru participarea la Sfintele slujbe?”.
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a
ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta ScripturăINSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR
Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox - etapa locală 2015
Olimpiada de Religie - CLASA A IX A
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în
acord cu ideile precizate în barem.
Subiectul I 30 puncte
1. Pentru explicarea corectă a ceea ce reprezintă cinstirea aproapelui, se acordă 7 puncte, pentru
răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia nu se acordă niciun punct;
2. Pentru identificarea corectă a virtuț ilor: iubirea, dreptatea ș i precizarea importanț ei
practicării acestora în relaț ia cu aproapele se acordă 7 puncte, pentru răspuns parţial corect
sau incomplet se acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă
niciun punct;
3. Pentru prezentarea datoriilor creș tinului faț ă de viaț a sufletească a aproapelui, se acordă 8
puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 4 puncte, pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
4. Pentru prezentarea datoriilor creș tinului faț ă de viaț a trupească a aproapelui, se acordă 8
puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 4 puncte, pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct.
Subiectul II 20 puncte
1. Pentru respectarea construcţiei unui text de tip argumentativ se acordă 5 puncte, pentru
respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă
niciun punct;
2. Pentru argumentarea corectă şi completă, în concordanţă cu tema dată, se acordă 15 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 7 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se
acordă niciun punct.
Subiectul III 40 puncte
a) Pentru precizarea importanț ei participării creș tinului la Sfintele slujbe se acordă 10 puncte,
pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
b) Pentru argumentarea nuanț ată a importanț ei practicării anumitor virtuț i, a adoptării unui
comportament creș tin se acordă 15 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se
acordă 7 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
c) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5
puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei
nu se acordă niciun punct;
d) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se
acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea
cerinţei nu se acordă niciun punct;
e) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru lipsa
creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct.
Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR
Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox - etapa locală 2015
Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR
Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox - etapa locală 2015
Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox, Sesiunea 2015, clasa a V-a, subiect varianta nr. 1
1
Olimpiada de Religie
14 februarie 2015
 CLASA A V -A
 Varianta nr. 1
Toate subiectele sunt obligatorii
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
10 puncte se acordă din oficiu
SUBIECTUL I __ 30 puncte
1. Precizaţi momentul întemeierii Sfintei Taine a Botezului şi redaţi cuvintele
Mântuitorului referitoare la această sfântă taină.
2. Menț ionaț i care sunt etapele pe care trebuie să le parcurgem în Sfânta Taină
a Spovedaniei.
3. Precizaț i părț ile corpului care se ung cu Sfântul şi Marele Mir, explicând
importanţa pecetluirii lor.
4. Extrageț i două învăț ături din Pilda celor zece fecioare.
SUBIECTUL II 20 puncte
 Exprimaţi-vă un punct de vedere personal cu privire la importanț a rugăciunii, redactând
un text de aproximativ 10 rânduri.
În redactarea textului, trebuie să urmăriţi: utilizarea unui vocabular adecvat, formularea
propriei opinii faţă de ideea exprimată.
SUBIECTUL III 40 puncte
 Pornind de la pildele studiate, alcătuiţi o compunere de 15-20 de rânduri, în care să vorbiţi
despre faptă ș i răsplată în viaț a creș tinului .
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea
logică a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din
Sfânta Scriptură.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR
Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox - etapa locală 2015
_______________________________________________________________________________________
Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox, Sesiunea 2015, clasa a V-a, subiect varianta nr. 1
2
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin
barem.
Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor,
în acord cu ideile precizate în barem.
Subiectul I ________ 30 puncte
1. Pentru precizarea corectă a momentului întemeierii Sfintei Taine a Botezului şi redarea
cuvintelor Mântuitorului, se acordă 5 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet
se acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
2. Pentru menţionarea corectă a etapelor Spovedaniei, se acordă 5 puncte, pentru răspuns
parţial corect sau incomplet se acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia nu se acordă niciun punct;
3. Pentru fiecare răspuns corect se acordă 3 p (5x3 p = 15 puncte), pentru răspuns parţial
corect sau incomplet se acordă 1,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu
se acordă niciun punct. Sf. Şi Marele mir se aplică pe frunte, ochi, nări (nas), buze (gură),
urechi, piept, spate, mâini, picioare.
4. Pentru extragerea corectă a două învăț ături din pildă, se acordă 5 puncte, pentru
răspuns răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect
sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
Subiectul II _________ 20 puncte
1. Pentru prezentarea importanţei rugăciunii, se acordă 15 puncte, pentru respectarea
parţială a cerinţei se acordă 7 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun
punct;
2. Pentru utilizarea unui vocabular adecvat, formularea propriei opinii faţă de ideea
exprimată, se acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 3 puncte,
pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
Subiectul III _______40 puncte
a) Pentru respectarea temei sugerate se acordă 17 puncte, pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 8,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă
niciun punct;
b) Pentru unui titlu potrivit şi sugestiv se acordă 3 puncte, pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 1,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă
niciun punct;
c) Pentru respectarea numărului de rânduri recomandat în realizarea compunerii se acordă 5
puncte, pentru respectarea parţială a recomandării se acordă 3 puncte.
d) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5
puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea
cerinţei nu se acordă niciun punct;
e) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se
acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru
nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
f) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru lipsa
creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct.
 Total puncte - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR
Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox - etapa locală 2015
1
Olimpiada de Religie
14 februarie 2015
 CLASA A VI -A

Toate subiectele sunt obligatorii
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
10 puncte se acordă din oficiu
SUBIECTUL I 30 puncte
1. Identificaţi ș i explicaț i cererile a cincea ș i a ș asea din Rugăciunea Domnească.
2. Scrieț i două învăţături morale desprinse din Minunea din Cana Galileii.
3. Precizaț i care sunt momentele importante ale Tainei Sfântului Maslu.
SUBIECTUL II 20 puncte
Într-un text de maxim10 rânduri, evidenț iaț i rolul preotului în viaț a creș tinilor.
În redactarea textului, trebuie să urmăriţi: utilizarea unui vocabular adecvat, formularea
propriei opinii faţă de ideea exprimată.
SUBIECTUL III 40 puncte
Elaboraţi o compunere de maxim 1 pagină, despre importanţa virtuț ii recunoș tinț ei în
viaţa creştinilor. Daţi-i un titlu potrivit.
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea
logică a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din
Sfânta Scriptură.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR
Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox - etapa locală 2015
2
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE
Clasa a VI-a, Cultul Ortodox
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin
barem.
Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor,
în acord cu ideile precizate în barem.
SUBIECTUL I – TOTAL 30 PUNCTE
1. Pentru identificarea ș i explicarea cererilor a cincea ș i a ș asea (Ș i ne iartă nouă greș alele
noastre, precum ș i noi iertăm greș iț ilor noș tri./Ș i nu ne duce pe noi în ispită. ) se acordă 12
puncte(2x6) pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 6 puncte, pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
2. Pentru prezentarea a două învăţături morale din Minunea din Cana Galileii, se acordă 8 puncte,
pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 4 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia nu se acordă niciun punct;
3. Pentru precizarea momentelor importante ale Tainei Sfântului Maslu, se acordă 10 puncte
(2,5x4), pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect
sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct.
SUBIECTUL II – TOTAL 20 PUNCTE
Pentru exprimarea corectă şi completă, în concordanţă cu tema dată, a unui punct de vedere personal
asupra rolului preotului în viaț a creș tinului, se acordă 12 puncte, pentru respectarea parţială a
cerinţei se acordă 7 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
1. Pentru respectarea numărului de rânduri recomandat se acordă 4 puncte, pentru respectarea
parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
2. Pentru utilizarea unui vocabular adecvat şi formularea propriei opinii faţă de ideea exprimată se
acordă 4 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea
cerinţei nu se acordă niciun punct;
SUBIECTUL III – TOTAL 40 PUNCTE
a) Pentru respectarea temei sugerate se acordă 17 puncte, pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 8,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă nici un
punct;
b) Pentru un titlu potrivit şi sugestiv se acordă 3 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet
se acordă 1,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă nici un punct;
c) Pentru respectarea numărului de rânduri recomandat în realizarea compunerii se acordă 5 puncte,
pentru respectarea parţială a recomandării se acordă 3 puncte.
d) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se
acordă niciun punct;
e) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se acordă
5 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei
nu se acordă niciun punct;
f) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru lipsa
creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct.
Total test - 90 de puncte.
Se acordă 10 puncte din oficiuINSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR
Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox - etapa locală 2015
Olimpiada de Religie, Cultul ortodox, Etapa pe sector – 2015, clasa a VII-a
 Olimpiada de Religie
 14 februarie 2015
 CLASA A VII –A
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
 10 puncte se acordă din oficiu.
Subiectul I 30 puncte
1. Definiț i Sfînta Scriptură ș i Sfînta Tradiț ie ș i precizaț i care este legătura dintre ele.
2. Prezentaț i ,,zilele” creaț iei.
3. Identificaţi şi explicaţi două însuşiri morale ale prietenilor slăbănogului din Capernaum.
Subiectul II 20 puncte
Exprimaț i-vă punctul de vedere cu privire la importanţa revelaț iei naturale ș i
supranaturale pentru mântuirea noastră.
Argumentaț i-vă punctul de vedere, scriind un text de 10-12 rânduri.
În redactarea textului, trebuie:
- să respectaț i construcț ia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris,
utilizarea unui vocabular adecvat exprimării unei opinii;
- să elaboraț i propria argumentare în concordanț ă cu tema dată: formularea propriei opinii
faț ă de ideea exprimată, enunț area argumentelor adecvate ș i formularea unei concluzii
pertinente.
Subiectul III 40 puncte
Elaboraţi o compunere de o pagină, în care să vorbiţi despre importanţa iertării în viaţa
creştinului, având ca reper Pilda fiului risipitor.
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea
logică a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din
Sfânta Scriptură.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR
Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox - etapa locală 2015
Olimpiada de Religie, Cultul ortodox, Etapa pe sector – 2015, clasa a VII-a
Olimpiada de Religie, Cultul ortodox – Etapa pe sector
 14 februarie 2015
CLASA A VII-A
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord
cu ideile precizate în barem.
Subiectul I 30 puncte
1. Pentru răspuns complet ( definiț ie ș i legătura dintre Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie ) se acordă
10 puncte pentru răspuns incomplet 5 puncte iar pentru răspuns greș it 0 puncte.
2. Pentru prezentarea corectă a zilelor creaț iei se acordă 10 puncte pentru răspuns incomplet 5
puncte iar pentru răspuns greș it 0 puncte.
3. Pentru identificarea şi explicarea însuşirilor morale ale prietenilor slăbănogului din Capernaum se
acordă 10 puncte pentru răspuns incomplet 5 puncte iar pentru răspuns greș it 0 puncte.
Subiectul II 20 puncte
1. Pentru respectarea construcţiei unui text de tip argumentativ se acordă 5 puncte, pentru respectarea
parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
Pentru argumentarea corectă şi completă, în concordanţă cu tema dată, se acordă 15 puncte, pentru
respectarea parţială a cerinţei se acordă 7 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun
punct.
Subiectul III 40 puncte
a) Pentru cunoaşterea şi precizarea conţinutului Pildei fiului risipitor, se acordă 10 puncte, pentru
răspuns parț ial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu
se acordă nici un punct;
b) Pentru argumentarea nuanț ată a importanț ei iertării, prin raportarea si la alte texte biblice, se
acordă 15 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 7 puncte, pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
c) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă
niciun punct;
d) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se acordă 5
puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se
acordă niciun punct;
e)Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru lipsa
creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct.
Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR
Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox - etapa locală 2015
Olimpiada de Religie, Cultul ortodox, Etapa pe sector – 2015, clasa a VII-aINSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR
Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox - faza locală 2015
Olimpiada de Religie, Cultul ortodox, Etapa locală - 2015, clasa a VIII-a
Olimpiada de religie
14 februarie 2015
CLASA aVIII - a
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
 10 puncte se acordă din oficiu.
Subiectul I 30 puncte
1. Enunţaţi al doilea articol din Simbolul credinț ei.
2. Precizaț i locul ș i anii formulării Crezului creș tin.
3. Menţionaţi care pildă rostită de Mântuitorul Iisus Hristos are ca temă principală primirea ș i
împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Scrieţi două învăţături desprinse din pildă.
4. Precizaţi învăţătura referitoare la întemeierea Bisericii în chip nevăzut şi în chip văzut.
Subiectul II 20 puncte
Exprimaţi-vă punctul de vedere asupra următorului text: „După roadele lor îi veț i
cunoaș te pe oameni. Orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele.”...
 (Matei 7, 16-18).
Argumentaţi-vă punctul de vedere referitor la modul în care un creș tin poate să vieț uiască în
ș i împreună cu Hristos, scriind un text de 10-12 rânduri.
În redactarea textului, trebuie:
- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris,
utilizarea unui vocabular adecvat exprimării unei opinii;
- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei
opinii faţă de ideea exprimată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea unei
concluzii pertinente.
Subiectul III 40 puncte
Pornind de la următorul citat:
„Credinţa în Hristos ne dă puterea nu numai să dispreţuim plăcerile vieţii, ci să suportăm şi
să răbdăm toată ispita care vine asupra noastră prin întristări, necazuri şi nenorociri, până
va vrea şi ne va cerceta pe noi Dumnezeu.”
(Sfântul Simeon Noul Teolog)
Elaboraţi o compunere de 1-2 pagini, în care să surprindeţi în ce măsură virtutea răbdării,
regăsită şi în Pilda neghinei, se regăseşte în comportamentul vostru şi a celor din jur;
exemplificaţi cu atitudini comportamentale pozitive şi negative.
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea
logică a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din
Sfânta Scriptură.

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR
Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox - faza locală 2015
Olimpiada de Religie, Cultul ortodox, Etapa locală - 2015, clasa a VIII-a
OLIMPIADA DE RELIGIE
CLASA A VIII-A
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin
barem.
Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor,
în acord cu ideile precizate în barem.
Subiectul I 30 puncte
1. Pentru enunţul corect al articolului se acordă 4 puncte, pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 2 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun
punct;
2. Pentru menț ionarea corectă (Sinodul I Ecumenic, Niceea 325, Sinodul I Ecumenic,
Constantinopol, 381) se acordă 4 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se
acordă 2 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
3. Pentru menţionarea pildei (pilda semănătorului) se acordă 2 puncte. Pentru precizarea a
două învăţături se acordă 8 puncte (2x4p). Pentru răspuns parţial corect sau incomplet se
acordă 4 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
4. Pentru precizarea corectă (în chip nevăzut – jertfa Sa pe cruce; în chip văzut – la
Cincizecime) se acordă 12 puncte (6x2p), pentru răspuns parţial corect sau incomplet se
acordă 6 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct.
Subiectul II 20 puncte
1. Pentru respectarea construcţiei unui text de tip argumentativ se acordă 5 puncte, pentru
respectarea parţi lă a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă
niciun punct;
2. Pentru argumentarea corectă şi completă, în concordanţă cu tema dată, se acordă 15
puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 7 puncte, pentru nerespectarea cerinţei
nu se acordă niciun punct.
Subiectul III 40 puncte
a) Pentru integrarea completa a virtuţii răbdării în compunere, referitoare la Stăpânul
acestei lumi care este îndelung-răbdător cu noi, aşteptând pocăinţa noastră, se acordă 10
puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia nu se acordă nici un punct;
b) Pentru argumentarea nuanţată a tipurilor de comportament pozitiv ș i negativ se acordă
15 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 7 puncte, pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
c) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5
puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea
cerinţei nu se acordă nici un punct;
d) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se
acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru
nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
e) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru
lipsa creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct.
Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR
Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox - etapa locală 2015
 Olimpiada de Religie
 14 februarie 2015
 CLASA A IX -A
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
 10 puncte se acordă din oficiu.
SUBIECTUL I 30 puncte
Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:
“Poruncă nouă dau vouă: să vă iubiț i unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aș a ș i voi să
vă iubiț i unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaș te toț i că sunteț i ucenicii Mei, dacă veț i avea
dragoste unii faț ă de alț ii. ” (Ioan 13,34-35)
1. Ce înț elegeț i prin cinstirea aproapelui?
2. Identificaț i virtuț ile care trebuie practicate în relaț ia cu aproapele nostru.
3. Prezentaț i datoriile faț ă de viaț a sufletească a aproapelui
4. Menț ionaț i datoriile faț a de viaț a trupească a aproapelui.
SUBIECTUL II 20 puncte
Argumentaţi, în 10 – 12 rânduri, afirmaţia: „După cum focului îi este propriu să încălzească, apei
să roureze , luminii să lumineze; tot astfel credinț ei vii îi este propriu să se exercite în fapte
bune.”. (Sf. Tinon Zadonski)
În redactarea textului, trebuie:
- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii;
- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii
faţă de ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate şi
formularea unei concluzii pertinente.
SUBIECTUL III 40 puncte
Pornind de la textul „Cine vrea să fie auzit de Dumnezeu în rugăciunile sale, acela va trebui să-L
asculte pe Dumnezeu în poruncile Sale! Primeș te-L pe Dătătorul de Lege – Dumnezeu - ș i El te
va primi pe tine, cel ce te rogi Lui.”(Sf. Nil Sinaitul)
redactaţi un eseu de minimum 2 pagini, în care să-i răspunzi prietenului tău la întrebarea: „Cum ar
trebui să mă pregătesc pentru participarea la Sfintele slujbe?”.
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a
ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR
Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox - etapa locală 2015
Olimpiada de Religie - CLASA A IX A
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în
acord cu ideile precizate în barem.
Subiectul I 30 puncte
1. Pentru explicarea corectă a ceea ce reprezintă cinstirea aproapelui, se acordă 7 puncte, pentru
răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia nu se acordă niciun punct;
2. Pentru identificarea corectă a virtuț ilor: iubirea, dreptatea ș i precizarea importanț ei
practicării acestora în relaț ia cu aproapele se acordă 7 puncte, pentru răspuns parţial corect
sau incomplet se acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă
niciun punct;
3. Pentru prezentarea datoriilor creș tinului faț ă de viaț a sufletească a aproapelui, se acordă 8
puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 4 puncte, pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
4. Pentru prezentarea datoriilor creș tinului faț ă de viaț a trupească a aproapelui, se acordă 8
puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 4 puncte, pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct.
Subiectul II 20 puncte
1. Pentru respectarea construcţiei unui text de tip argumentativ se acordă 5 puncte, pentru
respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă
niciun punct;
2. Pentru argumentarea corectă şi completă, în concordanţă cu tema dată, se acordă 15 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 7 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se
acordă niciun punct.
Subiectul III 40 puncte
a) Pentru precizarea importanț ei participării creș tinului la Sfintele slujbe se acordă 10 puncte,
pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
b) Pentru argumentarea nuanț ată a importanț ei practicării anumitor virtuț i, a adoptării unui
comportament creș tin se acordă 15 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se
acordă 7 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
c) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5
puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei
nu se acordă niciun punct;
d) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se
acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea
cerinţei nu se acordă niciun punct;
e) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru lipsa
creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct.
Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR
Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox - etapa locală 2015
Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.


INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR
Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox - etapa locală 2015
 Olimpiada de Religie
14 februarie 2015
 CLASA A X - A
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
 10 puncte se acordă din oficiu.
SUBIECTUL I 30 puncte
Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:
“Cinstirea care se dă chipului trece la prototip ș i cel ce se închină icoanei, se închină ființ ei celei
închipuite pe ea. ” (Sinodul 7 ecumenic)
1. Prezentaț i baza cinstirii icoanelor în Sfânta Scriptură a Vechiul Testament.
2. Argumentaț i faptul că cinstirea icoanelor nu este idolatrie.
3. Daț i exemple de Sfinte Icoane de la Sfântul Munte Athos, care au fost înzestrate de
Dumnezeu cu darul facerii de minuni.
SUBIECTUL II 20 puncte
Argumentaţi, în 10 – 12 rânduri, afirmaţia: „Dacă ne vom gândi ce au făcut pentru noi părinț ii
noș tri, vom rămâne uimiț i de nemăsuratele noastre datorii.”. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)
În redactarea textului, trebuie:
- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii;
- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii
faţă de ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate şi
formularea unei concluzii pertinente.
SUBIECTUL III 40 puncte
Pornind de la textul „Adu-ț i aminte de Dumnezeu, pentru ca ș i El să-ș i aducă întotdeauna
aminte de tine! Dumnezeu nu te va lăsa, dar teme-te ca să nu-L părăseș ti tu pe El!”(Sfântul Isaac
Sirul), redactaţi un eseu de minimum 2 pagini, în care să-i răspunzi prietenului tău la întrebarea:
„Ce ar trebui să fac pentru a-L avea pe Dumnezeu totdeauna în preajma mea?”
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a
ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta
Scriptură.

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR
Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox - etapa locală 2015
 Olimpiada de Religie - CLASA A X A
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în
acord cu ideile precizate în barem.
Subiectul I 30 puncte
1. Pentru precizarea corectă a dovezilor scripturistice de cinstire a Sfintelor icoane în Vechiul
Testament- chipurile heruvimilor la Chivotul Legii se acordă 10 puncte, pentru răspuns parţial
corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se
acordă niciun punct;
2. Pentru argumentarea corecta a faptului că cinstirea icoanelor nu este idolatrie se acordă 10
puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 10 puncte, pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
3. Pentru exemplificarea corecta a Sfintelor icoane făcătoare de minuni, se acordă 10 puncte,
pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia nu se acordă niciun punct.
Subiectul II 20 puncte
1. Pentru respectarea construcţiei unui text de tip argumentativ se acordă 5 puncte, pentru
respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă
niciun punct;
2. Pentru argumentarea corectă şi completă, în concordanţă cu tema dată, se acordă 15 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 7 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se
acordă niciun punct.
Subiectul III 40 puncte
a) Pentru cunoaș terea poruncilor, se acordă 10 puncte, pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun
punct;
b) Pentru argumentarea nuanţată a importanț ei împlinirii poruncilor spre folosul nostru ș i al
semenilor noș tri în societatea contemporană, se acordă 15 puncte, pentru răspuns parţial
corect sau incomplet se acordă 7 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se
acordă niciun punct;
c) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5
puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei
nu se acordă niciun punct;
d) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se
acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea
cerinţei nu se acordă niciun punct;
e) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru lipsa
creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct.
Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.


INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR
Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox - faza locală 2015
OLIMPIADA DE RELIGIE
14 FEBRUARIE 2015
CLASA A XI-A
 Varianta nr. 1
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
 10 puncte se acordă din oficiu.
SUBIECTUL I 30 puncte
Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:
,,El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, şi nu numai ale noastre, ci pentru ale lumii întregi”. (I Ioan 2,2)
1. Arătaţi necesitatea jertfei Mântuitorului.
2. Explicaţi termenul ,,răscumpărare” din perspectiva Jertfei pe Cruce a Mântuitorului.
3. În ce mod Jertfa pe Cruce a Mântuitorului se actualizează permanent ?
4. Cum realizeaza omul conlucrarea cu Dumnezeu pentru a ajunge la mântuirea subiectivă ?
SUBIECTUL II 20 puncte
Argumentaţi, în 10 – 12 rânduri, afirmaţia „Nimic nu este atât de necesar omului ca şi credinţa, nădejdea şi
dragostea. De ele depinde nu numai fericirea vieţii viitoare, ci şi fericirea vieţii de acum şi nu numai
bunăstarea fiecăruia dintre noi, ci şi prosperitatea unei societăţi întregi”. ( Mitropolitul Filaret al Moscovei)
În redactarea textului, trebuie:
- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor
lingvistice adecvate exprimării unei opinii;
- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de ideea pe
care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea unei concluzii pertinente.
SUBIECTUL III 40 puncte
Pornind de la textul, „Aș a să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât vazând faptele voastre cele
bune ș i să-l slăvească pe Tatăl vostru cel din Ceruri” (Mt. 5,16) redactaţi un eseu de 1-2 pagini, în care să
evidenţiaţi rolul creș tinilor în promovarea valorilor creș tine.
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a ideilor,
originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură.


 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR
Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox - faza locală 2015
Olimpiada de Religie
CLASA A XI-A
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu ideile
precizate în barem.
Subiectul I 30 puncte
1. Pentru explicarea corectă a necesităţii Jerfei pe Cruce a Mântuitorului (refacerea comuniunii omului cu
Dumnezeu, degradată prin căderea în păcat a protopărinţiilor noştri)se acordă 10 puncte, pentru răspuns
parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă
niciun punct;
2. Pentru explicarea corectă a termenului ,,răscumpărare” (mântuirea obiectivă – posibilitatea de mântuire a
tuturor oamenilor datorită Jertfei pe Cruce a Mântuitorului) se acordă 10 puncte, pentru răspuns parţial
corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun
punct;
3. Pentru precizarea clară a faptului că jertfa Mântuitorului se actualizează permanent, sub formă
nesângeroasă, prin Sfânta Taină a Euharistiei la Sfânta Liturghie, se acordă 5 puncte, pentru răspuns
parţial corect sau incomplet se acordă 2,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă
niciun punct;
4. Pentru prezentare corectă a elementelor mântuirii subiective (har, credinţă, fapte bune) se acordă 5
puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia nu se acordă niciun punct.
Subiectul II 20 puncte
1. Pentru respectarea construcţiei unui text de tip argumentativ se acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială
a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
2. Pentru argumentarea corectă şi completă, în concordanţă cu tema dată, se acordă 15 puncte, pentru
respectarea parţială a cerinţei se acordă 7 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct.
Subiectul III 40 puncte
a) Pentru cunoaşterea şi precizarea învăţăturii despre valorile creș tine (virtuț ile creș tine) se acordă 10
puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia nu se acordă niciun punct;
b) Pentru argumentarea nuanţată a rolului pe care-l au creș tinii în promovarea valorilor creș tine se acordă 15
puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 7 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia nu se acordă niciun punct;
c) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5 puncte, pentru
respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
d) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se acordă 5 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun
punct;
e) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru lipsa creativităţii şi a
originalităţii textului nu se acordă niciun punct.
Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR
Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox - etapa locală 2015
OLIMPIADA DE RELIGIE
14 FEBRUARIE 2015
CLASA XII-A
 Varianta nr. 1
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
 10 puncte se acordă din oficiu.
SUBIECTUL I 30 puncte
Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:
,,Rostul celui care primeşte este de a dărui”. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
1. Explicaţi termenul ,,milostenie”.
2. Mentionaţi felurile milosteniei explicându-le într-un enunţ.
3. Daţi trei exemple de fapte de milostenie pentru fiecare categorie menţionată mai sus.
4. Precizaţi condiţiile necesare pentru ca faptele de milostenie să fie bineplăcute lui
Dumnezeu.
SUBIECTUL II 20 puncte
Argumentaţi, în 10 – 12 rânduri, afirmaţia „Noi ne rugăm...pentru toţi cei mutaţi mai înainte de
noi, crezând că le este foarte de folos sufletelor pentru care se face rugăciunea”. (Sf. Chiril al
Ierusalimului)
În redactarea textului, trebuie:
- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii;
- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii
faţă de ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate şi
formularea unei concluzii pertinente.
SUBIECTUL III 40 puncte
Pornind de la textul: „Întrucât n-am postit, am fost izgoniț i din Rai! De aceea vom posti, ca
din nou să intrăm în Rai” (Sfântul Vasile cel Mare) realizaţi un eseu de 1-2 pagini în care să
arătaţi folosul postului în urcuș ul spiriual al creș tinului.
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a
ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta
Scriptură.


 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR
Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox - etapa locală 2015
Olimpiada de Religie
CLASA A XII-A
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în
acord cu ideile precizate în barem.
Subiectul I 30 puncte
1. Pentru explicarea corectă a termenului ,,milostenie” se acordă 5 puncte, pentru răspuns parţial
corect sau incomplet se acordă 2,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se
acordă niciun punct; ( Răspuns: ajutorarea materială şi spirituală a celor aflaţi în nevoi.)
2. Pentru prezentarea corectă a felurilor milosteniei (trupeşti şi sufleteşti) se acordă 5 puncte,
pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2,5 puncte, pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
3. Pentru prezentarea unor exemple corecte pt. cele două feluri de milostenie(trei pentru cea
trupească şi trei pentru cea sufletească) se acordă 10 puncte, pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun
punct;
4. Pentru precizarea corectă a condiţiilor necesare pt. o milostenie bineplăcută lui Dumnezeu ( să
fie făcută cu discreţie, nu din interes, din iubire sinceră faţă de aproapele) se acordă 5 puncte,
pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2,5 puncte, pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia nu se acordă niciun punct.
Subiectul II 20 puncte
1. Pentru respectarea construcţiei unui text de tip argumentativ se acordă 5 puncte, pentru
respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă
niciun punct;
2. Pentru argumentarea corectă şi completă, în concordanţă cu tema dată, se acordă 15 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 7 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se
acordă niciun punct.
Subiectul III 40 puncte
a) Pentru definirea corectă postului se acordă 10 puncte, pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun
punct;
b) Pentru prezentarea nuanţată a folosului postului în urcuș ul spiritual al creș tinului se acordă
15 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 7 puncte, pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
c) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5
puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei
nu se acordă niciun punct;
d) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se
acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea
cerinţei nu se acordă niciun punct;
e) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru lipsa
creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct.
Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.An scolar 2014 - 2015

 • Nationala 2015 Pitesti (Sursa: http://www.religieortodoxa.ro/forum/index.php?topic=253.165 )
Subiecte_Olimpiada de religie ortodoxa_faza nationala_VII-XII_Pitesti_2015
2015 Pitesti.rar 


Sub_barem_V.doc
Sub_barem_VI.doc
Sub_barem_VII.doc
Sub_barem_VIII.doc
Sub barem_IX.doc
Sub_barem_X.doc
Sub_barem_XI.doc
Sub_barem_XII.doc

 • JUDEȚEANĂ 2015 SLOBOZIA. IALOMIȚA
 • Sursa: Prof. Vacarelu Valentin
Ialomita olimpiada cls. VII-XII
link: 2015 subiecte judeteana Ialomita olimpiada cls. VII-XII
 • LOCALA 2015 BIHOR.ORADEA
               Sursa: http://www.religieortodoxa.ro/forum/index.php?topic=253.150
Etapa locala Bihor.Oradea 2015 clasele 5-12
link: Locala.Bihor-Oradea.5-12


An scolar 2013 - 2014

 • NAȚIONALĂ 2014 SLATINA
 Sursa: prof. Muntean Corina
Etapa nationala 2014 clasele 7-12

link: Subiecte si baremele Olimpiada de religie ortodoxa_ nationala_Slatina cls. VII-XII
 • JUDEȚEANĂ 2014 BRAILA
Etapa judeteana 2014 Braila clasele 7-12

link: Braila judeteana 2014 cls. 7-12
Sursa: Prof. Grecu Florin, Braila

 • JUDETEANA 2014 BIHOR.ORADEA
Sursa: http://www.religieortodoxa.ro/forum/index.php?topic=253.150 
Etapa judeteana 2014 Bihor.Oradea clasele 5-8
link: Etapa judeteana 2014 Bihor.Oradea clasele 5-8  
 • LOCALA 2014 BIHOR.ORADEA
               Sursa: http://www.religieortodoxa.ro/forum/index.php?topic=253.135
Etapa locala Bihor.Oradea 2014 clasele 5-12
link: Etapa locala Bihor.Oradea 2014 clasele 5-12


 • JUDEȚEANĂ 2014 CALARASI
Etapa judeteana 2014 Calarasi clasele 7-12

link: Calarasi Judeteana 2014 cls.VII-XII.sub+bar

 • JUDEȚEANĂ 2014 IALOMIȚA
Sursa: Prof. Stroe Adrian
Etapa judeteana 2014 Ialomita clasele 7-12
link: Subiecte Olimpiada Religie Ialomita - judeteana - 2014 cls.7-12.

 • JUDEȚEANĂ 2014 OLT/SLATINA
Etapa judeteana 2014 Olt/Slatina clasele 7-11
link: 2014.judeteana.Olt.Slatina.cls.7-11
                             Sursa: http://religiearte.wordpress.com/2014/03/05/olimpiada-faza-judeteana-martie-2014/ 

 • JUDEȚEANĂ 2014 SUCEAVA
Etapa judeteana 2014 Suceava clasele 7-12

link: Suceava.2014.judeteana.7-12.bareme+subiecte
Sursa: http://profesoridereligie.99k.org/

 • LOCALA 2014 BRAILA
Etapa locala Braila 2014 clasele 7-12

link: Locala.Braila.2014. cls. 7-12
Sursa: Prof. Dida Loredana, Braila

 • LOCALA 2014 CALARASI
Etapa locala Calarasi 2014 clasele 7-12

link: Olimpiada Locala 2014 Calarasi subiecte bareme VII-XII
An scolar 2012 - 2013

 • NATIONALA 2013 CLUJ
Etapa nationala 2013 clasele 7-12

link: Subiecte si baremele Olimpiada de religie ortodoxa_ nationala_Cluj Napoca_2.04.2013.cls VII-XII
link: Nationala CLUJ 2013 subiecte.bareme.cls.7-12 -Varianta oficiala


 • JUDEȚEANĂ 2013 CALARASI

Etapa judeteana clasele 7-12
link: Judeteana 2013 Calarasi 7-12

 • JUDEȚEANĂ 2013 MEHEDINTI
Sursa: prof. Sorina Iliescu

Etapa judeteana clasele 7-12
link: subiecte olimpiada religie judeteana cls. 7-12 - Mehedinti-2013 

 • JUDETEANA 2013 ORADEA
Etapa judeteana Oradea 2013 clasele 5-8
link: 2013.judeteana.ORADEA. V-VIII
Sursa: http://www.religieortodoxa.ro/forum/index.php?topic=253.120
 • JUDETEANA 2013 IALOMIȚA
Sursa: Prof. Stroe Adrian
Etapa judeteana 2013 Ialomita clasele 7-12
link: 2013.judeteana.Ialomita. VII-XII

 • JUDEȚEANĂ 2013 BRAILA 
Sursa: prof. Loredana Vasiloancă - Liceul de Artă „Hariclea Darclee”, Braila
Etapa judeteana Braila clasele 7-12
link: Braila.judeteana.2013.Subiecte.bareme. 2.03.2013

 • JUDEȚEANĂ 2013 SUCEAVA
Etapa judeteana 2013 Suceava clasele 7-12

link: Suceava.2013.judeteana.7-12.bareme+subiecte
Sursa: http://profesoridereligie.99k.org/


 • LOCALA 2013 CONSTANTA
Etapa locala 2013 Constanta clasele 7-12
link: Constanta V-XII Locala 2013


 • LOCALA 2013 ORADEA  
Sursa: http://www.religieortodoxa.ro/forum/index.php?topic=253.105

Etapa locala 2013 Oradea clasele 7-12
link: Oradea Etapa locala 2013 clasele 7-12An scolar 2011 - 2012
 • NATIONALA 2012, ORADEA
Etapa nationala Oradea 2012 clasele 7-12
linkNationala 2012 clasele 7-12


 • JUDEȚEANĂ 2012 SUCEAVA 
Etapa judeteana Suceava 2012 clasele 7-12
link: Suceava.2012.judeteana.7-12.bareme+subiecte
 Sursa: http://profesoridereligie.99k.org/


 • LOCALA 2012 BUCURESTI Sector 1
Etapa locala 2012 Bucuresti clasele 7-8
link: Locala 2012 Bucuresti, Sector 1, clasele 7-8
 • LOCALA 2012 CALARASI
Etapa locala 2012 Calarasi clasele 7-12
link: Locala 2012 Calarasi clasele 7-12
 • LOCALA 2012 ORADEA
Etapa locala 2012 Oradea clasele 7-12
link: Locala 2012 Oradea clasele 7-12

 • LOCALA 2012 BUCURESTI
Etapa locala 2012 clasele 7-8
linkBucuresti_2011-2012_Religie _Etapa locala_Subiecte_7-8

 • LOCALA 2012 SALAJ
Etapa locala 2012 clasele 7
link: Salaj_2011-2012_Religie _Etapa locala_Subiecte_7

 • LOCALA 2012 BRAILA
Etapa locala 2012 clasele 7-12
link: Braila. locala.2012. SUBIECTE.bareme. 23.02.2012

Braila. locala.2012. SUBIECTE.bareme. 23.02.2012


An scolar 2010 - 2011
 • NATIONALA 2011
Etapa nationala 2011 clasele 7-12
link: Nationala 2011 clasele 7-12
 • JUDETEANA 2011
Etapa judeteana 2011 clasele 7-12
linkJudeteana 2011 clasele 7-12
 • LOCALA 2011 CALARASI
Etapa locala 2011 clasele 7-12
link: Locala 2011 Calarasi clasele 7-12
 • LOCALA 2011 ORADEA
Etapa locala 2011 clasele 7-12
link: Locala 2011 Oradea clasele 7-12

 • LOCALA 2011 ZALAU
Etapa locala 2011 clasele 7-12
link: Zalau locala 2011

 • LOCALA 2011 BRASOV
Etapa locala 2011 clasele 7-12
link: Brasov 2010-2011 locala.7-12


An scolar 2009 - 2010

 • JUDETEANA 2010
Etapa judeteana 2010 clasa 7
link: Etapa judeteana 2010 clasa 7

Etapa judeteana 2010 clasa 8
link: Etapa judeteana 2010 clasa 8

Etapa judeteana 2010 clasa 9
linkEtapa judeteana 2010 clasa 9

Etapa judeteana 2010 clasa 10
link: Etapa judeteana 2010 clasa 10

Etapa judeteana 2010 clasa 11
linkEtapa judeteana 2010 clasa 11

Etapa judeteana 2010 clasa 12
linkEtapa judeteana 2010 clasa 12


 •  LOCALA 2010 CALARASI
Etapa locala Calarasi 2010 clasa 7
link: Etapa locala Calarasi 2010 clasa 7

Etapa locala Calarasi 2010 clasa 8
linkEtapa locala Calarasi 2010 clasa 8

Etapa locala Calarasi 2010 clasa 9
linkEtapa locala Calarasi 2010 clasa 9

Etapa locala Calarasi 2010 clasa 10
link: Etapa locala Calarasi 2010 clasa 10

Etapa locala Calarasi 2010 clasa 11
linkEtapa locala Calarasi 2010 clasa 11

Etapa locala Calarasi 2010 clasa 12
linkEtapa locala Calarasi 2010 clasa 12


 • LOCALA 2010 VISEU DE SUS
Etapa locala Viseu de Sus 2010 clasa 7 
link: Etapa locala Viseu de Sus 2010 clasa 7


 •  LOCALA 2010 ORADEA
Etapa locala Oradea 2010 clasa 7, varianta 1
link: Etapa locala Oradea 2010 clasa 7, varianta 1


Etapa locala Oradea 2010 clasa 7, varianta 2
linkEtapa locala Oradea 2010 clasa 7, varianta 2

Etapa locala Oradea 2010 clasa 8, varianta 1
link: Etapa locala Oradea 2010 clasa 8, varianta 1
  
Etapa locala Oradea 2010 clasa 8, varianta 2
link: Etapa locala Oradea 2010 clasa 8, varianta 2

Etapa locala Oradea 2010 clasa 9
link: Etapa locala Oradea 2010 clasa 9

Etapa locala Oradea 2010 clasa 10
link: Etapa locala Oradea 2010 clasa 10

Etapa locala Oradea 2010 clasa 11
link: Etapa locala Oradea 2010 clasa 11

Etapa locala Oradea 2010 clasa 12
link: Etapa locala Oradea 2010 clasa 12


An scolar 2008 - 2009
 • Etapa nationala Baia Mare 2009
Etapa nationala Baia Mare 2009 subiecte-bareme clasa 7 

link: Etapa nationala Baia Mare 2009 subiecte-bareme clasa 7

Etapa nationala Baia Mare 2009 subiecte-bareme clasa

link:Etapa nationala Baia Mare 2009 subiecte-bareme clasa 8

Etapa nationala Baia Mare 2009 subiecte-bareme clasa

link:Etapa nationala Baia Mare 2009 subiecte-bareme clasa 9

Etapa nationala Baia Mare 2009 subiecte-bareme clasa 10 

link:http://www.2shared.com/document/tOXcwxj1/Etapa_nationala_Baia_Mare_2009.html

Etapa nationala Baia Mare 2009 subiecte-bareme clasa 11 

link:Etapa nationala Baia Mare 2009 subiecte-bareme clasa 11

Etapa nationala Baia Mare 2009 subiecte-bareme clasa 12

link:http://www.2shared.com/document/otvmnS7c/Etapa_nationala_Baia_Mare_2009.html

 • LOCALA 2009 SALAJ
Etapa locala Surduc-Salaj 2009 subiecte-bareme clasa 7  
link: Etapa locala Surduc-Salaj 2009 subiecte-bareme clasa 7


*Majoritatea subiectelor sunt luate de la adresa:  
http://www.religieortodoxa.ro/forum/index.php?topic=253.0
Celelalte subiecte sunt primite de la colegi de religie din tara.